Ktl-icon-tai-lieu

truyền số liệu chương 5

Được đăng lên bởi van_dat-dao
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2680 lần   |   Lượt tải: 1 lần
dce

2008

Chương 5
Điều khiển ở lớp liên kết dữ liệu
BK
TP.HCM

 Điều khiển dòng dữ liệu
 Điều khiển lỗi
 Giao thức điều khiển liên kết dữ liệu cấp
cao HDLC

dce

2008

Vấn đề khi trao đổi dữ liệu
• Một số vấn đề khi hai thiết bị kết nối trực tiếp truyền
nhận dữ liệu
– Đồng bộ khung
• Dữ liệu được gửi dưới dạng các frame
• Thời điểm bắt đầu và kết thúc một frame

–
–
–
–

Điều khiển tốc độ truyền dữ liệu
Xử lý lỗi gặp phải trên đường truyền
Định vị địa chỉ trong cấu hình multipoint
Phân biệt dữ liệu và thông tin điều khiển
• Dữ liệu và thông tin điều khiển truyền chung

– Quản lý kết nối
• Thiết lập, duy trì, ngắt kết nối

• Lớp vật lý không thể thực hiện các chức năng trên
Data Communication and Computer Networks

©2008, Dr. Dinh Duc Anh Vu

2

dce

2008

Điều khiển dòng dữ liệu
• Bên nhận thường có bộ đệm để nhận dữ liệu
• Khi dữ liệu đến, bên nhận thường thực hiện
một số xử lý trước khi gửi lên lớp cao hơn
• Điều khiển dòng nhằm đảm bảo bên phát
không gởi dữ liệu quá nhanh
– Ngăn ngừa việc tràn bộ đệm

Data Communication and Computer Networks

©2008, Dr. Dinh Duc Anh Vu

3

dce

2008

Mô hình truyền khung
• Dùng để phân
tích quá trình
truyền nhận
dữ liệu thành
từng khung
(frame)

Data Communication and Computer Networks

©2008, Dr. Dinh Duc Anh Vu

4

dce

2008

Khái niệm
• Thời gian truyền (tframe): thời gian cần thiết để
gởi tất cả các bit của frame dữ liệu lên đường
truyền

• Thời gian lan truyền (tprop): thời gian cần thiết
để dữ liệu đi từ nguồn đến đích

Data Communication and Computer Networks

©2008, Dr. Dinh Duc Anh Vu

5

dce

2008

Điều kiện giả định
• Tất cả frame đều đến đích, không bị mất
• Không có frame lỗi
• Các frame đến đúng thứ tự

Data Communication and Computer Networks

©2008, Dr. Dinh Duc Anh Vu

6

dce

2008

Idle RQ (Stop–and–Wait)
• Cơ chế hoạt động
– “Nguồn” phát dữ liệu (dưới dạng các frame)
– “Đích” nhận dữ liệu và trả lời bằng ACK
(acknowledgement)
– “Nguồn” phải đợi ACK trước khi phát tiếp dữ liệu
• “Đích” có thể dừng quá trình bằng cách không gởi ACK

• Đặc điểm
– Phương pháp đơn giản nhất
– Được dùng chủ yếu trong các ứng dụng characteroriented.(byte-oriented)
– Sử dụng kênh truyền hoạt động trong chế độ halfduplex
Data Communication and Computer Networks

©2008, Dr. Dinh Duc Anh Vu

7

dce

2008

Idle RQ – Hiệu suất
• Thời gian tổng cộng TD= n(2tprop + tframe)
• Hiệu suất đường truyền

Data Communication and Computer Networks

©2008, Dr. Dinh Duc Anh Vu

8

dce

2008

Vấn đề kích thước frame
• Phương pháp S...
BK
TP.HCM
2008
dce
Chương 5
Điu khin
lp liên kết d
liu
Điu khin dòng d
liu
Điu khin li
Giao thc điu khin liên kết d
liu cp
cao HDLC
truyền số liệu chương 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
truyền số liệu chương 5 - Người đăng: van_dat-dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
truyền số liệu chương 5 9 10 526