Ktl-icon-tai-lieu

Trí tuệ nhân tạo IV

Được đăng lên bởi 10cdth02-lop
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2628 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 4: Tìm kiếm Heuristic

Chương IV
TÌM KIẾM HEURISTIC
Nội dung chính: Tiếp theo các chiến lược tìm kiếm hình thức trong không gian trạng thái,
chương này giới thiệu các chiến lược tìm kiếm mang tính không hình thức – tìm kiếm
heuristic. Không gian tìm kiếm của các bài toán luôn có xu hướng tăng lên theo hàm mũ, nên
tìm kiếm heuristic là một công cụ chủ yếu để xử lý sự bùng nổ tổ hợp này. Nội dung chương
IV giới thiệu hai thuật toán heuristic cơ bản là: tìm kiếm tốt nhất đầu tiên (best first search)
và tìm kiếm leo núi (hill climbing), sau đó chú trọng vào việc phân tính hành vi của các thuật
toán heuristic trên không gian, xem xét các đặc tính có thể chấp nhận được, tính đơn nhất và
khả năng cung cấp thông tin của một heuristic.
Mục tiêu cần đạt : Sau chương này, sinh viên có thể :
¾ Hiểu khái niệm và nguyên tắc áp dụng heuristic vào việc tìm kiếm trong không gian
trạng thái.
¾ Vận dụng heuristic vào một số bài toán phổ biến.
¾ Vận dụng các chiến lược tìm kiếm heuristic vào các bài toán trò chơi.
¾ Phân tích các heuristic khác nhau có thể áp dụng cho bài toán.
Kiến thức tiên quyết : Lý thuyết đồ thị, Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị, Lý thuyết trò
chơi, …
Tài liệu tham khảo :
[1] George F. Luger, William A. Stubblefield – Albuquerque – Artificial Intelligence
– Wesley Publishing Company, Inc – 1997 (Chapter 4)
[2] Bùi Xuân Toại – Trương Gia Việt (Biên dịch) – Trí tuệ nhân tạo – Các cấu trúc
và chiến lược giải quyết vấn đề - NXB Thống kê, 2000 (Phần II)
[3] Heuristic search

[4] Minimax and alpha-beta template

[5] Nicky Danino - September 3rd 2001- Heuristic evaluation : A step by step
Guide


Võ Huỳnh Trâm – Trần Ngân Bình

63

Giáo Trình Trí Tuệ Nhân Tạo

I

MỞ ĐẦU

George Polya định nghĩa heuristic là “sự nghiên cứu về các phương pháp và các qui tắc
trong việc khám phá và phát minh” (Polya 1945). Nghĩa này có thể xuất phát từ gốc Hy Lạp
của động từ eurisco nghĩa là “tôi phát hiện”. Khi Archimedes nhảy ra khỏi bồn tắm và chộp
lấy chiếc mũ miện bằng vàng, ông ta đã la lên “Eureka!” có nghĩa “Tôi đã tìm thấy nó!”.
Trong tìm kiếm không gian trạng thái, heuristic là các luật dùng để chọn những nhánh nào có
nhiều khả năng nhất dẫn đến một giải pháp chấp nhận được.
Các chương trình giải quyết những vấn đề trí tuệ nhân tạo sử dụng heuristic cơ bản theo hai
dạng:
...
Chương 4: Tìm kiếm Heuristic
Chương IV
TÌM KIM HEURISTIC
Ni dung chính: Tiếp theo các chiến lược tìm kiếm hình thc trong không gian trng thái,
chương này gii thiu các chiến lược tìm kiếm mang tính không hình thc – tìm kiếm
heuristic. Không gian tìm kiếm ca các bài toán luôn có xu hướng tăng lên theo hàm mũ, nên
tìm kiếm heuristic là mt công c ch yếu để x lý s bùng n t hp này. Ni dung chương
IV gii thiu hai thut toán heuristic cơ bn là: tìm kiếm tt nht đầu tiên (best first search)
và tìm kiếm leo núi (hill climbing), sau đó chú trng vào vic phân tính hành vi ca các thut
toán heuristic trên không gian, xem xét các đặc tính có th chp nhn được, tính đơn nht và
kh năng cung cp thông tin ca mt heuristic.
Mc tiêu cn đạt : Sau chương này, sinh viên có th :
¾ Hiu khái nim và nguyên tc áp dng heuristic vào vic tìm kiếm trong không gian
trng thái.
¾ Vn dng heuristic vào mt s bài toán ph biến.
¾ Vn dng các chiến lược tìm kiếm heuristic vào các bài toán trò chơi.
¾ Phân tích các heuristic khác nhau có th áp dng cho bài toán.
Kiến thc tiên quyết : Lý thuyết đồ th, Các thut toán tìm kiếm trên đồ th, Lý thuyết trò
chơi, …
Tài liu tham kho :
[1] George F. Luger, William A. Stubblefield – Albuquerque – Artificial Intelligence
– Wesley Publishing Company, Inc – 1997 (Chapter 4)
[2] Bùi Xuân Toi – Trương Gia Vit (Biên dch) – Trí tu nhân to – Các cu trúc
và chiến lược gii quyết vn đề - NXB Thng kê, 2000 (Phn II)
[3] Heuristic search
http://www.macs.hw.ac.uk/~alison/ai3notes/subsection2_6_2_3.html
[4] Minimax and alpha-beta template
http://www.cs.caltech.edu/~petrovic/games/archex/othellodir/node2.html
[5] Nicky Danino - September 3rd 2001- Heuristic evaluation : A step by step
Guide
http://www.sitepoint.com/article/heuristic-evaluation-guide
Võ Hunh Trâm – Trn Ngân Bình
63
Trí tuệ nhân tạo IV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trí tuệ nhân tạo IV - Người đăng: 10cdth02-lop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Trí tuệ nhân tạo IV 9 10 458