Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập thủ thuật IT

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2598 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Ebook IT - 


Ebook Made by: Ph m Ti n Vư ng
TUY N T P TH

THU T - IT

1. Ba mươi ba th thu t thao tác nhanh trên IE
- Internet Explorer (IE) là m t trình duy t web không xa l gì i v i ngư i dùng máy tính. Tuy
nhiên, thao tác sao cho nhanh và g n trên chương trình này khi duy t web thì không ph i ai cũng
bi t nhi u.
1.1.

a con tr vào ô Address:

Sau khi b m úp chu t lên bi u tư ng c a IE, ho c t c a s trang web ang xem, mu n truy
nh p vào 1 a ch khác thì ph i click chu t vào ô Address
gõ a ch m i c n truy nh p vào.
Thay vì th c hi n thao tác chu t, b n s d ng t h p phím Atl + D, ho c phím F6, ho c phím F4
ưa con tr vào ô Address c a trình duy t r i gõ a ch trang web c n truy nh p. Trong 1 s
trư ng h p, thao tác trên bàn phím bao gi cũng nhanh hơn nhi u so v i thao tác b ng chu t.
1.2.M 1 c a s trình duy t m i:
T c a s trình duy t trang web ang truy nh p, b n mu n truy nh p song song vào 1 hay
nhi u a ch trang web khác n a, thay vì ph i thu nh c a s trang web r i b m chu t vào bi u
tư ng IE trên desktop, thì b n hãy b m t h p phím Ctrl + N
m 1 c a s trình duy t m i,
c a s m i xu t hi n gi ng y h t v i c a s ang xem, r i th c hi n l i th thu t 1 trên
ưa
con tr vào ô Address(b n có th b m thêm nút Esc trư c khi th c hi n l i th thu t 1 n u không
mu n t i l i trang web ang xem).
1.3. Th ng tr c Quick Lauch:
B m chu t ph i lên thanh Taskbar (n m
áy màn hình), trong menu popup hi n ra, ch n
Toolbars>Quick Lauch. Khi ó, thanh Quick Lauch v i nh ng bi u tư ng chương trình thư ng
dùng s hi n ra trên thanh Taskbar. Do v y, khi c n thao tác n bi u tư ng IE thì ch vi c rê
chu t xu ng cu i màn hình và b m vào bi u tư ng IE trên thanh Quick Lauch mà không ph i thu
nh t t c các c a s ang xem(N u trên thanh Quick Lauch chưa có bi u tư ng IE thì b n hãy
dùng chu t rê bi u tư ng IE trên desktop b vào thanh Quick Lauch).
1.4. Thu nh t t c các c a s ch b ng 1 cú nh n:
Hãy s d ng t h p phím Windows + D
thu nh t t c các c a s
các c a s này, b m Windows + D l n n a.

ang xem. Khi c n hi n l i

1.5. Di chuy n qua l i gi a các c a s :
Cùng lúc, b n truy nh p vào nhi u a ch trang web b ng nhi u c a s riêng, và t c
t i xu ng
m i trang không gi ng nhau. Do v y,
bi t trang nào ã t i xong thì không có cách nào khác
là b n b m chu t vào t ng bi u tư ng c a t ng c a s trên thanh Taskbar, hãy thay th thao tác

Nh ng Ebook hay ang ch

ón các b nPage 1 of 31

Ebook IT - 
này b ng cách b m t h p phím Atl + Ta...
Ebook IT - www.ketnoibanbe.org
Nhng Ebook hay đang chđón c bạn www.ketnoibanbe.org Page 1 of 31
www.ketnoibanbe.org
Ebook Made by: Phạm Tiến Vượng
TUYN TP TH THUT - IT
1. Ba mươi ba th thut thao tác nhanh trên IE
- Internet Explorer (IE) là mt trình duyt web không xa lđối vi người dùng máy tính. Tuy
nhiên, thao tác sao cho nhanh và gn trên chương trình này khi duyt web thì không phi ai cũng
biết nhiu.
1.1. Đa con tr vào ô Address:
Sau khi bm đúp chut lên biu tượng ca IE, hoc t ca s trang web đang xem, mun truy
nhp vào 1 địa ch khác thì phi click chut vào ô Address đểđịa ch mi cn truy nhp vào.
Thay vì thc hin thao tác chut, bn s dng t hp phím Atl + D, hoc phím F6, hoc phím F4
để đưa con tr vào ô Address ca trình duyt ri gõ địa ch trang web cn truy nhp. Trong 1 s
trường hp, thao tác trên bàn phím bao gi cũng nhanh hơn nhiu so vi thao tác bng chut.
1.2.M 1 ca s trình duyt mi:
T ca s trình duyt trang web đang truy nhp, bn mun truy nhp song song vào 1 hay
nhiu địa ch trang web khác na, thay vì phi thu nh ca s trang web ri bm chut vào biu
tượng IE trên desktop, thì bn hãy bm t hp phím Ctrl + N để m 1 ca s trình duyt mi,
ca s mi xut hin ging y ht vi ca s đang xem, ri thc hin li th thut 1 trên đ đưa
con tr vào ô Address(bn có th bm thêm nút Esc trưc khi thc hin li th thut 1 nếu không
mun ti li trang web đang xem).
1.3. Thng trc Quick Lauch:
Bm chut phi lên thanh Taskbar (nm đáy màn hình), trong menu popup hin ra, chn
Toolbars>Quick Lauch. Khi đó, thanh Quick Lauch vi nhng biu tưng chương trình thưng
dùng s hin ra trên thanh Taskbar. Do vy, khi cn thao tác đến biu tưng IE thì ch vic rê
chut xung cui màn hình và bm vào biu tượng IE trên thanh Quick Lauch mà không phi thu
nh tt c các ca s đang xem(Nếu trên thanh Quick Lauch chưa có biu tưng IE thì bn hãy
dùng chut rê biu tưng IE trên desktop b vào thanh Quick Lauch).
1.4. Thu nh tt cc ca s ch bng 1 cú nhn:
Hãy s dng t hp phím Windows + D để thu nh tt c các ca s đang xem. Khi cn hin li
các ca s này, bm Windows + D ln na.
1.5. Di chuyn qua li gia các ca s:
Cùng lúc, bn truy nhp vào nhiu địa ch trang web bng nhiu ca s riêng, và tc độ ti xung
mi trang không ging nhau. Do vy, để biết trang nào đã ti xong thì không có cách nào khác
là bn bm chut vào tng biu tượng ca tng ca s trên thanh Taskbar, hãy thay thế thao tác
Tuyển tập thủ thuật IT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập thủ thuật IT - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Tuyển tập thủ thuật IT 9 10 401