Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm Word

Được đăng lên bởi tranduc00
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Chức năng Tools → Mail Merge có trong phần mềm:
A. Microsoft Power Point
B. Microsoft Excel
C. Microsoft Word
D. Windows Explorer
Câu 2: Trong MS-Word, muốn thay đổi kích trang in , chúng ta dùng lệnh :
A. Format  Page
B. FormatParagraph
C. FilePage Setup…
D. File Setup
Câu 3: Cho các phát biểu sau:
-Phát biểu 1: Lệnh Start → Programs → Microsoft Word dùng để khởi động Word
-Phát biểu 2: Để tạo một kiểu định dạng mới dùng lệnh Format → Style rồi nhấn Modify
-Phát biểu 3: Muốn xóa một ô trong bảng, có thể dùng lệnh Table → Delete → Cell
Chọn câu trả lời đúng:
A. Phát biểu 1 đúng; Phát biểu 2 sai; Phát biểu 3 đúng
B. Phát biểu 1; Phát biểu 2; Phát biểu 3 đều đúng
C. Phát biểu 2 đúng; Phát biểu 3 sai
D. Phát biểu 1 sai; Phát biểu 3 sai
Câu 4: Để ngắt trang văn bản trong MS-Word ta nhấn tổ hợp phím:
A. Ctrl + Enter
B. Alt + Enter
C. Shift + Enter
D. Ctrl + Alt + Enter
Câu 5: Trong MS-Word, để đánh số thứ tự trang vào từng trang văn bản, ta thực hiện lệnh nào:
A. Chọn FormatPage Numbers…
B. Chọn ViewPage Numbers…
C. Chọn InsertPage Numbers…
D. Chọn EditPage Numbers…
Câu 6: Trong MS-Word, để tạo bảng ta thực hiện lệnh:
A. Chọn Insert  Table
B. Chọn Table  Insert  Table…
C. Chọn Table  Insert
D. Bấm tổ hợp phím Ctrl + T
Câu 7: Có thể tạo biểu đồ trong MS-Word như thế nào:
A. MS-Word có thể giúp bạn tạo các biểu đồ đường thẳng, cột và biểu đồ hình tròn.
B. MS-Word Chỉ tạo được biểu đồ đường thẳng
C. MS-Word không có chức năng biểu đồ.
D. MS-Word hỗ trợ duy nhất 2 loại là biểu đồ thẳng và biểu đồ hình cột
Câu 8: Trong MS-Word, để thay đổi hướng của văn bản trong ô ta chọn:
A. Format  Drop Cap
B. Format  Style
C. Format  Text Direction
D. Table  Merge Cells
Câu 9: Để thay đổi khoản cách trống giữa các đoạn văn bản, ta có thể chọn:
a. Format  Paragraph, thay đổi thông số Indentaion
b. Format  Paragraph, thay đổi thông số Spacing
c. Format  Paragraph, thay đổi thông số Special
d. Format  Paragraph, thay đổi thông số Line Spacing
Câu 10: Trong MS Word, muốn tạo tiêu đề đầu trang hoặc cuối trang, ta chọn lệnh:
a. View  Header and Footer
c. Insert  Header and Footer
b. Tool  Header and Footer
d. Edit  Header and Footer
Câu 11: Chức năng Format, Dropcap dùng để thể hiện:
a. Làm tăng cỡ chữ cho kí tự đầu tiên của đoạn.
b. Chữ hoa đầu từ cho toàn đoạn văn bản.
c. Chữ hoa cho toàn đoạn văn bản.
d. Làm tăng cỡ chữ cho văn bản trong đoạn
Câu 12:
Trong Ms Word, tổ hợp phím ctrl +J dùng để:

a. Canh lề phải cho đoạn văn bản
c. Canh giữa của đoạn v...
Câu 1: Chức năng Tools → Mail Merge có trong phần mềm:
A. Microsoft Power Point B. Microsoft Excel
C. Microsoft Word D. Windows Explorer
Câu 2: Trong MS-Word, muốn thay đổi kích trang in , chúng ta dùng lệnh :
A. Format Page B. FormatParagraph
C. FilePage Setup… D. File Setup
Câu 3: Cho các phát biểu sau:
-Phát biểu 1: Lệnh Start → Programs → Microsoft Word dùng để khởi động Word
-Phát biểu 2: Để tạo một kiểu định dạng mới dùng lệnh Format → Style rồi nhấn Modify
-Phát biểu 3: Muốn xóa một ô trong bảng, có thể dùng lệnh Table → Delete → Cell
Chọn câu trả lời đúng:
A. Phát biểu 1 đúng; Phát biểu 2 sai; Phát biểu 3 đúng
B. Phát biểu 1; Phát biểu 2; Phát biểu 3 đều đúng
C. Phát biểu 2 đúng; Phát biểu 3 sai
D. Phát biểu 1 sai; Phát biểu 3 sai
Câu 4: Để ngắt trang văn bản trong MS-Word ta nhấn tổ hợp phím:
A. Ctrl + Enter B. Alt + Enter C. Shift + Enter D. Ctrl + Alt + Enter
Câu 5: Trong MS-Word, để đánh số thứ tự trang vào từng trang văn bản, ta thực hiện lệnh nào:
A. Chọn FormatPage Numbers… B. Chọn ViewPage Numbers…
C. Chọn InsertPage Numbers… D. Chọn EditPage Numbers…
Câu 6: Trong MS-Word, để tạo bảng ta thực hiện lệnh:
A. Chọn Insert Table B. Chọn Table Insert Table…
C. Chọn Table Insert D. Bấm tổ hợp phím Ctrl + T
Câu 7: Có thể tạo biểu đồ trong MS-Word như thế nào:
A. MS-Word có thể giúp bạn tạo các biểu đồ đường thẳng, cột và biểu đồ hình tròn.
B. MS-Word Chỉ tạo được biểu đồ đường thẳng
C. MS-Word không có chức năng biểu đồ.
D. MS-Word hỗ trợ duy nhất 2 loại là biểu đồ thẳng và biểu đồ hình cột
Câu 8: Trong MS-Word, để thay đổi hướng của văn bản trong ô ta chọn:
A. Format Drop Cap B. Format Style
C. Format Text Direction D. Table Merge Cells
Câu 9: Để thay đổi khoản cách trống giữa các đoạn văn bản, ta có thể chọn:
a. Format Paragraph, thay đổi thông số Indentaion
b. Format Paragraph, thay đổi thông số Spacing
c. Format Paragraph, thay đổi thông số Special
d. Format Paragraph, thay đổi thông số Line Spacing
Câu 10: Trong MS Word, muốn tạo tiêu đề đầu trang hoặc cuối trang, ta chọn lệnh:
a. View Header and Footer c. Insert Header and Footer
b. Tool Header and Footer d. Edit Header and Footer
Câu 11: Chức năng Format, Dropcap dùng để thể hiện:
a. Làm tăng cỡ chữ cho kí tự đầu tiên của đoạn.
b. Chữ hoa đầu từ cho toàn đoạn văn bản.
c. Chữ hoa cho toàn đoạn văn bản.
d. Làm tăng cỡ chữ cho văn bản trong đoạn
Câu 12:
Trong Ms Word, tổ hợp phím ctrl +J dùng để:
Trắc nghiệm Word - Trang 2
Trắc nghiệm Word - Người đăng: tranduc00
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Trắc nghiệm Word 9 10 979