Ktl-icon-tai-lieu

Trí tuệ nhân tạo

Được đăng lên bởi 10cdth02-lop
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1490 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 9: Học máy

PHẦN I
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TRÍ TUỆ
NHÂN TẠO
Mặc dù trong các thế kỷ 18, 19 và đầu thế kỷ 20, sự hình thức hóa trong khoa học và toán
học đã tạo điều kiện tiên quyết về mặt trí tuệ cho việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, nhưng
phải cho đến thế kỷ 20 cùng với sự ra đời của máy tính số thì Trí tuệ nhân tạo (AI : Artificial
Intelligence) mới trở thành một ngành khoa học có sức sống. Cho đến cuối những năm 1940,
bằng những chương trình thông minh, các máy tính số đã cho thấy được tiềm năng to lớn của
chúng trong việc cung cấp bộ nhớ và sức mạnh cho những xử lý cần thiết. Ngày nay, chúng
ta có thể cài đặt các hệ suy luận hình thức vào trong máy tính và kiểm tra một cách thực
nghiệm khả năng biểu lộ trí thông minh của chúng. Một thành phần không thể thiếu được
của Trí tuệ nhân tạo là việc dùng các máy tính số như một phương tiện chọn lựa để tạo ra và
thử nghiệm các lý thuyết về trí tuệ. Không chỉ thế, kiến trúc của chúng còn cung cấp một mô
hình đặc trưng cho những lý thuyết đó: trí tuệ là một hình thức xử lý thông tin. Những kỹ
thuật và hình thức được khảo sát trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo luôn thể hiện mối quan hệ
khắng khít giữa máy tính số và những cốt lõi lý thuyết của nó.
Cũng như với bất cứ khoa học nào khác, Trí tuệ nhân tạo (AI : Artificial Intelligence) tự nó
liên quan đến một tập hợp nhất định những vấn đề và triển khai một nhóm các kỹ thuật đặc
thù để tiếp cận những vấn đề đó. Một lịch sử hình thành và phát triển ngắn gọn về Trí tuệ
nhân tạo, về những con người và những nhận định đã định hình, một số các định nghĩa và
cách nhìn khái quát về các lĩnh vực ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo được trình bày dưới đây
sẽ giúp cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về ngành khoa học còn tương đối mới mẻ này.

Võ Huỳnh Trâm – Trần Ngân Bình

1

Giáo Trình Trí Tuệ Nhân Tạo

Chương I: GIỚI THIỆU VỀ TRÍ TUỆ
NHÂN TẠO
Nội dung chính: Trong chương này, chúng ta sẽ giới thiệu một cách khái quát về lịch sử
hình thành và phát triển của khoa học Trí tuệ nhân tạo, các định nghĩa mang tính tương đối
về Trí tuệ nhân tạo – một lĩnh vực khoa học mới mẻ với sức phát triển nhanh chóng trong
những thập niên gần đây. Các lĩnh vực ứng dụng quan trọng của Trí tuệ nhân tạo và hiệu quả
thiết thực của chúng trong các mặt cuộc sống con người được đề cập đến một cách chi tiết
sau đó. Cuối chương, một số đặc điểm mang tính tổng kết về Trí tuệ nhân tạo cũng sẽ được
trình bày.
Mục tiêu cần đạt : Sau chương này, sinh viên có thể :
¾ Biết khái quát về lịch sử hình thành và p...
Chương 9: Hc máy
Võ Hunh Trâm – Trn Ngân Bình
1
PHN I
GII THIU TNG QUAN V TRÍ TU
NHÂN TO
Mc dù trong các thế k 18, 19 và đầu thế k 20, s hình thc hóa trong khoa hc và toán
hc đã to điu kin tiên quyết v mt trí tu cho vic nghiên cu trí tu nhân to, nhưng
phi cho đến thế k 20 cùng vi s ra đời ca máy tính s thì Trí tu nhân to (AI : Artificial
Intelligence) mi tr thành mt ngành khoa hc có sc sng. Cho đến cui nhng năm 1940,
bng nhng chương trình thông minh, các máy tính s đã cho thy được tim năng to ln ca
chúng trong vic cung cp b nh và sc mnh cho nhng x lý cn thiết. Ngày nay, chúng
ta có th cài đặt các h suy lun hình thc vào trong máy tính và kim tra mt cách thc
nghim kh năng biu l trí thông minh ca chúng. Mt thành phn không th thiếu được
ca Trí tu nhân to là vic dùng các máy tính s như mt phương tin chn la để to ra và
th nghim các lý thuyết v trí tu. Không ch thế, kiến trúc ca chúng còn cung cp mt mô
hình đặc trưng cho nhng lý thuyết đó: trí tu là mt hình thc x lý thông tin. Nhng k
thut và hình thc được kho sát trong lĩnh vc Trí tu nhân to luôn th hin mi quan h
khng khít gia máy tính s và nhng ct lõi lý thuyết ca nó.
Cũng như vi bt c khoa hc nào khác, Trí tu nhân to (AI : Artificial Intelligence) t
liên quan đến mt tp hp nht định nhng vn đề và trin khai mt nhóm các k thut đặc
thù để tiếp cn nhng vn đề đó. Mt lch s hình thành và phát trin ngn gn v Trí tu
nhân to, v nhng con người và nhng nhn định đã định hình, mt s các định nghĩa và
cách nhìn khái quát v các lĩnh vc ng dng ca Trí tu nhân to đưc trình bày dưi đây
s giúp cho chúng ta mt cái nhìn tng quan v ngành khoa hc còn tương đối mi m này.
Trí tuệ nhân tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trí tuệ nhân tạo - Người đăng: 10cdth02-lop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Trí tuệ nhân tạo 9 10 193