Ktl-icon-tai-lieu

Truyền hình số

Được đăng lên bởi quoctri104
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 933 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong x· héi hiÖn ®¹i th× th«ng tin, tri thøc chÝnh lµ nh÷ng nh©n tè quan
träng nhÊt trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi cña tõng quèc gia nãi riªng vµ toµn thÕ giíi
nãi chung. ChÝnh v× thÕ nªn mçi n−íc ®Òu dµnh mét sù ®Çu t− thÝch ®¸ng cho
nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ ®Ó lµm ®ßn bÈy cho sù ph¸t triÓn cña c¸c
nghµnh kinh tÕ quèc d©n kh¸c. Ngay tõ khi míi ra ®êi truyÒn h×nh ®· chøng tá lµ
mét ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng rÊt quan träng trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi.
Nã kh«ng chØ lµ mét c«ng cô th«ng tin phæ biÕn kiÕn thøc, gi¶i trÝ ®¬n thuÇn mµ ®·
trë thµnh ph−¬ng tiÖn kh«ng thÓ thiÕu trong mçi gia ®×nh. TruyÒn h×nh cung cÊp tin
tøc vÒ c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ, v¨n ho¸ thÓ thao, th«ng tin kinh tÕ x· héi…tõ kh¾p n¬i
trªn thÕ giíi ®Õn tõng c¸ nh©n, tõng giê, tõng phót. TruyÒn h×nh lµ cÇu nèi quan
träng gi÷a con ng−êi víi thÕ giíi bªn ngoµi.
Cïng víi sù ra ®êi cña kü thuËt sè th× c«ng nghÖ truyÒn h×nh ®· cã mét sù
ph¸t triÓn nh¶y vät vÒ chÊt b»ng viÖc sè ho¸ tÝn hiÖu truyÒn h×nh. C«ng nghÖ truyÒn
h×nh sè ra ®êi cã nhiÒu −u ®iÓm h¬n h¼n so víi truyÒn h×nh t−¬ng tù nh− : tÝnh
chèng nhiÔu cao, chÊt l−îng ©m thanh, h×nh ¶nh tèt vµ ®ång ®Òu, dµn dùng ®−îc
nhiÒu kü x¶o phøc t¹p mµ truyÒn h×nh t−¬ng tù kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc, cã thÓ
ghi nhiÒu hay l−u tr÷ trong thêi gian dµi kh«ng lµm ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng h×nh
¶nh. Bªn c¹nh ®ã lµ sù ph¸t triÓn cña nghµnh c«ng nghÖ ®iÖn tö tin häc nãi chung
còng lµ mét sù hç trî ®¾c lùc ®Ó truyÒn h×nh ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n, phôc vô tèt
h¬n cho nhu cÇu ngµy cang cao cña con ng−êi trong x· héi hiÖn ®¹i. Cã thÓ nãi
truyÒn h×nh sè lµ t−¬ng lai cña c«ng nghÖ truyÒn h×nh.

1

PhÇn I : Giíi thiÖu chung vÒ truyÒn h×nh sè
1 Ch−¬ng I : TruyÒn h×nh sè vµ nh÷ng vÊn ®Ò
trªn con ®−êng chuyÓn ®æi c«ng nghÖ
TruyÒn h×nh sè lµ tªn gäi mét hÖ thèng truyÒn h×nh míi mµ tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ
kü thuËt tõ Studio cho ®Õn m¸y thu ®Òu lµm viÖc theo nguyªn lý kü thuËt sè. Trong
®ã, mét h×nh ¶nh quang häc do camera thu ®−îc qua hÖ thèng èng kÝnh, thay v×
®−îc biÕn ®æi thµnh tÝn hiÖu ®iÖn biÕn thiªn t−¬ng tù nh− h×nh ¶nh quang häc nãi
trªn (c¶ vÒ ®é chãi vµ mµu s¾c) sÏ ®−îc biÕn ®æi thµnh mét d·y tÝn hiÖu nhÞ ph©n
(d·y c¸c sè 0 vµ 1) nhê qu¸ tr×nh biÕn ®æi t−¬ng tù_sè.

1.1.

Mét sè vÊn ®Ò trong biÕn ®æi tÝn hiÖu truyÒn h×nh.

Trong qu¸ tr×nh biÕn ®æi tÝn hiÖu truyÒn h×nh, cã mét sè vÊn ®Ò chñ yÕu ®−îc
®Æt ra:

1.1.1.

Lùa chän ®é ph©n gi¶i cho mét h×nh ¶nh sè:

§é dµi cña d·y tÝn hiÖu nhÞ ph©n biÓu diÔn mét ¶nh sè lµ mét trong nh÷ng chØ
tiªu ch...
1
Lêi nãi ®Çu
Trong x· héi hiÖn ®¹i th× th«ng tin, tri thøc chÝnh lµ nh÷ng nh©n tè quan
träng nhÊt trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi cña tõng quèc gia nãi riªng vµ toµn thÕ giíi
nãi chung. ChÝnh v× thÕ nªn mçi níc ®Òu dµnh mét sù ®Çu t thÝch ®¸ng cho
nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ ®Ó lµm ®ßn bÈy cho sù ph¸t triÓn cña c¸c
nghµnh kinh tÕ quèc d©n kh¸c. Ngay tõ khi míi ra ®êi truyÒn h×nh ®· chøng tá lµ
mét ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng rÊt quan träng trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi.
Nã kh«ng chØ lµ mét c«ng cô th«ng tin phæ biÕn kiÕn thøc, gi¶i trÝ ®¬n thuÇn mµ ®·
trë thµnh ph¬ng tiÖn kh«ng thÓ thiÕu trong mçi gia ®×nh. TruyÒn h×nh cung cÊp tin
tøc vÒ c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ, v¨n ho¸ thÓ thao, th«ng tin kinh tÕ x· héi…tõ kh¾p n¬i
trªn thÕ giíi ®Õn tõng c¸ nh©n, tõng giê, tõng phót. TruyÒn h×nh lµ cÇu nèi quan
träng gi÷a con ngêi víi thÕ giíi bªn ngoµi.
Cïng víi sù ra ®êi cña kü thuËt sè th× c«ng nghÖ truyÒn h×nh ®· cã mét sù
ph¸t triÓn nh¶y vät vÒ chÊt b»ng viÖc sè ho¸ tÝn hiÖu truyÒn h×nh. C«ng nghÖ truyÒn
h×nh sè ra ®êi cã nhiÒu u ®iÓm h¬n h¼n so víi truyÒn h×nh t¬ng tù nh : tÝnh
chèng nhiÔu cao, chÊt lîng ©m thanh, h×nh ¶nh tèt vµ ®ång ®Òu, dµn dùng ®îc
nhiÒu kü x¶o phøc t¹p mµ truyÒn h×nh t¬ng tù kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc, cã thÓ
ghi nhiÒu hay lu tr÷ trong thêi gian dµi kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng h×nh
¶nh. Bªn c¹nh ®ã lµ sù ph¸t triÓn cña nghµnh c«ng nghÖ ®iÖn tö tin häc nãi chung
còng lµ mét sù hç trî ®¾c lùc ®Ó truyÒn h×nh ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n, phôc vô tèt
h¬n cho nhu cÇu ngµy cang cao cña con ngêi trong x· héi hiÖn ®¹i. Cã thÓ nãi
truyÒn h×nh sè lµ t¬ng lai cña c«ng nghÖ truyÒn h×nh.
Truyền hình số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền hình số - Người đăng: quoctri104
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Truyền hình số 9 10 575