Ktl-icon-tai-lieu

TRIGGER

Được đăng lên bởi chauhieu93-gmail-com
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG


KHUNG NHÌN (VIEW)



THỦ TỤC LƯU TRÚ (STORED PROCEDURE - SP)



TRIGGER



HÀM CỦA NGƯỜI DÙNG (USER DEFINED
FUNCTION - UDF)

NỘI DUNG






Định nghĩa
Câu lệnh
Mục đích
Cập nhật dữ liệu thông qua View
Mã hóa View

Định nghĩa VIEW
View là bảng không chứa dữ liệu, nó chỉ là truy
vấn kết hợp dữ liệu từ 1 hay nhiều bảng có quan
hệ với nhau và được lưu thành một đối tượng của
SQL SV
 NSD có thể áp dụng ngôn ngữ thao tác dữ liệu
trên các View giống như Table.


Định nghĩa VIEW

SQL Server
SELECT
FROM

*
nv_kinhdoanh;

USER_VIEWS

nv_kinhdoanh

SELECT manv, hoten,luong
FROM
NHANVIEN
WHERE ma_phong = ‘KDA’;

NHANVIEN

Câu lệnh tạo VIEW
CREATE VIEW <Tên_View>
[(<danh sách tên cột>) ]
[WITH ENCRYPTION]
AS
<Câu lệnh SELECT>
[with check option]

Câu lệnh tạo VIEW
Ví dụ 1: tạo View nv_kinh doanh
CREAT VIEW nv_kinhdoanh
AS
SELECT Manv, Hoten, Luong
FROM NHANVIEN
* Sử dụng View:
SELECT * FROM NV_KINHDOANH

Câu lệnh tạo VIEW
Ví dụ 2: tạo View nv_tre (nhân viên dưới 35 tuổi)
CREAT VIEW nv_tre (Manv, Hoten, Tuoi)
AS
SELECT Manv, Hoten, Year(Getdate()) – Year(Ngaysinh)
FROM NHANVIEN
WHERE Year(Getdate()) – Year(Ngaysinh) <= 35
* Sử dụng View:
SELECT * FROM NV_TRE

 Nếu một thuộc tính trong View được xây dựng từ một
biểu thức thì bắt buộc phải đặt tên cho thuộc tính đó.

Mục đích dùng VIEW
Hạn chế tính phức tạp của dữ liệu đối với NSD
đơn giản.
 Tạo ra bảng ảo có dữ liệu theo yêu cầu cho NSD
và sử dụng trong thiết kế báo cáo.
 Hạn chế quyền truy cập dữ liệu của NSD.
 View dùng để trình bày các thông tin dẫn xuất.


Cập nhật dữ liệu thông qua View
View định nghĩa dữ liệu trên một bảng thì
có thể dùng Insert
 Nếu trong định nghĩa View có chứa mệnh
đề Inner join thì không thể dùng các thao tác
Insert hay Delete để thay đổi dữ liệu
 Nếu trong định nghĩa View có chứa mệnh
đề With check option thì chỉ những bản ghi
thỏa mãn điều kiện của View mới được
Insert, Update


Xây dựng View dựa trên View khác







Khi xóa 1 view, mọi view được xây dựng dựa
trên view đó cũng bị xóa.
Có thể dùng thủ tục sp_helptext để xem định
nghĩaView
Tạo View bằng EM
Mã hoá View: dùng WITH ENCRYPTION
 Không thể xem được nội dung View
 Không thể thay đổi lại được

THỦ TỤC LƯU TRÚ
(STORED PROCEDURE)






SP được xây dựng từ các câu lệnh T-SQL và được lưu
trú trên SQL server.
Muốn thực hiện một SP, NSD chỉ cần thực hiện một
lời gọi hàm.
Khi SP được chạy lần đầu tiên nó sẽ được biên dịch
qua 5 bước và sinh ra một mô hình truy vấn. Mô hình
này sẽ được đặt t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRIGGER - Người đăng: chauhieu93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
TRIGGER 9 10 969