Ktl-icon-tai-lieu

tương tác người máy

Được đăng lên bởi vantranutt91
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 895 lần   |   Lượt tải: 8 lần
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP MÔN HỌC

TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY

QUẢN LÝ PHẦN MỀM CHAT YAHOO

Giáo viên phụ trách :
Nhóm 9:

Nguyễn Hoài Anh
Đỗ Duy Quyền
Đỗ Hùng Cường
Nguyễn Đình Lân
Nguyễn Thu Lan
HÀ NỘI 06/2014

LỜI NÓI ĐẦU
Tương tác người-máy hay giao tiếp người-máy là một phân ngành
của công nghệ thông tin nghiên cứu về tương tác giữa người sử dụng và máy
tính. Đây là một bộ môn liên ngành giữa khoa học máy tính và các lĩnh vực khác.
Tương tác giữa người và máy thực hiện thông qua giao diện người dùng bao
gồm phần cứng (v.d. các thiết bị xuất và nhập) và phần mềm (v.d. thông tin
1

chuyển đến người dùng thế nào và ra làm sao). Người sử dụng truy ền đ ến máy
tính câu hỏi, mục tiêu hay yêu cầu thực của mình. Trong khi đó, máy tính chuy ển
ngược trở lại người sử dụng thông tin về trạng thái của máy tính, trả lời cho
những câu hỏi người sử dụng đặt ra hay đáp ứng yêu cầu của người sử dụng.
Tương tác người-máy: Human-Computer Interaction, Human-Computer
Interface (HCI).

- Là sự kết hợp và mở rộng khoa học máy tính và tâm lý học.
- Là lĩnh vực nghiên cứu các quan hệ tồn tại giữa người sử dụng và hệ
thống máy tính để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau của người sử
dụng.
- Là lĩnh vực liên quan đến thiết kế, đánh giá và cài đặt hệ thống máy
tính tương tác cho con người sử dụng và nghiên cứu các hiện tượng
xảy ra trên đó.
Trong một số tài liệu, khái niệm UI (User Interface) đ ược s ử d ụng v ới
nghĩa tương tự như HCI. Tuy nhiên UI là tập con của HCI. UI là t ập h ợp các
phương tiện để con người (user) tương tác với máy móc, thiết bị, chương trình
máy tính hay hệ thống phức tạp. UI được hiểu là tiến trình thi ết kế ph ần m ềm
ghép nối sao cho hệ thống máy tính trở nên hiệu quả, dễ sử dụng và làm đ ược
những gì con người muốn chúng làm.
HCI liên quan đến

- Nghiên cứu việc con người sử dụng các giao diện.
- Phát triển các ứng dụng mới cho người dùng.
- Phát triển các thiết bị và công cụ mới cho người sử dụng.
Những lĩnh vực nghiên cứu của HCI

- Hình thức: Các hình thức giao tiếp giữa người và máy
- Chức năng: Các chức năng mới trong giao tiếp người máy.
- Cài đặt: Cài đặt các giao diện.
Những chuyên ngành liên quan đến HCI

- Tâm lí học, xã hội học, triết học.
2

- Sinh lý học, Công thái học.
- Thiết kế đồ họa và công nghiệp, thiết kế âm thanh, điện ảnh: hình
thức, chức năng và cài đặt.
- Kỹ nghệ phần mềm: chức năng và cài đặt.
- Kỹ thuật điện, điện tử: cài đặt.
- Và một vài ngành khoa học khác.
Là một sinh viên công nghệ thông tin cần...
H C VI N KỸ THU T QUÂN S
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
I T P MÔN H C
T NG TÁC NG I MÁYƯƠ ƯỜ
QU N LÝ PH N M M CHAT YAHOO
Giáo viên ph trách : Nguy n Hoài Anh
Nhóm 9: Đ Duy Quy n
Đ ng C ng ườ
Nguy n Đình Lân
Nguy n Thu Lan
HÀ N I 06/2014
L I NÓI Đ U
T ng tác ng i-máyươ ườ hay giao ti p ng i-máyế ườ m t phân ngành
c a công ngh thông tin nghiên c u v t ng tác gi a ươ ng i s d ngư và máy
tính. Đây m t b môn liên ngành gi a khoa h c y tính và các lĩnh v c khác.
T ng tác gi a ng i và máy th c hi n thông quaươ ườ giao di n ng i dùng ườ bao
g m ph n c ng (v.d. các thi t b xu t nh p) vàế ph n m m (v.d. thông tin
1
tương tác người máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tương tác người máy - Người đăng: vantranutt91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
tương tác người máy 9 10 249