Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm windows server 2008

Được đăng lên bởi bachtx
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1943 lần   |   Lượt tải: 29 lần
Windows Server 2008
1. Trong Windows server 2008 có hai cách thay đổi mật khẩu Administrator, đó là :

ABCD-

Ctrl + Alt + Del và chọn Change a
password hoặc sử dụng lệnh netsh administrator
Your-password.
Ctrl + Alt + Del và chọn Change a
password hoặc
sử
dụng
lệnh net
user
administrator Your-password.
Ctrl + Alt + Del và chọn Change a
password hoặc sử dụng lệnh net password
administrator Your-password.
Cả A, B, C đều sai.

Đáp án B
2. Trong windows server 2008 Để shutdown máy tính, ta thực hiện lệnh:

A-

shutdown /s /t 1.

B-

shutdown /s /t 0.

C-

shutdown /r /t 1.

D-

shutdown /r /t 0.
Đáp án D

3. Muốn hủy kết nối máy tính khỏi domain, ta sử dụng lệnh:

A-

netdom remove %hostname%.

B-

netdom delete %computername%.

C-

netdom remove %computername%.

D-

netserver delete %computername%.

Đáp án C

4. Để bổ sung các zone vào DNS Server, ta thực hiện lệnh:

A-

dns /zoneadd.

B-

dnsstart /zoneadd.

C-

startdns /zoneadd.

D-

dnscmd /zoneadd.

Đáp án D
5. Để bổ sung các record vào zone, ta thực hiện lệnh:

A-

dnscmd /recordadd.

B-

dns /recordadd.

C-

dnsstart /addrecord.

D-

startdns /zoneadd.

Đáp án A
6. Muốn loại bỏ dịch vụ DNS ra khỏi Server Core, ta thực hiện lệnh:

A-

startdns /w
/uninstall.

ocsetup

B-

start
/w
/uninstall.

C-

dnsstart /w
/uninstall.

D-

Tất cả các câu trên đều sai.

ocsetup
ocsetup

DNS-Server-Core-Role
DNS-Server-Core-Role
DNS-Server-Core-Role

Đáp án B
7. Để khởi động Server Manager, bạn thực hiện một trong những cách sau:

A-

Chọn Start → Programs → Administrative
Tools → Server Manager.

B-

Chọn Start → Control Panel → Administrative
Tools → Server Manager

C-

Kích chọn biểu tượng Server Manager trên Quick
Launch của Taskbar.

D-

Cả A, B và C đều đúng.

Đáp án D

7.Phát biểu nào sau đây là đúng:

C-

Active Directory là dịch vụ tập tin (file service), là nơi lưu
trữ thông tin về các đối tượng (objects) như users, groups,
computers, … trong hệ thống mạng.
Active Directory là dịch vụ thư mục (directory service), là
nơi lưu trữ thông tin về các đối tượng (objects) như users,
groups, computers, … trong hệ thống mạng.
Cả A và B đều đúng.

D-

Cả A và B đều sai.

AB-

Đáp án B
8. Để cài đặt AD DS, mở cửa sổ Server Manager, trong khung Roles Summary, bạn thực hiện các
thao tác:

A-

Bấm Add Roles → chọn Active Directory
Domain Services → Next → Setup → Close.

B-

Bấm Add Roles → chọn Active Directory
Domain Services → Next → Install → Close.

C-

Bấm Add Roles → chọn Active Directory
Domain Services → Next → ...

1.  !"#$
%
Ctrl + Alt + Del# &Change a
password'()"*netsh administrator
Your-password+
,%
Ctrl + Alt + Del# &Change a
password ' ( ) "*net user
administrator Your-password+
-%
Ctrl + Alt + Del# &Change a
password' ( ) "*net password
administrator Your-password+
.%
-/ !,!-0+
12,
2. 134!5*"*$
%
667+
,%
66+
-%
667+
.%
66+
12.
3. 89:;94<!()"*$
%
==+
,%
"=2=+
-%
=2=+
.%
"=2=+
12-
trắc nghiệm windows server 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm windows server 2008 - Người đăng: bachtx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
trắc nghiệm windows server 2008 9 10 802