Ktl-icon-tai-lieu

trí tuệ nhân tạo II

Được đăng lên bởi 10cdth02-lop
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2059 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 9: Học máy

PHẦN II
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO NHƯ LÀ BIỂU DIỄN
VÀ TÌM KIẾM
“Mọi khoa học đều miêu tả bản chất cơ bản nhất của những hệ thống mà chúng ta nghiên
cứu. Tính chất của những miêu tả ấy về bản chất không thay đổi theo thời gian, chúng ta có
thể phát triển được một tập hợp các thuật ngữ mô tả chúng ngày một chi tiết hơn.
Các nghiên cứu về logic và máy tính đã chỉ cho chúng ta thấy trí tuệ có ở trong các hệ thống
ký hiệu vật lý. Đây là quy luật về cấu trúc định tính căn bản nhất của khoa học máy tính.
Các hệ thống ký hiệu là những tập hợp của các mẫu (pattern) và các quá trình (process),
trong đó cái sau có khả năng sản xuất, triệt tiêu và thay đổi cái trước. Đặc tính quan trọng
nhất của các mẫu là chúng có thể chỉ định các đối tượng, các quá trình và các mẫu khác, và
khi chúng chỉ định các quá trình thì có thể hiểu được chúng”.
- Newell và Simon (trong bài thuyết trình nhận giải thưởng “ACM Turing Award Lecture”
năm 1976) lập luận rằng: hành vi trí tuệ, dù là ở người hay máy tính đều đạt được thông qua
những yếu tố sau đây :
1. Những mẫu ký hiệu dùng biểu diễn những khía cạnh quan trọng của lĩnh vực bài
toán.
2. Những phép toán trên các mẫu này để phát sinh những lời giải có khả năng cho bài
toán.
3. Tìm kiếm một lời giải trong số những khả năng này.
Những nhận định này xuất phát từ cơ sở giả thuyết về hệ thống ký hiệu vật lý (physical
symbol system hypothesis). Trong giả thuyết này, các mẫu (pattern) - tạo thành do sự sắp
xếp các ký hiệu, được phân biệt rõ với phương tiện (medium) – dùng để thực hiện chúng.
Nếu như trí tuệ chỉ bắt nguồn từ cấu trúc của một hệ ký hiệu thì bất cứ phương tiện nào thực
hiện được thành công trên các mẫu và các quá trình đều sẽ có trí tuệ. Khả năng xây dựng
một máy tính có thể vượt qua được trắc nghiệm Turing phụ thuộc vào sự phân biệt này.
Giả thuyết hệ thống ký hiệu vật lý cũng phác thảo những tiêu điểm chính của việc phát triển
nghiên cứu và ứng dụng TTNT: việc định nghĩa các cấu trúc và phép toán ký hiệu là hết sức
cần thiết cho việc giải quyết vấn đề một cách thông minh cũng như việc phát triển các chiến
lược tìm kiếm một cách hiệu quả và chính xác cho những lời giải tiềm năng phát sinh bởi các
cấu trúc và phép toán này. Đây là những vấn đề liên quan lẫn nhau của biểu diễn tri thức và
tìm kiếm (knowledge representation and search) – chúng chính là những tâm điểm của
nghiên cứu hiện đại trong TTNT.

Võ Huỳnh Trâm – Trần Ngân Bình

1

Giáo Trình Trí Tuệ Nhân Tạo

I

Biểu diễn tri thức

Chức năng của bất kỳ một sơ đồ ...
Chương 9: Hc máy
Võ Hunh Trâm – Trn Ngân Bình
1
PHN II
TRÍ TU NHÂN TO NHƯ LÀ BIU DIN
VÀ TÌM KIM
“Mi khoa hc đều miêu t bn cht cơ bn nht ca nhng h thng mà chúng ta nghiên
cu. Tính cht ca nhng miêu t y v bn cht không thay đổi theo thi gian, chúng ta có
th phát trin được mt tp hp các thut ng mô t chúng ngày mt chi tiết hơn.
Các nghiên cu v logic và máy tính đã ch cho chúng ta thy trí tu trong các h thng
ký hiu vt lý. Đây là quy lut v cu trúc định tính căn bn nht ca khoa hc máy tính.
Các h thng ký hiu là nhng tp hp ca các mu (pattern) và các quá trình (process),
trong đó cái sau có kh năng sn xut, trit tiêu và thay đổi cái trước. Đặc tính quan trng
nht ca các mu là chúng có th ch định các đối tượng, các quá trình và các mu khác, và
khi chúng ch định các quá trình thì có th hiu được chúng”.
- Newell và Simon (trong bài thuyết trình nhn gii thưởng “ACM Turing Award Lecture”
năm 1976) lp lun rng: hành vi trí tu, dù là người hay máy tính đều đạt được thông qua
nhng yếu t sau đây :
1. Nhng mu ký hiu dùng biu din nhng khía cnh quan trng ca lĩnh vc bài
toán.
2. Nhng phép toán trên các mu này để phát sinh nhng li gii có kh năng cho bài
toán.
3. Tìm kiếm mt li gii trong s nhng kh năng này.
Nhng nhn định này xut phát t cơ s gi thuyết v h thng ký hiu vt lý (physical
symbol system hypothesis). Trong gi thuyết này, các mu (pattern) - to thành do s sp
xếp các ký hiu, được phân bit rõ vi phương tin (medium) – dùng để thc hin chúng.
Nếu như trí tu ch bt ngun t cu trúc ca mt h ký hiu thì bt c phương tin nào thc
hin được thành công trên các mu và các quá trình đều s có trí tu. Kh năng xây dng
mt máy tính có th vượt qua được trc nghim Turing ph thuc vào s phân bit này.
Gi thuyết h thng ký hiu vt lý cũng phác tho nhng tiêu đim chính ca vic phát trin
nghiên cu và ng dng TTNT: vic định nghĩa các cu trúc và phép toán ký hiu là hết sc
cn thiết cho vic gii quyết vn đề mt cách thông minh cũng như vic phát trin các chiến
lược tìm kiếm mt cách hiu qu và chính xác cho nhng li gii tim năng phát sinh bi các
cu trúc và phép toán này. Đây là nhng vn đề liên quan ln nhau ca biu din tri thc và
tìm kiếm (knowledge representation and search) – chúng chính là nhng tâm đim ca
nghiên cu hin đại trong TTNT.
trí tuệ nhân tạo II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trí tuệ nhân tạo II - Người đăng: 10cdth02-lop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
trí tuệ nhân tạo II 9 10 222