Ktl-icon-tai-lieu

Truyền thông cộng tác (Collective communication)‫‏‬

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2416 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Truyền thông cộng tác
(Collective communication)‫‏‬

Hà nội, 6/2008
Đại học Bách khoa Hà Nội

Center of High Performance Computing
Hanoi University of Technology
{hpcc@mail.hut.edu.vn}

Nội dung
 

 
 
 
 
 
 
 

Truyền thông kết hợp kiểu nhiều-một và truyền
thông quảng bá kiểu một-nhiều
Truyền thông kết hợp/quảng bá kiểu Nhiều-Nhiều
Phép toán All-Reduce và Prefix-Sum
Phép toán Scatter và Gather
Truyền thông Nhiều-Nhiều đặc biệt
Phép dịch vòng
Cải tiến tốc độ của một số phép toán truyền thông
Một số định tuyến truyền thông cộng tác trong MPI

High Performance Computing Center - HUT

2

Truyền thông kết hợp kiểu nhiều-một/ truyền thông quảng
bá kiểu một-nhiều
 

Truyền thông kết hợp nhiều-một/truyền thông quảng
bá một-nhiều tạo thành một cặp truyền thông.

Truyền thông quảng bá một-nhiều

0

1

p-1

0

1

p-1

Truyền thông kết hợp nhiều-một
Được dùng trong nhiều giải thuật quan trọng như: nhân ma trận-vector, phép
khử Gause, tìm đường đi ngắn nhất, nhân vector.
High Performance Computing Center - HUT

3

Topology cho truyền thông quảng bá một-nhiều
 

 

Một cách tự nhiên, ta thường tiến hành truyền thông
quảng bá một-nhiều bằng cách gửi tuần tự (p-1)
thông điệp từ nguồn tới (p-1) đích.
Tuy nhiên, cách trên là không hiệu quả:
 
 

 

Tiến trình nguồn bị hiện tượng thắt cổ chai
Giảm hiệu suất mạng truyền thông: tại một thời điểm chỉ có
một cặp nút hoạt động.

Xét truyền thông quảng bá một-nhiều trong các
topology khác nhau:
 
 
 

Topology vòng/ mảng tuyến tính
Topology lưới
Topology siêu lập phương
High Performance Computing Center - HUT

4

Ring or Linear Array Topology
 

Sử dụng kỹ thuật Nhân đôi đệ qui (recursive
doubling) như sau:
 

 

 

 

Tiến trình nguồn gửi một thông điệp đến một tiến trình j bất
kỳ
Sau khi kết thúc, hai tiến trình có thể đồng thời gửi thông
điệp cho các tiến trình khác đang đợi
Quá trình tiếp tục cho đến khi toàn bộ tiến trình nhận được
dữ liệu
Dữ liệu có thể được quảng bá chỉ trong log(p) bước

High Performance Computing Center - HUT

5

Truyền thông quảng bá một-nhiều trên vòng 8 nút

 

 

 

Trong mỗi bước, chọn đích cẩn thận, đích ảnh hưởng
đến hiệu năng.
Thông điệp đầu tiên gửi từ nút 0 cho nút xa nhất với
nó (nút 4)
Trong bước 2: khoảng cách bị giảm một nửa

High Performance Computing Center - HUT

6

Truyền thông kết hợp nhiều-một trên vòng 8 nút

 

 

 
 
 

Đơn giản, ta đảo ngược hướng và chuỗi truyền
thông.
Đầu tiên, các nút lẻ gửi dữ liệu sang nút chẵn ngay
trước nó. Nội dung kết ...
Truyn thông cng tác
(Collective communication)
Center of High Performance Computing
Hanoi University of Technology
{hpcc@mail.hut.edu.vn}
Hà ni, 6/2008
Đại hc Bách khoa Hà Ni
Truyền thông cộng tác (Collective communication)‫‏‬ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền thông cộng tác (Collective communication)‫‏‬ - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Truyền thông cộng tác (Collective communication)‫‏‬ 9 10 267