Ktl-icon-tai-lieu

Trang trí văn bản

Được đăng lên bởi nguyensyminh78
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi 5: trang trÝ v¨n b¶n
1. T¹o ký tù lín ®Çu dßng: Drop Cap
- §Æt con trá ngay tríc ký tù cÇn t¹o
- Vµo Format \ Drop Cap, x/h hép tho¹i
- Chän kiÓu cho Drop Cap trong môc Position
* Font: Chän Font cho Drop Cap
* Line to Drop: X¸c ®Þnh sè dßng mµ Drop Cap
chiÕm gi÷ ( mÆc ®Þnh lµ 3 dßng)
* Distance from text: X¸c ®Þnh k/c tõ Drop Cap
®Õnv¨n b¶n ( mÆc ®Þnh k/c = 0 cm )
- BÊm Ok

2. Chia cét b¸o cho ®o¹n v¨n b¶n
- Lùa chän võa ®ñ ®o¹n VB cÇn chia
- Vµo Format\Columns, x/h hép tho¹i
- Chän c¸ch ph©n cét trong môcPresets
- Line between: T¹o ®êng kÎ gi÷a c¸c cét
- BÊm OK

3. T¹o khung vµ nÒn cho ®o¹n v¨n b¶n
C¸ch1: Dïng Menu
- B«i ®en võa ®ñ ®o¹n VB cÇn t¹o
- Vµo Format\ Border and Shading
- Chän thÎ Border ®Ó t¹o khung
+ Setting: Chän kiÓu khung
+ Style: Chän kiÓu ®êng viÔn khung
+ Color: Chän mµu ®êng viÒn
+ Width: Chän ®é dµy/m¶nh cña ®êng viÒn
ThÎ Shading: T¹o nÒn ( chän mµu nÒn )
- BÊm OK
C¸ch2: Dïng biÓu tîng trªn thanh formatting
- B«i ®en võa ®ñ ®o¹n VB cÇn t¹o
- BÊm chän biÓu tîng trªn thanh formatting

4. ThiÕt lËp Tab
Kh¸i niÖm: §«i khi trªn v¨n b¶n cã nh÷ng ®o¹n VB ta muèn chóng ngay hµng th¼ng lèi
víi nhau ë mét sè vÞ trÝ nhÊt ®Þnh nµo ®ã. C¸c vÞ trÝ nµy chÝnh lµ c¸c ®iÓm dõng tù ®éng
cña con trá mçi khi ta Ên phÝm Tab. Cã 2 c¸ch thiÕt lËp Tab.
C¸ch1: ThiÕt lËp Tab b»ng thíc
- §Æt con trá t¹i vÞ trÝ b¾t ®Çu cÇn thiÕt lËp
- Chän kiÓu Tab ë bªn tr¸i cña thíc ngang
- BÊm chuét lªn thíc t¬ng øng víi kiÓu Tab võa
chän
Trªn v¨n b¶n, muèn ®a con trá tõ mèc nµy sang
mèc kh¸c ta Ên Tab
C¸ch2: ThiÕt lËp tab b»ng Menu
- §Æt con trá t¹i vÞ trÝ b¾t ®Çu cÇn thiÕt lËp
- Vµo Format\ Tabs, x/h hép tho¹i
- NhËp sè ®Ó thiÕt lËp c¸c mèc trong khung Tab
stop position
- Chän kiÓu Tab t¬ng øng trong môc Alignment
- Chän c¸c ký tù lÊp ®Çy kho¶ng trçng gi÷a c¸c mèc trong môc Leader ( nÕu cÇn )
- BÊm Set ®Ó thiÕt lËp cho tõng mèc
- Sau khi thiÕt lËp xong tÊt c¶ c¸c mèc, bÊm OK ®Ó hoµn tÊt

...
Bµi 5: trang trÝ v¨n b¶n
Bµi 5: trang trÝ v¨n b¶n
- Chän kiÓu cho Drop Cap trong môc Position
* Font: Chän Font cho Drop Cap
* Line to Drop: X¸c ®Þnh sè dßng mµ Drop Cap
chiÕm gi÷ ( mÆc ®Þnh lµ 3 dßng)
* Distance from text: X¸c ®Þnh k/c tõ Drop Cap
®Õnv¨n b¶n ( mÆc ®Þnh k/c = 0 cm )
- BÊm Ok
- §Æt con trá ngay tr íc ký tù cÇn t¹o
1. T¹o ký tù lín ®Çu dßng: Drop Cap
- Vµo Format \ Drop Cap, x/h hép tho¹i
Trang trí văn bản - Trang 2
Trang trí văn bản - Người đăng: nguyensyminh78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Trang trí văn bản 9 10 866