Ktl-icon-tai-lieu

trách nhiệm của nhà quản lý trong thông tin

Được đăng lên bởi Cỏ Bốn Lá PK
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 106 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 5 : Trách nhiệm của nhà quản lý đối với vấn đề quản lý thông tin:

Thông tin trong quản lý là những gì mà nhà quản lý cần cho ra một quyết định, đó là
những thông tin có ích cho hoạt động quản lý và thực hiện các hành vi quản lý. Thông tin quản
lý phải gắn liền với quyết định quản lý và mục tiêu quản lý, cụ thể là mọi thông tin quản lý đều
nhằm phục vụ cho việc ra quyết định quản lý và nhằm đạt được mục tiêu quản lý, ngược lại mọi
quyết định quản lý đều phải chứa đựng thông tin và sản phẩm của quyết định quản lý cũng chính
là thông tin. Có thể xem thông tin trong quản lý như hệ thần kinh của hệ thống quản lý, nó có
mặt và có tác động đến tất cả mọi khâu của quá trình quản lý, cho nên cũng có quan điểm bản
chất của quá trình quản lý là xử lý thông tin hoặc thông tin vừa là sản phẩm vừa là đối tượng của
hoạt động quản lý.
Ta thấy vai trò của thông tin trong quản lý rất lớn đó là:
+ Thông tin là đối tượng lao động của các cán bộ quản lý
+ Thông tin là cơ sở để nhà quản lý ban hành quyết định quản lý
+ Thông tin là căn cứ để tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quyết định quản lý
+ Thông tin góp phần quan trọng trong việc phân tích, dự báo, phòng ngừa và ngăn chặn
rủi ro.
Một bộ phận rất quan trọng của thông tin quản lý là thông tin phục vụ trong lĩnh vực
quản lý Nhà nước. Thông tin trong quản lý Nhà nước là cơ sở khoa học đảm bảo tính pháp lý,
thực hiện đúng đường lối, chính sách, đảm bảo tính hiệu quả cho quản lý Nhà nước. Thông tin
càng đầy đủ được thu thập quản lý và xử lý một cách khoa học, kịp thời,chính xác với đầy đủ
mọi yếu tố quan trọng, được xem xét và giải quyết trong một tổng thể đầy đủ các yếu tố xã hội
với sự tham gia của các phương pháp toán học thì các quyết định càng có cơ sở khoa học chặt
chẽ và phù hợp với các qui luật phát triển khách quan càng có khả năng thúc đẩy một cách hiệu
quả sự hoạt động và phát triền tích cực của khách thể quản lý.
Các nhà quản lý thông tin ngày càng nhận ra rằng thông tin chính là một trong những tài
sản quý giá và đắt tiền của nhà nước, từ đó họ có ý thức được sự cần thiết phải chú ý nhiều hơn
nữa cho việc tổ chức và quản lý thông tin trong tương lai.
-Hiểu được các khái niệm và lợi ích của nhà quản lý:
+ Nhà quản lý cấn đặt ra câu hỏi và tự tìm cách giải đáp chúng như quản lý thông tin như
thế nào để có thể cải tiến việc phục vụ công chúng, giảm chi phí tối đa các đầu tư vào công
nghiệp.
+ Nắm được chi phí và giá trị liên quan của thông tin như là một trong những yếu tố cơ
bản tạo ra các quyết định ...
Câu 5 : Trách nhiệm của nhà quản lý đối với vấn đề quản lý thông tin:
Thông tin trong quản những n quản cần cho ra một quyết định, đó
những thông tin ích cho hoạt động quản thực hiện các hành vi quản lý. Thông tin quản
phải gắn liền với quyết định quản mục tiêu quản lý, cụ thể mọi thông tin quản đều
nhằm phục vụ cho việc ra quyết định quản lý và nhằm đạt được mục tiêu quản lý, ngược lại mọi
quyết định quản lý đều phải chứa đựng thông tin và sản phẩm của quyết định quản lý cũng chính
thông tin. thể xem thông tin trong quản như hệ thần kinh của hệ thống quản lý,
mặt tác động đến tất cả mọi khâu của quá trình quản lý, cho nên cũng quan điểm bản
chất của quá trình quản lý là xử lý thông tin hoặc thông tin vừa là sản phẩm vừa là đối tượng của
hoạt động quản lý.
Ta thấy vai trò của thông tin trong quản lý rất lớn đó là:
+ Thông tin là đối tượng lao động của các cán bộ quản lý
+ Thông tin là cơ sở để nhà quản lý ban hành quyết định quản lý
+ Thông tin là căn cứ để tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quyết định quản lý
+ Thông tin góp phần quan trọng trong việc phân tích, dự báo, phòng ngừa và ngăn chặn
rủi ro.
Một bộ phận rất quan trọng của thông tin quản thông tin phục vụ trong lĩnh vực
quản N nước. Thông tin trong quản Nhà nước sở khoa học đảm bảo tính pháp lý,
thực hiện đúng đường lối, chính sách, đảm bảo tính hiệu quả cho quản Nhà nước. Thông tin
càng đầy đủ được thu thập quản xử một cách khoa học, kịp thời,chính xác với đầy đủ
mọi yếu tố quan trọng, được xem xét giải quyết trong một tổng thể đầy đủ các yếu tố hội
với sự tham gia của các phương pháp toán học thì c quyết định càng sở khoa học chặt
chẽ phù hợp với các qui luật phát triển khách quan càng khả năng thúc đẩy một cách hiệu
quả sự hoạt động và phát triền tích cực của khách thể quản lý.
Các nhà quản thông tin ngày càng nhận ra rằng thông tin chínhmột trong những tài
sản quý giá và đắt tiền của nhà nước, từ đó họ ý thức được sự cần thiết phải chú ý nhiều hơn
nữa cho việc tổ chức và quản lý thông tin trong tương lai.
-Hiểu được các khái niệm và lợi ích của nhà quản lý:
+ Nhà quản lý cấn đặt ra câu hỏi và tự tìm cách giải đáp chúng như quản lý thông tin như
thế nào để thể cải tiến việc phục vụ công chúng, giảm chi phí tối đa các đầu vào công
nghiệp.
+ Nắm được chi phígiá trị liên quan của thông tin như là một trong những yếu tố
bản tạo ra các quyết định quản lý hỗ trợ các mục tiêu hoạt động.
trách nhiệm của nhà quản lý trong thông tin - Trang 2
trách nhiệm của nhà quản lý trong thông tin - Người đăng: Cỏ Bốn Lá PK
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
trách nhiệm của nhà quản lý trong thông tin 9 10 498