Ktl-icon-tai-lieu

Tương tác người máy

Được đăng lên bởi Q Quân Dior
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 3279 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tương tác người máy

Giới thiệu chung
Hoa Tất Thắng - IS.FIT.MTA
1

Mục tiêu môn học
 Xây dựng khả năng thiết kế tốt cho những
hệ thống tương tác ở các mức kỹ thuật,
tính năng và nhận thức (cognitive) thông
qua sự hiểu biết về các thách thức đang
đối mặt với những người dùng của một hệ
thống;
 Thu được một quy trình làm việc hợp lý để
thiết kế giao diện;
 Khám phá và yêu thích môn học Tương
Tác Người–Máy.
Hoa Tất Thắng - IS.FIT.MTA
2

Giới thiệu chung
 Tương tác người – máy (HCI) là gì?
 Những chuyên ngành liên quan đến HCI
 Tại sao một học sinh CNTT phải quan tâm
đến HCI
 Tầm quan trọng của một thiết kế tốt một
giao diện người dùng

Hoa Tất Thắng - IS.FIT.MTA

3

Tương tác người máy là
gì?
 HCI là sự nghiên cứu và phát triển các giao
diện máy tính với mục đích làm cho con
người dễ sử dụng chúng hơn
 HCI: tương tác người máy, giao tiếp người
máy không chỉ là “Thiết kế giao diện”
 HCI liên quan đến





Nghiên cứu việc con người sử dụng các giao
diện
Phát triển các ứng dụng mới cho người dùng
Phát triển các thiết bị và công cụ mới cho người
dùng
Hoa Tất Thắng - IS.FIT.MTA

4

Những lĩnh vực nghiên
cứu của HCI
 HCI nghiên cứu 3 phần:






Hình thức: Các hình thức giao tiếp giữa người
và máy
Chức năng: Các chức năng mới trong giao
tiếp người máy
Cài đặt: Cài đặt các giao diện

Hoa Tất Thắng - IS.FIT.MTA

5

Những chuyên ngành liên
quan đến HCI
 Tâm lý học, xã hội học, triết học
 Sinh lý học, Công thái học (Ergonomics)

Công thái học (Ergonomics): Khoa học về
việc thiết kế các máy móc, các công cụ,
các máy tính và khu vực làm việc vật lý
sao cho mọi người dễ tìm thấy chúng và
thoải mái trong sử dụng

Hoa Tất Thắng - IS.FIT.MTA

6

Những chuyên ngành liên
quan đến HCI
 Thiết kế đồ họa và công nghiệp, thiết kế
âm thanh, điện ảnh: hình thức, chức năng
và cài đặt
 Kỹ nghệ phần mềm: chức năng và cài đặt
 Kỹ thuật điện, điện tử; cài đặt
 Và một vài ngành khác.

Hoa Tất Thắng - IS.FIT.MTA

7

Lý do sinh viên CNTT phải
quan tâm đến HCI
 Học sinh CNTT học để:





Phát triển các ứng dụng phần mềm mới
Phát triển các công cụ để dùng trong các ứng
dụng: Đồ họa 3 chiều, ngôn ngữ lập trình …
Phát triển các hệ điều hành

 Con người là một trong những thành phần
quan trọng của hệ thống này. Các hệ
thống thiết kế để phục vụ con người.

Hoa Tất Thắng - IS.FIT.MTA

8

Tầm quan trọng của việc thiết kế
một giao diện người dùng tốt
 Giảm thời gian lập trình
 Giảm chi phí cho những trục trặc do giao
diện
 Tăng khả năng bán được của sản phẩm
 ...
Giới thiệu chung
Tương tác người máy
1
Hoa Tất Thắng - IS.FIT.MTA
Tương tác người máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tương tác người máy - Người đăng: Q Quân Dior
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Tương tác người máy 9 10 333