Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm tin học

Được đăng lên bởi quynhnhu1900
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2069 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số đề thi trắc nghiệm Tin học và đáp án
(Phần 2)

C. Chọn menu View --> List
Chọn menu View --> Icons

Mã đề: 155

Câu 1. Trong MS Powerpoint, để xoá 1 slide
trong tập tin trình diễn (Presentation) ta thực
hiện các bước sau:

A. Chọn Slide / Edit / Delete Slide
B. Chọn Slide / ấn phím Delete
C. Cả 2 câu A, B đều đúng.
câu A, B đều sai.

D. Cả 2

Câu 2. Để lưu nội dung trang web đang xem, ta
thực hiện :
A. File / Save B. Edit / copy C. File /
Save As ...
D. Insert / page

Câu 3. Muốn in phần đang chọn trong văn bản
trước hết ta chọn File/Print, trong vùng Page
range chọn:
A. Selection
B. All C. Pages
D. Current page
Câu 4. Để thực hiện định dạng đường viền cho
bảng dữ liệu nằm trong tập tin danh sách lớp,
chọn bảng dữ liệu đó, nhấn chuột vào thực đơn
lệnh Format - Cells. Trong hộp thoại Format
Cells, chọn thẻ
A. Font B. Pattern
D. Alignment

A. Chọn menu View -->Thumbnail
B. Chọn menu View --> Details

C. Border

Câu 5. Để hiển thị thông tin chi tiết đầy đủ về
Folder và File ta thực hiện:

D.

Câu 6. Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng nào
sau đây dùng để nổi bật (nhấn mạnh) đối tượng
khi trình chiếu:
A. Entrance
D. Emphasis

B. Motion PathsC. Exit

Câu 7. Trong MS Powerpoint, lựa chọn nào sau
đây dùng để tạo hiệu ứng khi xuất hiện các
slide :
A. Slide Show/Action Settings B. Slide
Show /Slide Transition
C. Slide Show/Custom Shows
Slide Show/Custom Animation

D.

Câu 8. Phần mở rộng mặc định của tập tin dùng
trong Microsoft Powerpoint là:
A. DOC

B. PPT C. TXT D. XLS

Câu 9. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn
thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình
ảnh, biểu đồ ...) của Slide, ta thực hiện:
A. Insert -> Slide Layout ...
-> Slide Layout ...

B. File

C. Format -> Slide Layout ...
View -> Slide Layout ...

D.

Câu 10. Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng
nào sau đây dùng để di chuyển đối tượng khi
trình chiếu:
A. Emphasis B. Exit C. Entrance
D. Motion Paths

Câu 11. Địa chỉ $AC$3 là địa chỉ
A. Tuyệt đối
diễn sai D. Hỗn hợp

B. Tương đối

C. Biểu

A. Đóng hồ sơ đang mở B. Mở một hồ

Câu 12. Trong MS Powerpoint, lựa chọn nào sau
đây dùng để tạo hiệu ứng hoạt hình cho các đối
tượng :
A. Slide Show / Slide Transition B. Slide
Show / Custom Animation
C. Slide Show / Custom Shows D.
Slide Show / Action Settings

Câu 13. Trong soạn thảo Word, muốn chia văn
bản thành nhiều cột , ta thực hiện:
A. View - Column
ColumnC. Insert - Column
Column

Câu 16. Trong soạn thảo văn bản Word, công
dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là:

B. Table D. Format -

sơ mới
C. Lư...
Một số đề thi trắc nghiệm Tin học và đáp án
(Phần 2)
Mã đề: 155
Câu 1. Trong MS Powerpoint, để xoá 1 slide
trong tập tin trình diễn (Presentation) ta thực
hiện các bước sau:
A. Chọn Slide / Edit / Delete Slide
B. Chọn Slide / ấn phím Delete
C. Cả 2 câu A, B đều đúng. D. Cả 2
câu A, B đều sai.
Câu 2. Để lưu nội dung trang web đang xem, ta
thực hiện :
A. File / Save B. Edit / copy C. File /
Save As ... D. Insert / page
Câu 3. Muốn in phần đang chọn trong văn bản
trước hết ta chọn File/Print, trong vùng Page
range chọn:
A. Selection B. All C. Pages
D. Current page
Câu 4. Để thực hiện định dạng đường viền cho
bảng dữ liệu nằm trong tập tin danh sách lớp,
chọn bảng dữ liệu đó, nhấn chuột vào thực đơn
lệnh Format - Cells. Trong hộp thoại Format
Cells, chọn thẻ
A. Font B. Pattern C. Border
D. Alignment
Câu 5. Để hiển thị thông tin chi tiết đầy đủ về
Folder và File ta thực hiện:
A. Chọn menu View -->Thumbnail
B. Chọn menu View --> Details
C. Chọn menu View --> List D.
Chọn menu View --> Icons
Câu 6. Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng nào
sau đây dùng để nổi bật (nhấn mạnh) đối tượng
khi trình chiếu:
A. Entrance B. Motion PathsC. Exit
D. Emphasis
Câu 7. Trong MS Powerpoint, lựa chọn nào sau
đây dùng để tạo hiệu ứng khi xuất hiện các
slide :
A. Slide Show/Action Settings B. Slide
Show /Slide Transition
C. Slide Show/Custom Shows D.
Slide Show/Custom Animation
Câu 8. Phần mở rộng mặc định của tập tin dùng
trong Microsoft Powerpoint là:
A. DOC B. PPT C. TXT D. XLS
Câu 9. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn
thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình
ảnh, biểu đồ ...) của Slide, ta thực hiện:
A. Insert -> Slide Layout ... B. File
-> Slide Layout ...
C. Format -> Slide Layout ... D.
View -> Slide Layout ...
Câu 10. Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng
nào sau đây dùng để di chuyển đối tượng khi
trình chiếu:
A. Emphasis B. Exit C. Entrance
D. Motion Paths
trắc nghiệm tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm tin học - Người đăng: quynhnhu1900
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
trắc nghiệm tin học 9 10 765