Ktl-icon-tai-lieu

Trí tuệ nhân tạo

Được đăng lên bởi mtafit
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Phạm Thọ Hoàn, Phạm Thị Anh Lê
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Hà nội, 2011

MỤC LỤC
Chương 1 – Giới thiệu ...............................................................................................4 
1.  Trí tuệ nhân tạo là gì? .......................................................................................................... 4 
2.  Lịch sử ................................................................................................................................. 5 
3.  Các lĩnh vực của AI ............................................................................................................. 6 
4.  Nội dung môn học................................................................................................................ 8 

Chương 2 – Các phương pháp tìm kiếm lời giải .......................................................9 
1.  Hình thành bài toán .............................................................................................................. 9 
2.  Tìm kiếm có hệ thống ........................................................................................................ 12 
3.  Tìm kiếm có sử dụng hàm đánh giá ................................................................................... 14 

Chương 3 – Các giải thuật tìm kiếm lời giải cho trò chơi .......................................26 
1.  Cây trò chơi đầy đủ ............................................................................................................ 26 
2.  Giải thuật Minimax ............................................................................................................ 28 
3.  Giải thuật Minimax với độ sâu hạn chế ............................................................................. 30 
4.  Hàm đánh giá ..................................................................................................................... 30 
5.  Giải thuật Minimax với cắt tỉa alpha-beta ......................................................................... 33 

Chương 4 – Các phương pháp lập luận trên logic mệnh đề .. Error! Bookmark not
defined. 
1.  Lập luận và Logic ...............................................................Error! Bookmark not defined. 
2.  Logic mệnh đề: cú pháp, ngữ nghĩa ....................................Error! Bookmark not defined. 
3.  Bài toán lập luận và các giải thuật lập luận trên logic mệnh đề........ Error! Bookmar...
Giáo trình
TRÍ TU NHÂN TO
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Phm Th Hoàn, Phm Th Anh Lê
Khoa Công ngh thông tin
Trường Đại hc Sư phm Hà Ni
Hà ni, 2011
Trí tuệ nhân tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trí tuệ nhân tạo - Người đăng: mtafit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Trí tuệ nhân tạo 9 10 728