Ktl-icon-tai-lieu

Trí tuệ nhân tạo

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Tìm kiếm

Ref: 

Nội dung trình bày
2

Bài toán tìm kiếm
Tìm kiếm Theo chiều Rộng
Tính tối ưu, Tính ñầy ñủ, ðộ phức tạp thời
gian và không gian
Cây Tìm kiếm
Tìm kiếm Theo chiều Sâu

Một bài toán Tìm kiếm
3

GOAL

a
c

b

e
d

f

START

h
p

q

r

Làm sao ñể ñi từ S ñến G? Và số biến ñổi có thể
ít nhất là gì?

Hình thức hoá một bài toán tìm kiếm
4

Một bài toán tìm kiếm có năm thành phần:
Q , S , G , succs , cost
Q là một tập hữu hạn các trạng thái.
S ⊆ Q một tập khác rỗng các trạng thái ban ñầu.
G ⊆ Q một tập khác rỗng các trạng thái ñích.
succs : Q
P(Q) là một hàm nhận một trạng thái làm
ñầu vào và trả về kết quả là một tập trạng thái. succs(s)
nghĩa là “tập các trạng thái có thể ñến từ s trong một
bước”.
cost : Q , Q
Số Dương là một hàm nhận hai trạng
thái, s và s’, làm ñầu vào. Nó trả về chi phí một bước
của việc di chuyển từ s ñến s’. Hàm chi phí chỉ ñược
ñịnh nghĩa khi s’ là trạng thái con của s.

Bài toán Tìm kiếm
5
GOAL

a
c

b

e

d

f

START

h
p

q

r

Q = {START, a , b , c , d , e , f , h , p , q , r , GOAL}
S = { START }
G = { GOAL }
succs(b) = { a }
succs(e) = { h , r }
succs(a) = NULL … etc.
cost(s,s’) = 1 cho tất cả các biến ñổi

ðiều cần nắm
70

Hiểu thấu ñáo về BFS, LCBFS, UCS, DFS.
Hiểu các khái niệm về việc liệu một tìm kiếm là
ñầy ñủ, tối ưu hay không, ñộ phức tạp về thời
gian và không gian của nó
Hiểu ý tưởng ñằng sau lặp sâu dần.

Thắc mắc
71

...
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Tìm kiếm
Ref: http://www.cs.cmu.edu/~awm/tutorials
Trí tuệ nhân tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trí tuệ nhân tạo - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Trí tuệ nhân tạo 9 10 757