Ktl-icon-tai-lieu

Tự học word 2010

Được đăng lên bởi duong-ngoc-hang
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 3176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Upload by: diendanbaclieu.net

Mục lục Word 2010
I. Những điểm mới trong Microsoft Word 2010...............................................................................4
1.Tối ưu Ribbons......................................................................................................................4
2.Hệ thông
́ menu mơí la.̣ ..........................................................................................................5
3.Chức năng Backstage View..................................................................................................6
4.Chức năng Paster Preview...................................................................................................7
5.Chức năng Text Effect...........................................................................................................8
6.Lưu file dưới dạng PDF và XPS được tích hợp sẵn.............................................................9
7.Hiển thị thông tin chi tiết của file văn bản trong Office Button............................................9
8.Khả năng mở rộng màn hình..............................................................................................10
9.Chưć năng chinh
̉ sửa file Media chuyên dung
̣ ...................................................................11
10.Chụp ảnh cửa sổ, ứng dụng đưa vào văn bản................................................................12
11.Xử lý ảnh như một chương trình chuyên nghiệp.............................................................12
12.Phát triển chức năng tìm kiếm..........................................................................................13
13.Tuỳ chon
̣ bao
̉ mâṭ manh
̣ mẽ.............................................................................................14
II. Nội dung chính..........................................................................................................................15
Chương 1: Thao tác căn bản trên Word 2010..........................................................................15
1.Tạo mới văn bản.................................................................................................................15
2.Mở một văn bản tạo sẵn.....................................................................................................16
3.Lưu một văn bản đã soạn thảo..........................................................................................16
4.Thao tác với chuột và bàn phím...............................................
Upload by: diendanbaclieu.net
Mục lục Word 2010
I. Nh ng đi m m i trong Microsoft Word 2010 ...............................................................................4
1.T i u Ribbons ư ......................................................................................................................4
2.Hê thông menu m i lá ̣́ ơ ̣...........................................................................................................5
3.Ch c năng Backstage View ..................................................................................................6
4.Ch c năng Paster Preview ...................................................................................................7
5.Ch c năng Text Effect ...........................................................................................................8
6.L u file d i d ng PDF và XPS đ c tích h p s nư ướ ượ .............................................................9
7.Hi n th thông tin chi ti t c a file văn b n trong Office Button ế ............................................9
8.Kh năng m r ng màn hình ở ộ ..............................................................................................10
9.Ch c năng chinh s a file Media chuyên dunǵư ̉ ử ̣ ...................................................................11
10.Ch p nh c a s , ng d ng đ a vào văn b n ư ................................................................12
11.X nh nh m t ch ng trình chuyên nghi p ư ươ .............................................................12
12.Phát tri n ch c năng tìm ki m ế ..........................................................................................13
13.Tuy chon bao mât manh mè ̣̃ ̉ ̣ ̣ .............................................................................................14
II. N i dung chính ..........................................................................................................................15
Ch ng 1: Thao tác căn b n trên Word 2010ươ ..........................................................................15
1.T o m i văn b n .................................................................................................................15
2.M m t văn b n t o s n .....................................................................................................16
3.L u m t văn b n đã so n th oư ..........................................................................................16
4.Thao tác v i chu t và bàn phím .........................................................................................18
5.Ch n kh i và thao tác trên kh i ..........................................................................................25
Ch ng 2: Th c hi n đ nh d ng văn b n ươ ................................................................................26
1.Đ nh d ng văn b n ..............................................................................................................26
2.Đ nh d ng c t, tab, Numbering ...........................................................................................35
3.Drop Cap.............................................................................................................................42
Tự học word 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự học word 2010 - Người đăng: duong-ngoc-hang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
Tự học word 2010 9 10 495