Ktl-icon-tai-lieu

tự động hóa thiết kế

Được đăng lên bởi anhgiang175
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 149 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CƠ KHÍ
BỘ MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY VÀ ROBOT
____________________________

BÁO CÁO CUỐI KỲ 20131

TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ
ĐỀ TÀI
TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ
CỤM TANG KÈM BÁNH RĂNG

:

Giảng viên hướng dẫn
Nhóm sinh viên thực hiện

:

TS. Trịnh Đồng Tính
Nhóm 4

1. Đinh Sỹ Thông (NT)

5. Phạm Văn Vượng

2. Trần Trọng Đức

6. Nguyễn Đức Thành

3. Lê Hữu Long

7. Vũ Văn Tập

4. Nguyễn Đức Nghĩa

8. Nguyễn Văn Hiểu

HÀ NỘI, 10/2013

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ

2013

MỤC LỤC
MỤC LỤC........................................................................................................................2
YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI.................................................................................................3
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM......................................................................................4
LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................................5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ AUTOLISP………………………………………....6
1.1. Giới thiệu về Autolisp........................................................................................6
1.1.1.
1.1.2.

Sơ lược về LISP.........................................................................................6
Lịch sử phát triển của Autolisp.................................................................6

1.2. Ưu và nhược điểm của Autolisp............................................................................6
1.2.1. Ưu điểm........................................................................................................6
1.2.2. Nhược điểm.................................................................................................6
1.3. Những khó khăn khi tiếp cận với Autolisp..........................................................7
1.4. Một số khái niệm và cú pháp lập trình.................................................................7
1.4.2. Biến.............................................................................................................7
1.4.3. Hàm.............................................................................................................7
1.4.4. Kiểu dữ liệu.................................................................................................8
1.4.5. Bảng mã DXF..............................................................................................9
1.4.6. Dữ liệu mở rộng.......................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CƠ KHÍ
BỘ MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY VÀ ROBOT
____________________________
BÁO CÁO CUỐI KỲ 20131
TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ
ĐỀ TÀI
TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ
CỤM TANG KÈM BÁNH RĂNG
Giảng viên hướng dẫn : TS. Trịnh Đồng Tính
Nhóm sinh viên thực hiện : Nhóm 4
1. Đinh Sỹ Thông (NT) 5. Phạm Văn Vượng
2. Trần Trọng Đức 6. Nguyễn Đức Thành
3. Lê Hữu Long 7. Vũ Văn Tập
4. Nguyễn Đức Nghĩa 8. Nguyễn Văn Hiểu
HÀ NỘI, 10/2013
tự động hóa thiết kế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tự động hóa thiết kế - Người đăng: anhgiang175
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
tự động hóa thiết kế 9 10 960