Ktl-icon-tai-lieu

Trí tuệ nhân tạo III

Được đăng lên bởi 10cdth02-lop
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2287 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3: Tìm kiếm Trong Không Gian Trạng Thái

Chương III
CÁC CẤU TRÚC VÀ CHIẾN LƯỢC
DÙNG CHO VIỆC TÌM KIẾM TRONG
KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI
Nội dung chính : Trong chương này, chúng ta giới thiệu về lý thuyết của việc tìm kiếm
trong không gian trạng thái. Để thiết kế và thực hiện thành công các thuật toán tìm kiếm,
người lập trình phải có khả năng phân tích và dự đoán hành vi của chúng. Lý thuyết tìm
kiếm trong không gian trạng thái (state space search) là công cụ cơ bản để giải quyết vấn đề
này. Nội dung chương III sẽ trình bày định nghĩa về không gian trạng thái, giới thiệu một số
các ví dụ minh họa việc mô tả vấn đề dùng lý thuyết đồ thị, nêu ra hai hướng tìm kiếm trong
không gian trạng thái (hướng dữ liệu và hướng mục tiêu) và tập trung phân tích các chiến
lược chủ yếu dùng cho việc tìm kiếm trên không gian trạng thái đồ thị như: tìm kiếm rộng,
tìm kiếm sâu, tìm kiếm sâu đào sâu nhiều lần, … Phần cuối chương cũng đề cập đến việc
dùng không gian trạng thái để biểu diễn quá trình suy luận bằng phép tính vị từ trên đồ thị
AND/OR.

Mục tiêu cần đạt : Sau chương này, sinh viên có thể :
¾ Vận dụng lý thuyết đồ thị để xây dựng mô hình toán cho một bài toán cụ thể.
¾ Vận dụng các chiến lược tìm kiếm
¾ Vận dụng đồ thị AND/OR để biểu diễn quá trình suy luận trên không gian trạng thái
của một hệ logic.

Kiến thức tiên quyết: Lý thuyết đồ thị, Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị, Logic hình
thức, …
Tài liệu tham khảo :
[1] George F. Luger, William A. Stubblefield – Albuquerque – Artificial Intelligence
– Wesley Publishing Company, Inc – 1997 (Chapter3)
[2] Bùi Xuân Toại – Trương Gia Việt (Biên dịch) – Trí tuệ nhân tạo – Các cấu trúc
và chiến lược giải quyết vấn đề - NXB Thống kê, 2000 (Phần II)
[3] Wikipedia – Bách khoa toàn thư mở - Lý thuyết đồ thị

[4] Lecture note for February 15, 1996-ICS 161: Design and Analysis of Algorithm –
BFS và DFS


Võ Huỳnh Trâm – Trần Ngân Bình

43

Giáo Trình Trí Tuệ Nhân Tạo

I

MỞ ĐẦU

Bằng cách biểu diễn bài toán dưới dạng đồ thị không gian trạng thái (state space graph),
chúng ta có thể dùng lý thuyết đồ thị (graph theory) để phân tích cấu trúc và độ phức tạp của
bài toán này lẫn các thủ tục dùng để giải quyết nó.
Một đồ thị sẽ bao gồm một số nút (node) và một số cung (arc), hay còn gọi là liên kết (link),
nối giữa các cặp nút. Trong mô hình không gian trạng thái của bài toán, các nút của đồ thị
được dùng để biểu diễn các trạng thái rời rạc tr...
Chương 3: Tìm kiếm Trong Không Gian Trng Thái
Chương III
CÁC CU TRÚC VÀ CHIN LƯỢC
DÙNG CHO VIC TÌM KIM TRONG
KHÔNG GIAN TRNG THÁI
Ni dung chính : Trong chương này, chúng ta gii thiu v lý thuyết ca vic tìm kiếm
trong không gian trng thái. Để thiết kế và thc hin thành công các thut toán tìm kiếm,
người lp trình phi có kh năng phân tích và d đoán hành vi ca chúng. Lý thuyết tìm
kiếm trong không gian trng thái (state space search) là công c cơ bn để gii quyết vn đề
này. Ni dung chương III s trình bày định nghĩa v không gian trng thái, gii thiu mt s
các ví d minh ha vic mô t vn đề dùng lý thuyết đồ th, nêu ra hai hướng tìm kiếm trong
không gian trng thái (hướng d liu và hướng mc tiêu) và tp trung phân tích các chiến
lược ch yếu dùng cho vic tìm kiếm trên không gian trng thái đồ th như: tìm kiếm rng,
tìm kiếm sâu, tìm kiếm sâu đào sâu nhiu ln, … Phn cui chương cũng đề cp đến vic
dùng không gian trng thái để biu din quá trình suy lun bng phép tính v t trên đồ th
AND/OR.
Mc tiêu cn đạt : Sau chương này, sinh viên có th :
¾ Vn dng lý thuyết đồ th để xây dng mô hình toán cho mt bài toán c th.
¾ Vn dng các chiến lược tìm kiếm
¾ Vn dng đồ th AND/OR để biu din quá trình suy lun trên không gian trng thái
ca mt h logic.
Kiến thc tiên quyết: Lý thuyết đồ th, Các thut toán tìm kiếm trên đồ th, Logic hình
thc, …
Tài liu tham kho :
[1] George F. Luger, William A. Stubblefield – Albuquerque – Artificial Intelligence
– Wesley Publishing Company, Inc – 1997 (Chapter3)
[2] Bùi Xuân Toi – Trương Gia Vit (Biên dch) – Trí tu nhân to – Các cu trúc
và chiến lược gii quyết vn đề - NXB Thng kê, 2000 (Phn II)
[3] Wikipedia – Bách khoa toàn thư m - Lý thuyết đồ th
http://en.wikipedia.org/wiki/Graph_theory
[4] Lecture note for February 15, 1996-ICS 161: Design and Analysis of Algorithm –
BFS và DFS
http://www.ics.uci.edu/~eppstein/161/960215.html
Võ Hunh Trâm – Trn Ngân Bình
43
Trí tuệ nhân tạo III - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trí tuệ nhân tạo III - Người đăng: 10cdth02-lop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Trí tuệ nhân tạo III 9 10 605