Ktl-icon-tai-lieu

Trò chơi xếp gạch bằng ngôn ngữ Java theo phương pháp LTHDT

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Design Plan :
Document Name : ERD
Effective Date : 12/10/04 Version : 1.0

SWD/Form :
Page Number : 1

Đây là một tài liệu dùng để biểu diễn cơ bản thiết kế
“Trò chơi xếp gạch bằng ngôn ngữ Java theo phương pháp
LTHDT “ , do sinh viên Bùi Văn Hải thiết kế và lập trình .Tài
liệu này giúp ta có cái nhìn toàn vẹn về cơ cấu của phần mềm,
cũng như chức năng của phần mềm.Do thôøi gian coù haïng
,neân ñoà aùn khoâng theå hoaøng thaønh heát caùc chöùc naêng nhö
döï ñònh ban ñaàøu ñaõ ñaët ra.Tuy nhieân, nhöõng chöùc naêng chöa
hoaøn thieän seõ sôùm ñöôïc boå sung vaø hoaøng chænh trong thôøi
gian sôùm nhaát.
Trong quá trình thiết kế vaø thöïc hieän ñoà aùn không tránh
khỏi sai xót , mong quí thầy cô và các bạn thông cảm và có
những góp ý quí báo nhằm hoàn thiện hơn cho sản phẩm.
Xin chân thành cảm ơn

!

Buøi Vaên Haûi
Project Group No. 2
Signature
Date

Prepared By (Student)
Buøi Vaên Haûi

Approved By (Faculty)
MR.Nguyeãn Hieàn Löông
-1-

Design Plan :
Document Name : ERD
Effective Date : 12/10/04 Version : 1.0

SWD/Form :
Page Number : 2

Trong xu theá phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin nhö vuõ baûo hieän
nay,ñaëc bieät laø trong ngaønh coâng ngheä phaàn meàm ,ngaøy caøng ñoøi hoûi
trình ñoä cao trong kó thuaät laäp trình.Chính vì vaäy maø phöông phaùp laäp
trình höôùng thuû tuïc coå ñieån tröôùc ñaây khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ñaët
ra cuûa thôøi ñaïi ,moät phöông phaùp laäp trình môùi ñöôïc xaây döïng theo
nguyeân lyù Alan-Kay ñaõ ñöôïc ra ñôøi nhaèm ñaùp öùng nhöõng nhu caàu caáp
thieát ñoù : “Phöông phaùp Laäp Trình Höôùng ñoái Töôïng”
Ñoà aùn naøy ñöôïc thieát keá theo phöông phaùp LTHDT baèng ngoân ngöõ
Java ,do SunMicroSystem ñöa ra vaøo naêm 1991 .Chính vì vaäy maø noù
giaûi quyeát ñöôïc nhöõng vöôùng maéc gaëp phaûi khi thieát keá theo phöông
phaùp laäp trình thuû tuïc thuaàn tuùy :
• Maõ chöông trình roõ raøng,deã ñoïc , deã hieåu vaø coâ ñoïng
• Chöông trình ñöôïc toå chöùc thaønh nhöõng Class laép gheùp laïi vôùi
nhau thaønh moät khoái thoáng nhaát
• Moãi Class goàm coù nhieàu Method ñaûm nhaän caùc vai troø khaùc
nhau trong chöông trinh
• Chöông trình coù tính meàm deûo cao
• Coù khaû naêng taùi söû duïng taøi nguyeân

Project Group No. 2
Signature
Date

Prepared By (Student)
Buøi Vaên Haûi

Approved By (Faculty)
MR.Nguyeãn Hieàn Löông
-2-

Design Plan :
Document Name : ERD
Effective Date : 12/10/04 Version : 1.0

SWD/Form :
Page Number : 3

(Customer Require Specification)
 Project title : Laäp trình troø chôi xeáp gaïch baèng phöông phaùp...
Design Plan : Document Name : ERD SWD/Form :
Effective Date : 12/10/04 Version : 1.0 Page Number :
1
Đây một tài liệu dùng để biểu diễn bản thiết kế
Trò chơi xếp gạch bằng ngôn ngữ Java theo phương pháp
LTHDT “ , do sinh viên Bùi Văn Hải thiết kế và lập trình .Tài
liệu này giúp ta cái nhìn toàn vẹn về cấu của phần mềm,
cũng như chức năng của phần mềm.Do thôøi gian coù haïng
,neân ñoà aùn khoâng theå hoaøng thaønh heát caùc chöùc naêng nhö
döï ñònh ban ñaàøu ñaõ ñaët ra.Tuy nhieân, nhöõng chöùc naêng chöa
hoaøn thieän s sôùm ñöôïc b sung vaø hoaøng chænh trong thôøi
gian sôùm nhaát.
Trong qtrình thiết kế vaø thöïc hieän ñaùn không tránh
khỏi sai xót , mong quí thầy các bạn thông cảm
những góp ý quí báo nhằm hoàn thiện hơn cho sản phẩm.
Xin chân thành cảm ơn !
Buøi Vaên Haûi
Prepared By (Student) Approved By (Faculty)
Project Group No. 2
Buøi Vaên Haûi MR.Nguyeãn Hieàn Löông
Signature
Date - 1 -
Trò chơi xếp gạch bằng ngôn ngữ Java theo phương pháp LTHDT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trò chơi xếp gạch bằng ngôn ngữ Java theo phương pháp LTHDT - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Trò chơi xếp gạch bằng ngôn ngữ Java theo phương pháp LTHDT 9 10 52