Ktl-icon-tai-lieu

Tường minh hóa đồ thị trong môn toán cao cấp và giải phương trình siêu việt trên phần mềm MATLAB

Được đăng lên bởi Tiểu Bảo Vi
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 5513 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MATLAB
1.1. LÀM QUEN VỚI MATLAB.
MATLAB là từ viết tắt của Matrix Laboratory, được công ty Math Works khai thác
và phát triển.
MATLAB cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông
tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình
máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác.
Với thư viện Toolbox, MATLAB cho phép mô phỏng tính toán, thực nghiệm nhiều
mô hình trong thực tế và kỹ thuật.
Khả năng nổi trội của MATLAB:
- Các phép toán ma trận.
- Giải phương trình, hệ phương trình.
- Vẽ đồ thị hàm số 2D, 3D.
- Xử lý ảnh trong MATLAB.
- Lập trình trong MATLAB.
- Một số hàm trong MATLAB.
Trong phạm vi đề tài này, nhóm sinh viên sử dụng MATLAB version 2010b.

1.1.1. Khởi động và thoát khỏi MATLAB.
Màn hình mặc định của MATLAB khi khởi động như sau:
- Cửa sổ Command Window: cửa sổ lệnh
- Các menu quen thuộc như trong Windows như file, edit, debug,desktop, window
và help.
MATLAB hiển thị dấu nhắc dạng “>>”: câu lệnh được viết sau dấu nhắc và nhấn
enter để thực hiện, kết quả được hiển thị ngay trên cửa sổ.
Chỉnh sửa câu lệnh bằng các phím: esc: xóa câu lệnh, phím
phím

←, →

↑

để lấy lại câu lệnh,

, delete, backspace để chỉnh sửa.

Cửa sổ Command History: ghi lại toàn bộ các dòng lệnh đã vào trên cửa sổ lệnh.

-1-

Hình 1.1: Giao diện chính của chương trình.

1.1.2. Trợ giúp trực tuyến trong MATLAB.
MATLAB có trợ giúp trực tuyến đối với tất cả các lệnh và hàm nội trú.
Cú pháp: >> help <tên lệnh hoặc tên hàm muốn tìm hiểu>
Ví dụ 1.1:

>> help sin
SIN
Sine of argument in radians.
SIN(X) is the sine of the elements of X.
See also asin, sind.
Overloaded methods:
sym/sin
codistributed/sin
Reference page in Help browser
doc sin

Nói chung, MATLAB phân biệt chữ hoa và chữ thường trong câu lệnh. Hầu hết các
tên biến và hàm nội trú của MATLAB được viết bằng chữ thường.

1.1.3. Chế độ làm việc trực tiếp và chế độ M-file trong MATLAB.
MATLAB có 2 chế độ làm việc:
Làm việc trực tiếp: gõ lệnh trực tiếp trong cửa sổ Command và chương trình thực
hiện lệnh ngay khi nhấn Enter, kết quả cũng được hiển thị trên cửa sổ.
Ví dụ 1.2:
>> x = 1;
>> 4*atan(x)
ans =
3.14159265358979

-2-

Nếu cuối câu lệnh có dấu ‘;’ thì MATLAB sẽ không hiển thị kết quả câu lệnh đó ở
phía dưới. Kết quả sẽ được gán tự động vào biến ans.
Chạy chương trình MATLAB với file script được soạn thảo trước, được lưu dưới
dạng file *m, khi chạy file này các lệnh trong file sẽ thứ tự được thực hiện.
Ví dụ 1.3:
Ta thực hiện đoạn c...
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MATLAB
1.1. LÀM QUEN VỚI MATLAB.
MATLAB từ viết tắt của Matrix Laboratory, được công ty Math Works khai thác
và phát triển.
MATLAB cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông
tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình
máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác.
Với thư viện Toolbox, MATLAB cho phép phỏng tính toán, thực nghiệm nhiều
mô hình trong thực tế và kỹ thuật.
Khả năng nổi trội của MATLAB:
- Các phép toán ma trận.
- Giải phương trình, hệ phương trình.
- Vẽ đồ thị hàm số 2D, 3D.
- Xử lý ảnh trong MATLAB.
- Lập trình trong MATLAB.
- Một số hàm trong MATLAB.
Trong phạm vi đề tài này, nhóm sinh viên sử dụng MATLAB version 2010b.
1.1.1. Khởi động và thoát khỏi MATLAB.
Màn hình mặc định của MATLAB khi khởi động như sau:
- Cửa sổ Command Window: cửa sổ lệnh
-c menu quen thuộc như trong Windows như file, edit, debug,desktop, window
và help.
MATLAB hiển thị dấu nhắc dạng “>>”: câu lệnh được viết sau dấu nhắc nhấn
enter để thực hiện, kết quả được hiển thị ngay trên cửa sổ.
Chỉnh sửa câu lệnh bằng các phím: esc: xóa câu lệnh, phím
để lấy lại câu lệnh,
phím
,
, delete, backspace để chỉnh sửa.
Cửa sổ Command History: ghi lại toàn bộ các dòng lệnh đã vào trên cửa sổ lệnh.
-1-
Tường minh hóa đồ thị trong môn toán cao cấp và giải phương trình siêu việt trên phần mềm MATLAB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tường minh hóa đồ thị trong môn toán cao cấp và giải phương trình siêu việt trên phần mềm MATLAB - Người đăng: Tiểu Bảo Vi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Tường minh hóa đồ thị trong môn toán cao cấp và giải phương trình siêu việt trên phần mềm MATLAB 9 10 41