Ktl-icon-tai-lieu

Trí tuệ nhân tạo Logic mệnh đề

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Logic Mệnh ðề

Nội dung trình bày
2

Giới thiệu về logic
Logic mệnh ñề
Cú pháp logic mệnh ñề
Ngữ nghĩa logic mệnh ñề
Suy dẫn trong logic mệnh ñề
Chứng minh trong logic mệnh ñề

Logic
3

Cần một công cụ ñể biểu diễn và sử dụng tri
thức của con người
Logic: “khoa học về lập luận, chứng minh, suy
nghĩ hay suy diễn”
Sử dụng logic làm một công cụ ñể biểu diễn và
xử lý tri thức

Logic là gì?
4

Một ngôn ngữ hình thức

Cú pháp: Biểu thức nào là hợp lệ
Ngữ nghĩa: Biểu thức hợp lệ có ý nghĩa gì
Hệ chứng minh: một cách xử lý các biểu thức có cú
pháp ñể có ñược các biểu thức có cú pháp khác (cho
ta biết ñược thông tin mới)

Chứng minh ñể làm gì:

Từ các quan sát => kết luận về thế giới
Trạng thái hiện tại & hành ñộng => thuộc tính của
trạng thái kế tiếp

Hai loại logic : logic mệnh ñề (ñơn giản) và logic
vị từ (phức tạp hơn).

Cú pháp Logic Mệnh ñề
5

Cú pháp: Là những gì ñược cho phép viết
(C++): for (int i=0; i< n; i++)…
(Tiếng Việt): Cơm ăn tôi rất ngon.

Câu (sentence) trong logic mệnh ñề:
true và false là các câu
Các biến mệnh ñề là các câu: P, Q, R, Z
Nếu α, β là các câu thì
¬α, α ∧ β, α ∨ β, α ⇒ β, α ⇔ β
cũng là các câu
Ngoài ra, không có một câu nào nữa

Các hệ thống logic
33

Hệ thống suy diễn tiến
Hệ thống suy diễn lùi
Hệ thống dựa trên hợp giải

sẽ tiếp tục trong bài sau…

Thắc mắc
34

...
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Logic Mệnh ðề
Trí tuệ nhân tạo Logic mệnh đề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trí tuệ nhân tạo Logic mệnh đề - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Trí tuệ nhân tạo Logic mệnh đề 9 10 205