Ktl-icon-tai-lieu

Truyền thông điểm điểm trong lập trình song song truyền thông điệp

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2067 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Truyền thông điểm-điểm

Truyền thông điểm điểm trong lập trình
song song truyền thông điệp

Truyền thông điểm-điểm

Nội dung bài học
  Khái niệm Tiến trình nguồn và Tiến trình đích
  Cấu trúc thông điệp
  Quá trình gửi/nhận thông điệp
  Gửi nhận thông điệp có ràng buộc
  Gửi nhận thông điệp không ràng buộc
  Các chế độ gửi

Truyền thông điểm-điểm
Tiến trình nguồn và tiến trình đích
  Truyền thông điểm điểm là truyền thông hai phía
•  Đòi hỏi khởi tạo quá trình truyền thông từ cả hai phía
•  Gồm một tiến trình gửi và một tiến trình nhận
•  Tiến trình gửi gọi là tiến trình nguồn
•  Tiến trình nhận gọi là tiến trình đích

Truyền thông điểm-điểm

Tiến trình nguồn và tiến trình đích
  Nói chung, tiến trình nguồn và tiến trình đích là không đồng bộ

MPI_Recv(source = rank của
ti
ến trình gửi)‫‏‬

Tiến trình
gửi

MPI_Send(dest = rank
củ
a
tiến trình nhận)‫‏‬

Tiến trình
nhận
MPI_Recv(source = rank của
t
iến trình gửi)‫‏‬

Thời gian
chờ của tiến
trình nhận

Thời Gian Thực Hiện

MPI_Send(dest = rank của
t
iến trình nhận)‫‏‬

Tiến trình
nhận
Thời gian
chờ của
tiến trình
gửi

Thời Gian Thực Hiện

Tiến trình
gửi

Truyền thông điểm-điểm

Cấu trúc thông điệp
  Gồm 2 phần:
•  Thông tin về thông điệp
•  Nội dung thông điệp
  Thông tin về thông điệp gồm 4 phần:
•  Nguồn: tiến trình gửi
•  Đích: tiến trình nhận
•  Nhóm truyền thông: Nhóm tiến trình bao gồm cả nguồn và đích
•  Tag: Dùng để phân biệt với các thông điệp khác
- 

Quan trọng

- 

Cách dùng phụ thuộc từng chương trình.

Truyền thông điểm-điểm

Nội dung thông điệp
  Nội dung thông điệp gồm 3 phần:
•  Bộ đệm: Dữ liệu trao đổi
- 

buffer

- 

Thường là một mảng

•  Loại dữ liệu: Loại của dữ liệu trao đổi
- 

datatype

- 

Loại dữ liệu của mảng

•  Bộ đếm: Số lượng dữ liệu trong bộ đệm cần trao đổi
- 

count: count * sizeof(dtype)

- 

Số phần tử của mảng

Truyền thông điểm-điểm

Quá trình gửi nhận thông điệp
  Quá trình gửi thông điệp
•  Nguồn (định danh người gửi) là ngầm định
•  Thông tin và nội dung của thông điệp phải được khai báo rõ ràng
bởi tiến trình gửi
  Thông điệp treo (a pending message)
•  Thông điệp đã gửi nhưng chưa được nhận
•  Không được lưu trong hàng đợi
•  Chứa các thuộc tính phục vụ quá trình nhận

Truyền thông điểm-điểm

Qúa trình gửi nhận thông điệp
  Quá trình nhận thông điệp
•  Chỉ định thông tin thông điệp để so khớp với các thông điệp treo
•  Thành công: thông điệp được nhận, quá trình nhận kết thúc
•  Không thành công: tiếp tục chờ đợi, so khớp, quá trình nhận chưa
ho...
Truyn thông đim-đim
Truyn thông đim đim trong lp trình
song song truyn thông đip
Truyền thông điểm điểm trong lập trình song song truyền thông điệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền thông điểm điểm trong lập trình song song truyền thông điệp - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Truyền thông điểm điểm trong lập trình song song truyền thông điệp 9 10 501