Ktl-icon-tai-lieu

Trí tuệ nhân tạo

Được đăng lên bởi vantruong1094
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 987 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương môn trí tuệ nhân tạo
Đề cương môn trí tuệ nhân tạo không có lý thuyết, khi làm bài tập, các em có
thời gian mà trình bày vắn tắt lý thuyết sẽ được cộng điểm. Bài tập có dạng như
các bài trong đề thi mẫu. Dạng như sau:
1. Cho không gian bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên bản đồ như hình vẽ ở
dưới (giá trị đánh giá ghi trên đỉnh các trạng thái). Áp dụng thuật toán tìm
kiếm kinh nghiệm tốt nhất đầu tiên để tìm đường đi tốt nhất từ A đến Z//
phải trình bày tóm tắt ý tưởng thuật toán rồi sau đó mới áp dụng vào bài
toán.
2. Cho không gian bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên bản đồ như hình vẽ ở
dưới (giá trị đánh giá ghi trên đỉnh các trạng thái). Áp dụng thuật toán tìm
kiếm leo đồi để tìm đường đi tốt nhất từ A đến Z// phải trình bày tóm tắt ý
tưởng thuật toán rồi sau đó mới áp dụng vào bài toán.
3. Cho cơ sở tri thức (CSTT) sau: A => B; B => C; ... Áp dụng thuật toán
chứng minh bác bỏ bằng luật phân giải trong logic mệnh đề chứng minh S là
hệ quả logic của CSTT trên. // đề bài có thể nêu chính xác loại phương pháp
mà ta cần áp dụng. Nếu không nói gì thì ta có thể áp dụng chứng minh theo
luật phân giải; suy diễn tiến hoặc suy diễn lùi đều được.
4. Cho cơ sở tri thức: 1. Brother (X,Y) ^ Married (Y, Z) =>Sister_in_law (X,
Z) .... Hãy chứng minh: Sister_in_law (ha, su) //// đề bài có thể nêu chính
xác loại phương pháp mà ta cần áp dụng. Nếu không nói gì thì ta có thể áp
dụng chứng minh theo luật phân giải; suy diễn tiến hoặc suy diễn lùi đều
được.
5. Cho CSTT gồm các câu sau đây: 1. Sinh viên nào giỏi ngoại ngữ và NNLT
thì lập trình giỏi, ... Yêu cầu: a) Thành lập các vị từ, công thức thích hợp
biểu diễn các câu trên; sau đó chuyển chúng về dạng hội các câu tuyển. b)
Dùng luật phân giải để trả lời câu hỏi “Anna lập trình giỏi hay không” // đề
bài có thể nêu chính xác loại phương pháp mà ta cần áp dụng. Nếu không
nói gì thì ta có thể áp dụng chứng minh theo luật phân giải; suy diễn tiến
hoặc suy diễn lùi đều được.
6. Cho đồ thị trạng thái. Áp dụng thuật toán tìm kiếm có đối thủ Minimax để
tìm nước đi cho quân A // phải trình bày tóm tắt ý tưởng thuật toán rồi sau
đó mới áp dụng vào bài toán.
7. Xem lại bài toán Dodgem, cách đánh giá điểm, chiến lược ưu tiên đưa quân
ra ngoài, chiến lược ưu tiên cản quân đối phương.
8. Áp dụng thuật toán tìm kiếm mù theo chiều rộng (chiều sâu) vào bài sau trên
để tìm đường đi từ trạng thái đầu tới trạng thái đích theo quy luật “Ô có giá
trị = 0 có thể hoán vị với các ô kề biên với nó theo thứ tự ưu tiên như sau:
up, down...
Đề cương môn trí tuệ nhân tạo
Đề cương môn trí tuệ nhân tạo không có lý thuyết, khi làm bài tập, các em
thời gian mà trình bày vắn tắt lý thuyết sẽ được cộng điểm. Bài tập có dạng như
các bài trong đề thi mẫu. Dạng như sau:
1. Cho không gian bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên bản đồ như hình vẽ ở
dưới (giá trị đánh giá ghi trên đỉnh các trạng thái). Áp dụng thuật toán tìm
kiếm kinh nghiệm tốt nhất đầu tiên để tìm đường đi tốt nhất từ A đến Z//
phải trình bày tóm tắt ý tưởng thuật toán rồi sau đó mới áp dụng vào bài
toán.
2. Cho không gian bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên bản đồ như hình vẽ ở
dưới (giá trị đánh giá ghi trên đỉnh các trạng thái). Áp dụng thuật toán tìm
kiếm leo đồi để tìm đường đi tốt nhất từ A đến Z// phải trình bày tóm tắt ý
tưởng thuật toán rồi sau đó mới áp dụng vào bài toán.
3. Cho cơ sở tri thức (CSTT) sau: A => B; B => C; ... Áp dụng thuật toán
chứng minh bác bỏ bằng luật phân giải trong logic mệnh đề chứng minh S
hệ quả logic của CSTT trên. // đề bài có thể nêu chính xác loại phương pháp
mà ta cần áp dụng. Nếu không nói gì thì ta có thể áp dụng chứng minh theo
luật phân giải; suy diễn tiến hoặc suy diễn lùi đều được.
4. Cho cơ sở tri thức: 1. Brother (X,Y) ^ Married (Y, Z) =>Sister_in_law (X,
Z) .... Hãy chứng minh: Sister_in_law (ha, su) //// đề bài có thể nêu chính
xác loại phương pháp mà ta cần áp dụng. Nếu không nói gì thì ta có thể áp
dụng chứng minh theo luật phân giải; suy diễn tiến hoặc suy diễn lùi đều
được.
5. Cho CSTT gồm các câu sau đây: 1. Sinh viên nào giỏi ngoại ngữ và NNLT
thì lập trình giỏi, ... Yêu cầu: a) Thành lập các vị từ, công thức thích hợp
biểu diễn các câu trên; sau đó chuyển chúng về dạng hội các câu tuyển. b)
Dùng luật phân giải để trả lời câu hỏi “Anna lập trình giỏi hay không” // đề
bài có thể nêu chính xác loại phương pháp mà ta cần áp dụng. Nếu không
nói gì thì ta có thể áp dụng chứng minh theo luật phân giải; suy diễn tiến
hoặc suy diễn lùi đều được.
6. Cho đồ thị trạng thái. Áp dụng thuật toán tìm kiếm có đối thủ Minimax để
tìm nước đi cho quân A // phải trình bày tóm tắt ý tưởng thuật toán rồi sau
đó mới áp dụng vào bài toán.
7. Xem lại bài toán Dodgem, cách đánh giá điểm, chiến lược ưu tiên đưa quân
ra ngoài, chiến lược ưu tiên cản quân đối phương.
8. Áp dụng thuật toán tìm kiếm mù theo chiều rộng (chiều sâu) vào bài sau trên
để tìm đường đi từ trạng thái đầu tới trạng thái đích theo quy luật “Ô có giá
trị = 0 có thể hoán vị với các ô kề biên với nó theo thứ tự ưu tiên như sau:
up, down, left, right” hay: up; left; down; right // chú ý đến thứ tự ưu tiên.
Nếu không đi theo ưu tiên 1 được thì mới đến các ưu tiên 2, không đi theo
ưu tiên 2 mới đến ưu tiên 3, không đi theo ưu tiên 3 mới đến ưu tiên 4 .
Trí tuệ nhân tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trí tuệ nhân tạo - Người đăng: vantruong1094
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Trí tuệ nhân tạo 9 10 878