Ktl-icon-tai-lieu

Truyền Dữ Liệu

Được đăng lên bởi Khoc Vi Yeu
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
___________________________________________ Chương 3

Các loại mã trong truyền dữ liệu

III - 1CHƯƠNG 3

CÁC LOẠI MÃ TRONG TRUYỀN DỮ LIỆU
› Mà NHỊ PHÂN
˜ Mã Baudot
˜ Mã ASCII
˜ Mã EBCDIC

› CÁC Mà PHÁT HIỆN LỖI
˜ Kiểm tra chẵn lẻ
˜ Kiểm tra khối
˜ Kiểm tra dư thừa theo chu kỳ
˜ Mã Hamming

› Mà NÉN DỮ LIỆU
˜ Mã Huffman
˜ Mã Run-length
˜ Mã vi phân

› MẬT MÃ
˜ Mã Caesar
˜ Mã đa mẫu tự
˜ Mã chuyển vị
˜ Mã DES
__________________________________________________________________________________________
____

Tin tức bao gồm các văn bản, số liệu, hình ảnh . . . . cần được mã hóa bằng tập hợp các
số nhị phân trước khi được chuyển đổi thành các tín hiệu số để truyền đi
Một yếu tố quan trọng trong hệ thống thông tin là độ chính xác, thiếu yếu tố này hệ
thống xem như không có giá trị sử dụng, nên kèm theo bản tin thường phải thêm vào các từ
mã có khả năng phát hiện lỗi và thậm chí sửa được lỗi.
Ngoài ra, nếu số lượng bit dùng để mã hóa cùng một đối tượng càng ít thì với cùng
vận tốc truyền, lượng thông tin truyền của hệ thống càng lớn mà lại hạn chế được khả năng
xảy ra lỗi. Do đó việc giảm số lượng bit dùng mã hóa cũng là một vấn đề cần được quan tâm.
Chương này bàn đến một số phương pháp mã hóa dữ liệu phổ biến để tạo các loại mã
có khả năng phát hiện lỗi, phát hiện và sửa lỗi, các loại mã nén.

3.1 MÃ NHỊ PHÂN CỦA CÁC CHỮ SỐ
Để biểu diễn các chữ và số người ta dùng các mã nhị phân. Một số nhị phân n bit biểu
thị được 2n ký tự (chữ, số, các dấu hiệu ....)
Các bộ mã phổ biến trong truyền dữ liệu là : mã Baudot, mã ASCII và mã EBCDIC

3.1.1 Mã Baudot
Là bộ mã nhị phân dùng 5 bit để biểu diển chữ số và một số dấu hiệu.
Bảng 3.1 Bộ mã Baudot
Mã

Chữ

Dấu/Số

Mã

Chữ

Dấu/Số

_____________________________________________________________________________________________________

Nguyễn Trung Lập

Truyền dữ liệu

___________________________________________ Chương 3

Các loại mã trong truyền dữ liệu

III - 2
110001001101
110100101000
010110010110
010101100110
101111001001
0011100110
00011
01101

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
LTRS
FIGS
SPC
CR
LF
NULL

11101
01010
10100
00001
11100
01111
11001
10111
10101
10001
11111
11011
00100
00010
01000
00000

?
:
$
3
!
&
#
8
'
(
)
.
,
9
0

1
4
BELL
5
7
;
2
/
6
"
LTRS
FIGS
SPC
CR
LF
NULL

Với n = 5 chỉ có 25 = 32 mã khác nhau, không đủ để biểu diển các ký tự chữ và số nên
một số mã phải biểu thị cả hai và chúng được phân biệt bằng cách kèm theo ký tự FIGS hoặc
LTRS ở trước.
Thí dụ: mã của đoạn văn NO. 27 có dạ...
___________________________________________ Chương 3 Các loi mã trong truyn d liu
III - 1
CHƯƠNG 3
CÁC LOI MÃ TRONG TRUYN D LIU
MÃ NH PHÂN
Mã Baudot
Mã ASCII
Mã EBCDIC
CÁC MÃ PHÁT HIN LI
Kim tra chn l
Kim tra khi
Kim tra dư tha theo chu k
Mã Hamming
MÃ NÉN D LIU
Mã Huffman
Mã Run-length
Mã vi phân
MT MÃ
Mã Caesar
đa mu t
Mã chuyn v
Mã DES
__________________________________________________________________________________________
____
Tin tc bao gm các văn bn, s liu, hình nh . . . . cn được mã hóa bng tp hp các
s nh phân trước khi được chuyn đổi thành các tín hiu s để truyn đi
Mt yếu t quan trng trong h thng thông tin là độ chính xác, thiếu yếu t này h
thng xem như không có giá tr s dng, nên kèm theo bn tin thường phi thêm vào các t
mã có kh năng phát hin li và th
m chí sa được li.
Ngoài ra, nếu s lượng bit dùng để mã hóa cùng mt đối tượng càng ít thì vi cùng
vn tc truyn, lượng thông tin truyn ca h thng càng ln mà li hn chế được kh năng
xy ra li. Do đó vic gim s lượng bit dùng mã hóa cũng là mt vn đề cn được quan tâm.
Chương này bàn đến mt s phương pháp mã hóa d liu ph biế
n để to các loi mã
có kh năng phát hin li, phát hin và sa li, các loi mã nén.
3.1 MÃ NH PHÂN CA CÁC CH S
Để biu din các ch và s người ta dùng các mã nh phân. Mt s nh phân n bit biu
th được 2
n
ký t (ch, s, các du hiu ....)
Các b mã ph biến trong truyn d liu là : mã Baudot, mã ASCII và mã EBCDIC
3.1.1 Mã Baudot
b mã nh phân dùng 5 bit để biu din ch s và mt s du hiu.
Bng 3.1 B mã Baudot
Ch Du/SCh Du/S
_____________________________________________________________________________________________________
Nguyn Trung Lp Truyn d liu
Truyền Dữ Liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền Dữ Liệu - Người đăng: Khoc Vi Yeu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Truyền Dữ Liệu 9 10 269