Ktl-icon-tai-lieu

Tự học sử dụng linux

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tự học sử dụng Linux
Phan Vĩnh Thịnh
Phiên bản: 0.9.6
Ngày 14 tháng 2 năm 2007

Dành cho người dùng mới và rất mới...

Mục lục
Lời mở đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 HĐH Linux: lịch sử và các bản phân phối
1.1 Thế nào là HĐH nói chung và Linux nói riêng
1.1.1 Các hệ điều hành dạng UNIX . . . . . .
1.1.2 Một chút về lịch sử . . . . . . . . . . . .
1.1.3 Đặc điểm chính của HĐH Linux . . . .
1.2 Bản phân phối Linux . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Yêu cầu đối với máy tính . . . . . . . . . . . . .
1.4 Lấy Linux ở đâu? . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

3
. 3
. 3
. 4
. 7
. 9
. 12
. 13

2 Cài đặt hệ điều hành Linux
2.1 Chuẩn bị cài đặt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Phòng xa và những lời khuyên . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Phân vùng trên đĩa và quá trình khởi động . . . . . . . . .
2.3.1 Thế nào là cấu trúc “hình học của đĩa” . . . . . . . .
2.3.2 Phân vùng và bảng phân vùng của đĩa . . . . . . . .
2.3.3 Quá trình khởi động các HĐH của công ty Microsoft
2.3.4 Vấn đề với các đĩa lớn . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Lựa chọn trình khởi động . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.1 Trình khởi động GRUB . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2 Trình khởi động LILO . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.3 Các trình khởi động khác . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.4 Các phương án khởi động . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Chuẩn bị các phân vùng trên đĩa . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.1 Lời khuyên khi tạo phân vùng . . . . . . . . . . . . .
2.5.2 Chương trình để phân chia ổ đĩa . . . . . . . . . . .
2.6 Windows NT và Linux: khởi động qua NT OS Loader . . .
2.7 Sử dụng trình khởi động GRUB . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7.1 Cài đặt GRUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7.2 Cấu hình GRUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8 Sử dụng trình khởi động LILO . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8.1 Cài đặt và cấu hình LILO . . . . . . . . . . . . . . .
2.8.2 Cài đặt các hệ điều hành khác sau Linux . . . . . .
2.8.3 Chuyển thư mục /boot lên phân vùng DOS . . . . .
2.9 Khởi động Linux từ MS-DOS bằng loadlin.exe . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
....
T học sử dụng Linux
Phan Vĩnh Thịnh
Phiên bản: 0.9.6
Ngày 14 tháng 2 năm 2007
Tự học sử dụng linux - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự học sử dụng linux - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tự học sử dụng linux 9 10 898