Ktl-icon-tai-lieu

Truy cập BIOS trên Windows 8 sử dụng UEFI

Được đăng lên bởi Nhật Tuấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn truy cập BIOS trên Windows 8 | Quản Trị Mạng - QuanTriM...

1 of 5» Hệ điều hành » Windows
Hướng dẫn truy cập BIOS trên Windows 8
Cập nhật lúc 06h23' ngày 07/09/2012

Quản Trị Mạng - Một trong những sự thay đổi xuất hiện trên Windows 8 và các máy tính đời mới được thiết kế cho hệ điều hành này là cách truy
cập BIOS hệ thống. Thay vì phải nhấn một phím nào đó trong khi hệ thống đang khởi động thì giờ đây một tùy chọn cho phép truy cập BIOS được đặt tại
thực đơn khởi động trong Windows 8 cho phép người dùng vào BIOS từ trong hệ điều hành. Đây là thay đổi lý tưởng cho các nâng cấp phần cứng trong tương
lai.
Trước đây, khi bắt đầu khởi động máy, một thông báo sẽ được hiển thị, như là “Press F2 to enter setup”. Sau khi nhấn phím này trong lúc khởi động, hệ thống
sẽ truy cập BIOS máy. Tuy nhiên, các hệ thống máy tính đời mới tích hợp sẵn Windows 8 lại sử dụng UEFI thay cho kiểu BIOS truyền thống, giống như trên
các máy tính Mac. Một số PC lại được trang bị ổ đĩa trạng thái rắn SSD có tốc độ khởi động rất nhanh đến nỗi người dùng không có đủ thời gian nhấn tổ hợp
phím truy cập BIOS.
Phần cứng tương thích Windows 8 và máy tính đời cũ chạy Windows 8
Lưu ý rằng phương pháp mới này chỉ áp dụng được với những dòng máy tính mới được cài sẵn Windows 8. Các dòng máy này sử dụng UEFI thay vì BIOS.
Tuy nhiên, nếu đã cài đặt Windows 8 vào máy tính dòng cũ hơn sử dụng BIOS truyền thống thì ta vẫn sẽ truy cập được BIOS theo phương pháp phổ thông
(nhấn phím xuất hiện trong quá trình khởi động máy).
Phím truy cập BIOS thường là F2 hoặc Delete phụ thuộc vào loại bo mạch chủ và hãng sản xuất. Nếu không thấy xuất hiện phím này trên màn hình khi khởi
động máy, hãy thử kiểm tra trong hướng dẫn sử dụng máy để xem cách vào BIOS.

Truy cập tùy chọn khởi động
Hiện có một số cách truy cập thực đơn khởi động trong Windows 8. Phương pháp đơn giản nhất là sử dụng ứng dụng PC Settings. Nhấn vào tổ hợp phím
Windows + C để mở thanh Charm bar, kích Settings và chọn Change PC settings để truy cập ứng dụng.

04/04/2013 19:19

Hướng dẫn truy cập BIOS trên Windows 8 | Quản Trị Mạng - QuanTriM...

2 of 5Trong ứng dụng PC Settings, chọn danh mục General và nhấn Restart now trong phần Advanced Startup. Máy tính sẽ khởi động lại và vào phần thực đơn
khởi động. Tại đây, người dùng có thể truy cập UEFI BIOS hay chỉnh sửa những thiết lập khác nữa.

Hoặc, ...
» H điu hành » Windows
Hướng dn truy cp BIOS trên Windows 8
Cp nht lúc 06h23' ngày 07/09/2012
Qun Tr Mng - Mt trong nhng s thay đổi xut hin trên Windows 8 các máy tính đời mi được thiết kế cho h điu hành này là cách truy
cp BIOS h thng. Thay vì phi nhn mt phím nào đó trong khi h thng đang khi động thì gi đây mt tùy chn cho phép truy cp BIOS được đặt ti
thc đơn khi động trong Windows 8 cho phép người dùng vào BIOS t trong h điu hành. Đây là thay đổi lý tưở
ng cho các nâng cp phn cng trong tương
lai.
Trước đây, khi bt đầu khi động máy, mt thông báo s được hin th, như là “Press F2 to enter setup”. Sau khi nhn phím này trong lúc khi động, h thng
s truy cp BIOS máy. Tuy nhiên, các h thng máy tính đời mi tích hp sn Windows 8 li s dng UEFI thay cho kiu BIOS truyn thng, ging như trên
các máy tính Mac. Mt s PC li được trang b đĩa trng thái rn SSD có tc
độ khi động rt nhanh đến ni người dùng không có đủ thi gian nhn t hp
phím truy cp BIOS.
Phn cng tương thích Windows 8 và máy tính đời cũ chy Windows 8
Lưu ý rng phương pháp mi này ch áp dng được vi nhng dòng máy tính mi được cài sn Windows 8. Các dòng máy này s dng UEFI thay vì BIOS.
Tuy nhiên, nếu đã cài đặt Windows 8 vào máy tính dòng cũ hơn s dng BIOS truyn thng thì ta vn s truy cp được BIOS theo phương pháp ph thông
(nh
n phím xut hin trong quá trình khi động máy).
Phím truy cp BIOS thường là F2 hoc Delete ph thuc vào loi bo mch ch và hãng sn xut. Nếu không thy xut hin phím này trên màn hình khi khi
động máy, hãy th kim tra trong hướng dn s dng máy để xem cách vào BIOS.
Truy cp tùy chn khi động
Hin có mt s cách truy cp thc đơn khi động trong Windows 8. Phương pháp đơn gin nht là s dng ng d
ng PC Settings. Nhn vào t hp phím
Windows + C để m thanh Charm bar, kích Settings và chn Change PC settings để truy cp ng dng.
Hướng dn truy cp BIOS trên Windows 8 | Qun Tr Mng - QuanTriM... http://www.quantrimang.com.vn/hedieuhanh/windows/90107_Huong-dan...
1 of 5 04/04/2013 19:19
Truy cập BIOS trên Windows 8 sử dụng UEFI - Trang 2
Truy cập BIOS trên Windows 8 sử dụng UEFI - Người đăng: Nhật Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Truy cập BIOS trên Windows 8 sử dụng UEFI 9 10 856