Ktl-icon-tai-lieu

Trí tuệ nhân tạo Logic vị từ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 485 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Logic vị từ

Nội dung trình bày
2

Logic bậc nhất (First Order Logic)
Cú pháp và ngữ nghĩa
Các lượng từ
Hợp giải với logic vị từ
Phép thế
Thuật giải ñồng nhất

Tại sao sử dụng logic bậc nhất?
3

Logic mệnh ñề chỉ xử lý trên các sự kiện, là các
khẳng ñịnh có giá trị hoặc ñúng hoặc sai.
Logic vị từ (logic bậc nhất) cho phép chúng ta
nói về các ñối tượng, tính chất của chúng, quan
hệ giữa chúng, phát biểu về tất cả các ñối
tượng hay một ñối tượng nào ñó mà không cần
liệt kê tường minh.

Logic Bậc nhất
4

Các câu không thể biểu diễn bằng logic mệnh
ñề nhưng có thể bằng logic bậc nhất
Socrates là người nên socrates chết
Khi sơn một hộp bằng màu xanh, nó sẽ trở thành hộp
xanh
Một người ñược cho phép truy cập trang web nếu họ
ñược cấp quyền chính thức hay quen biết với ai ñược
phép truy cập

Cú pháp của FOL
5

Term (tham chiếu ñối tượng)
Ký hiệu hằng: Lan, Tuan, DHKHTN,…
Biến: x, y, a,…
Ký hiệu hàm áp dụng cho một hay nhiều term: f(x), tuoi(Lan),
anh-cua(Tuan)…

Câu (phát biểu về ñối tượng)
Một ký hiệu vị từ (predicate) áp dụng cho một hay nhiều term:
Thuoc(Lan, DHKHTN), La-anh-em(Tuan, Lan), La-ban-be(anhcua(Tuan), Lan),…
t1= t2
Nếu x là một biến và φ là một câu thì ∀x. φ và ∃x. φ là một câu
Các câu tạo từ các câu khác với toán tử nối câu: ¬ ∧ ∨ ← ↔ →

Tên và số lượng ñối số của hàm hay vị từ ñược gọi là
functor và arity.

ðiều cần nắm
28

Ý nghĩa của logic bậc nhất
Cú pháp của logic bậc nhất
Có thể biểu diễn một vấn ñề dưới dạng logic
bậc nhất
Chuyển ñổi KB thành dạng mệnh ñề
Hiểu ñược phép thế và phép ñồng nhất

Thắc mắc
29

...
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Logic vị từ
Trí tuệ nhân tạo Logic vị từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trí tuệ nhân tạo Logic vị từ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Trí tuệ nhân tạo Logic vị từ 9 10 517