Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm môn Truyền số liệu

Được đăng lên bởi svthang90-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3204 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Một số câu hỏi trắc nghiệm ôn tập
Lưu ý: Đây là các câu hỏi phục vụ ôn tập. Không đảm bảo tính chính
xác của các câu hỏi cũng như các đáp án.
Câu 1. Độ mạnh của tín hiệu đo bằng
a. dB ( decibel )
b. V (Volt)
c. Cả hai đều đúng
d. Cả hai đều sai
Câu 2. Băng thông của tiếng nói từ
e. 300 Hz – 7 KHz
f. 100 Hz – 7 KHz
g. 300 Hz – 3400 Hz
h. 100 Hz – 3400 KHz
Câu 3. Những tín hiệu số nào sau đây có thể truyền được trên kênh thoại
i. 1 tín hiệu số nhị phân có tốc độ truyền là 1200bps
j. 1 tín hiệu số nhị phân có tốc độ truyền là 1800bps
k. 1 tín hiệu số nhị phân có tốc độ truyền là 2400bps
l. 1 tín hiệu số nhị phân có tốc độ truyền là 2600bps
Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng nhất
m. Repeater tích luỹ cả nhiễu.
n. Repeater chỉ khuyếch đại tín hiệu.
o. Amplifier giống như Repeater.
p. Tất cả đều sai.
Câu 5. Cho các tính chất sau:
Thay đổi giữa thời khoảng bit.
Thay đổi được dùng như tín hiệu đồng bộ dữ liệu.
L ↑ H biểu diễn 1.
H ↓ L biểu diễn 0.
Hãy cho biết đây là phương pháp mã hoá nào.
q. Manchester.
r. Different Manchester.
s. Pseudoternary.
t. NRZ-L.
Dùng cho hai câu kế tiếp. Cho P = 110011
Câu 6. FSC =?
u. 11110
v. 10110
w. 11011
x. 11010
Câu 7. T: Frame được truyền đi = ?
y. 1101011100011.

M = 11100011

z. 11011111100011.
aa. 1110001111011.
bb. 1110001111010
Câu 8. Chế độ truyền, dữ liệu chỉ truyền một chiều từ bên gởi đến bên nhận gọi là
cc. Simplex.
dd. Full-duplex.
ee. Half duplex.
ff. Cả 3 Mode trên đều được.
Câu 9. Kênh truyền không nhiễu, băng thông 5000 Hz, số mức tín hiệu là 8 tốc độ dữ
liệu tối đa là:
gg. 10000 bps
hh. 20000 bps
ii. 30000 bps
jj. 40000 bps
Câu 10. Kênh truyền có băng thông là 2400 Hz tỉ lệ tín hiệu/nhiễu (S/N) = 7. Tốc độ
truyền tối đa:
kk. 3600 Hz
ll. 4800 Hz
mm.
6000 Hz
nn. 7200 Hz
Câu 11. Phát biểu nào sai:
oo. Dùng kỹ thuật Scrambling để thay thế các chuỗi tạo ra hằng số điện áp.
pp. Thành phần 1 chiều không ảnh hưởng đến việc truyền dữ liệu.
qq. Kỹ thuật Scrambling tạo ra tín hiệu không có thành phần 1 chiều.
rr. Kỹ thuật Scrambling dựa trên mã hóa AMI.
Câu 12. Tất cả thành phần chính của 1 hệ thống truyền số liệu là gì?
ss. Bộ truyền tín hiệu(Transmiter), nguồn (Source), bộ thu tín hiệu(Receiver),
đích(Destination)
tt. Nguồn, hệ thống truyền tải(Transmission system), đích
uu. Dữ liệu(Data), hệ thống truyền tải, bộ thu tín hiệu, bộ truyền tín hiệu
vv. Tất cả các câu trên đều sai
Câu 13. Các thành phần chính của 1 nghi thức (protocol) là:
ww. Ngữ pháp, ngữ nghĩa, đồng bộ dữ liệu
xx. Truyền file, định thời, đồng bộ dữ liệu
yy...
Một số câu hỏi trắc nghiệm ôn tập
Lưu ý: Đây là các câu hỏi phục vụ ôn tập. Không đảm bảo tính chính
xác của các câu hỏi cũng như các đáp án.
Câu 1. Độ mạnh của tín hiệu đo bằng
a. dB ( decibel )
b. V (Volt)
c. Cả hai đều đúng
d. Cả hai đều sai
Câu 2. Băng thông của tiếng nói từ
e. 300 Hz – 7 KHz
f. 100 Hz – 7 KHz
g. 300 Hz – 3400 Hz
h. 100 Hz – 3400 KHz
Câu 3. Những tín hiệu số nào sau đây có thể truyền được trên kênh thoại
i. 1 tín hiệu số nhị phân có tốc độ truyền là 1200bps
j. 1 tín hiệu số nhị phân có tốc độ truyền là 1800bps
k. 1 tín hiệu số nhị phân có tốc độ truyền là 2400bps
l. 1 tín hiệu số nhị phân có tốc độ truyền là 2600bps
Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng nhất
m. Repeater tích luỹ cả nhiễu.
n. Repeater chỉ khuyếch đại tín hiệu.
o. Amplifier giống như Repeater.
p. Tất cả đều sai.
Câu 5. Cho các tính chất sau:
Thay đổi giữa thời khoảng bit.
Thay đổi được dùng như tín hiệu đồng bộ dữ liệu.
L H biểu diễn 1.
H L biểu diễn 0.
Hãy cho biết đây là phương pháp mã hoá nào.
q. Manchester.
r. Different Manchester.
s. Pseudoternary.
t. NRZ-L.
Dùng cho hai câu kế tiếp. Cho P = 110011 M = 11100011
Câu 6. FSC =?
u. 11110
v. 10110
w. 11011
x. 11010
Câu 7. T: Frame được truyền đi = ?
y. 1101011100011.
Trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Người đăng: svthang90-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Trắc nghiệm môn Truyền số liệu 9 10 493