Ktl-icon-tai-lieu

TRIỂN KHAI, QUẢN TRỊ VÀ DUY TRÌ CƠ SỞ HẠ TẦNG MẠNG VỚI MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRIỂN KHAI, QUẢN TRỊ
VÀ DUY TRÌ CƠ SỞ HẠ
TẦNG MẠNG VỚI
MICROSOFT WINDOWS
SERVER 2003

HANỘI APTECH – 2006

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TRIỂN KHAI DHCP ......................................................... 2
LỊCH SỬ SƠ LƯỢC CỦA DHCP .......................................................... 3
DHCP LÀ GÌ ?......................................................................................... 4
DHCP HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ? ............................................... 6
ỦY QUYỀN MÁY CHỦ DHCP ........................................................... 19
CẤU HÌNH MỘT DHCP SCOPE (PHẠM VI DHCP)......................... 23
CẤU HÌNH ĐỊA CHỈ DHCP DÀNH SẴN........................................... 27
CẤU HÌNH CÁC TÙY CHỌN CHO DHCP ........................................ 29
CẤU HÌNH DHCP RELAY AGENT ................................................... 31
TỔNG KẾT............................................................................................ 40
BÀI TẬP ................................................................................................ 40
CÁC CÂU HỎI TỔNG KẾT................................................................. 43
CÁC KỊCH BẢN TÌNH HUỐNG ......................................................... 43
CHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ VÀ GIÁM SÁT DHCP ................................ 45
QUẢN TRỊ DHCP ................................................................................. 45
HIỂU BIẾT CÁC CẬP NHẬT DNS ĐỘNG ........................................ 46
QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU DHCP ................................................... 55
GIÁM SÁT CSDL DHCP ..................................................................... 63
SỬ DỤNG VIỆC CẤP ĐỊA CHỈ IP RIÊNG MỘT CÁCH TỰ ĐỘNG
(APIPA) ................................................................................................. 75
TỔNG KẾT............................................................................................ 79
BÀI TẬP ................................................................................................ 79
CÁC CÂU HỎI TỔNG KẾT................................................................. 82
CÁC KỊCH BẢN TÌNH HUỐNG ......................................................... 84
CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN VIỆC PHÂN GIẢI TÊN BẰNG DNS...... 85
TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH PHÂN GIẢI TÊN ............................ 86
TỔNG QUAN VỀ DNS......................................................................... 86
CÀI ĐẶT DNS ..............................................................
TRIN KHAI, QUN TR
VÀ DUY TRÌ CƠ S H
TNG MNG VI
MICROSOFT WINDOWS
SERVER 2003
HANI APTECH – 2006
TRIỂN KHAI, QUẢN TRỊ VÀ DUY TRÌ CƠ SỞ HẠ TẦNG MẠNG VỚI MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRIỂN KHAI, QUẢN TRỊ VÀ DUY TRÌ CƠ SỞ HẠ TẦNG MẠNG VỚI MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TRIỂN KHAI, QUẢN TRỊ VÀ DUY TRÌ CƠ SỞ HẠ TẦNG MẠNG VỚI MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 9 10 835