Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm tin học

Được đăng lên bởi thuytiensptin
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi trắc nghiệm+đáp án

Tin học 11

40 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
MÔN TIN HỌC 11
Câu 1: Các phần tử trong mảng một chiều phải:
A. giống hệt nhau;
C. có kiểu dữ liệu giống nhau;
B. là số nguyên;
D. là số thực.
Câu 2: cho a=1, b=1; hãy cho biết t sẽ nhận giá trị nào khi kết thúc đoạn chương trình
sau:
a:=b+1; b:=a;
If a=b Then t:=a+b+1
Else
t:=a+b-1;
A. 1
B. 5
C. 3
D. đoạn chương trình báo lỗi
Câu 3: Tham chiếu đến mảng 2 chiều B bằng cách viết:
A. B[i][j]
B. B(i,j)
C. B[i,j]
D. B[i;j]
Câu 4: Điều kiện 10<x<15, trong Pascal được tách ra như thế nào?
A. (10<x) Or (x<15)
C.(10<x) Not (x<15)
B. (10<x) And (x<15)
D. Cả A,B,C đều sai;
Câu 5: Kiểu Boolean và Byte có cùng kích thước với kiểu dữ liệu nào?
A. Char;
B. Real;
C. Word;
D. Cả A,B,C đều sai;
Câu 6: Trong khai báo mảng một chiều, nếu ở kiểu chỉ số có n1=-99; n2=0. Hãy cho
biết muốn tham chiếu đến phần tử thứ 4 của mảng thì chỉ số là:
A. 4
B. 3
C. -96
D. -95
Nếu x  y
Nếu x > y
Câu 7: Cho bài toán: Tính và xuất ra màn hình giá trị của Z với

| x |  | y |
Z 
x  y

Hãy cho biết, cần sử dụng cấu trúc nào?
A. Rẽ nhánh;
C. Lặp với số lần không biết trước;
B. Lặp với số lần biết trước dạng lùi;
D. Lặp với số lần biết trước dạng tiến;
Câu 8: Cho s,i,n là số nguyên dương. Câu lệnh tính s=n! là:
A. s:=1; For i:=1 To n Do s:=s*i;
C. s:=1; For i:=1 To n Do s:=s*n;
B. s:=0; For i:=1 To n Do s:=s*i;
D. s:=1; For i:=1 To n Do s:=s+i;
Câu 9: Đoạn chương trình nào thu được giá trị của biến s = 10?
A.
s:=5;
s:=s*s;
write(s);

B.
s:=5;
s:=s+s;
write(s);

C.
s:=10;
s:=s*s;
write(s);

D.
s:=10;
s:=s+s;
write(s);

Câu 10: Trong cú pháp câu lệnh If-Then, điều kiện là:
A. biểu thức lôgic
C. câu lệnh gán
B. biểu thức toán học
D. Cả A,B,C đều sai.
Câu 11: Kiểu Real có kích thức bao nhiêu byte?
A. 2
B. 4
C. 6
D.10
Câu 12:Những thông tin nào không phải là thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình?
A. Cú pháp;
C. Ngữ nghĩa và bảng chữ cái
B. Biến và hằng
D. Cả A,B,C đều sai;

GV: Lý Thị Thúy Quyên

1

Câu hỏi trắc nghiệm+đáp án

Tin học 11

Câu 13: “Biến mảng chỉ có thể nhận được giá trị khi thực hiện thủ tục nhập giá trị từ
bàn phím”. Phát biểu trên là:
A. Đúng
B. Sai
Câu 14: Tên sai trong ngôn ngữ lập trình Pascal là:
A. 5pr;
B. _43;
C. p21
D. oloha;
Câu 15: Hàm Sqr áp dụng cho các đối số có kiểu là:
A. số thực;
B. số nguyên;
C. Cả A,B đều đúng;
D. Cả A,B đều sai;
Câu 16: Kiểu dữ liệu chuẩn được sử dụng để làm gì?
A. Khai báo biến;
C. Diễn đạt thuật toán;
B. Mô tả biểu thức;
D. Viết chương trình;
Câu 17: cho đoạn chương trình sau...
Câu hỏi trắc nghiệm+đáp án Tin học 11
40 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
MÔN TIN HỌC 11
Câu 1: Các phần tử trong mảng một chiều phải:
A. giống hệt nhau; C. có kiểu dữ liệu giống nhau;
B. là số nguyên; D. là số thực.
Câu 2: cho a=1, b=1; hãy cho biết t sẽ nhận giá trị nào khi kết thúc đoạn chương trình
sau:
a:=b+1; b:=a;
If a=b Then t:=a+b+1
Else t:=a+b-1;
A. 1 B. 5 C. 3 D. đoạn chương trình báo lỗi
Câu 3: Tham chiếu đến mảng 2 chiều B bằng cách viết:
A. B[i][j] B. B(i,j) C. B[i,j] D. B[i;j]
Câu 4: Điều kiện 10<x<15, trong Pascal được tách ra như thế nào?
A. (10<x) Or (x<15) C.(10<x) Not (x<15)
B. (10<x) And (x<15) D. Cả A,B,C đều sai;
Câu 5: Kiểu Boolean và Byte có cùng kích thước với kiểu dữ liệu nào?
A. Char; B. Real; C. Word; D. Cả A,B,C đều sai;
Câu 6: Trong khai báo mảng một chiều, nếu ở kiểu chỉ số có n1=-99; n2=0. Hãy cho
biết muốn tham chiếu đến phần tử thứ 4 của mảng thì chỉ số là:
A. 4 B. 3 C. -96 D. -95
Câu 7: Cho bài toán: Tính và xuất ra màn hình giá trị của Z với
yx
|y||x|
Z
Hãy cho biết, cần sử dụng cấu trúc nào?
A. Rẽ nhánh; C. Lặp với số lần không biết trước;
B. Lặp với số lần biết trước dạng lùi; D. Lặp với số lần biết trước dạng tiến;
Câu 8: Cho s,i,n là số nguyên dương. Câu lệnh tính s=n! là:
A. s:=1; For i:=1 To n Do s:=s*i; C. s:=1; For i:=1 To n Do s:=s*n;
B. s:=0; For i:=1 To n Do s:=s*i; D. s:=1; For i:=1 To n Do s:=s+i;
Câu 9: Đoạn chương trình nào thu được giá trị của biến s = 10?
Câu 10: Trong cú pháp câu lệnh If-Then, điều kiện là:
A. biểu thức lôgic C. câu lệnh gán
B. biểu thức toán học D. Cả A,B,C đều sai.
Câu 11: Kiểu Real có kích thức bao nhiêu byte?
A. 2 B. 4 C. 6 D.10
Câu 12:Những thông tin nào không phải là thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình?
A. Cú pháp; C. Ngữ nghĩa và bảng chữ cái
B. Biến và hằng D. Cả A,B,C đều sai;
GV: Lý Thị Thúy Quyên
1
A.
s:=5;
s:=s*s;
write(s);
D.
s:=10;
s:=s+s;
write(s);
B.
s:=5;
s:=s+s;
write(s);
C.
s:=10;
s:=s*s;
write(s);
Nếu x y
Nếu x > y
Trắc nghiệm tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm tin học - Người đăng: thuytiensptin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Trắc nghiệm tin học 9 10 750