Ktl-icon-tai-lieu

Trí tuệ nhân tạo Chứng minh trong logic mệnh đề

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 524 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Chứng minh trong Logic Mệnh ñề

Nội dung trình bày
2

Hợp giải mệnh ñề
Thuật toán hợp giải
Thuật toán Davis Putman
Suy diễn tiến
Suy diễn lùi
ðánh giá suy diễn tiến và suy diễn lùi

Hợp giải Mệnh ñề
3

Hợp giải mệnh ñề là luật của suy diễn
Chỉ sử dụng một mình hợp giải mệnh ñề (không cần sử
dụng các luật khác) có thể xây dựng một chương trình
chứng minh lý thuyết ñúng và ñủ cho tất cả Logic Mệnh
ñề
Chỉ hoạt ñộng với biểu diễn dạng hội chuẩn
(Conjunctive Normal Form)

Dạng Hội Chuẩn CNF
4

Công thức Dạng hội Chuẩn (CNF) có dạng:
(A ∨ B ∨ ¬C) ∧ (B∨D) ∧ (¬ A) ∧ (B∨C)
• (A ∨ B ∨ ¬C) là một clause
• A, B, ¬C là các literal, mà mỗi cái là một biến hay phủ
ñịnh của một biến
• Mỗi clause phải ñược thoả và có thể ñược thoả theo
nhiều cách
• Mỗi câu trong logic mệnh ñề ñều có thể viết dưới
dạng CNF

Biến ñổi thành CNF
5

Loại bỏ các dấu mũi tên (⇐, ⇔, ⇒) bằng ñịnh nghĩa
ðưa dấu phủ ñịnh vào dùng luật De Morgan
¬(A ∨ B) ≡ ¬A ∧ ¬ B
¬(A ∧ B) ≡ ¬A ∨ ¬ B
Phân phối or vào and
A ∨ (B ∧ C) ≡ (A ∨ B) ∧ (A ∨ C)
Mọi câu ñều có thể ñược biến ñổi thành CNF, nhưng
kích thước có thể tăng lên theo luỹ thừa.

ðiều cần nắm
35

Hiểu ñược ý tưởng, cơ sở của phép hợp giải
và việc chứng minh dùng thuật toán hợp giải
Nắm ñược các dạng suy diễn áp dụng ñược
trên logic mệnh ñề
Làm ñược các bài tập liên quan ñến logic
mệnh ñề

Thắc mắc
36

...
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Chứng minh trong Logic Mệnh ñề
Trí tuệ nhân tạo Chứng minh trong logic mệnh đề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trí tuệ nhân tạo Chứng minh trong logic mệnh đề - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Trí tuệ nhân tạo Chứng minh trong logic mệnh đề 9 10 983