Ktl-icon-tai-lieu

ULM Quản lý cửa hàng bán sách

Được đăng lên bởi Meo Manly
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN&TRUYỀN THÔNG
──────── * ───────

BÁO CÁO MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH THIẾT KẾ UML ĐỐI VỚI
NGHIỆP VỤCỦA CỬA HÀNG BÁN SÁCH

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hữu Đức
Sinh viên thực hiện
Bùi Hữu Linh

MSSV: 20081512

Vũ Minh Duẩn

MSSV: 20080433

Nguyễn Công Chiến

MSSV: 20080255

Nguyễn Hoàng Long

MSSV: 20081590

Lớp hệ thống thông tin K53

HÀ NỘI 5-2012

MỤC LỤC
Phần I: Khảo sát sơ bộ nghiệp vụ ......................................................................................... 4
1.Mô tả bài toán. ............................................................................................................... 4
2.Danh sách các quy trình nghiệp vụ................................................................................ 4
3.Đặc tả quy trình nghiệp vụ. ........................................................................................... 5
3.1.Nghiệp vụ nhập hàng. ............................................................................................. 5
3.2.Nghiệp vụ bán hàng. ............................................................................................... 6
3.4.Nghiệp vụ tra cứu tài liệu. ...................................................................................... 8
3.5.Tra cứu thông tin hàng hóa. .................................................................................... 9
3.6.Nghiệp vụ báo cáo thống kê thu chi. .................................................................... 10
3.7.Nghiệp vụ báo cáo thống kê hàng hóa. ................................................................ 11
4.Mô hình hóa lớp lĩnh vực. ........................................................................................... 11
4.1.

Phiếu nhập (PN). ............................................................................................ 11

4.2.

Sản phẩm (SP). ............................................................................................... 12

4.3.

Hóa đơn (HĐ). ................................................................................................ 12

4.4.

Bản kiểm kê (BKK). ...................................................................................... 12

4.5.

Báo cáo thu chi(BC-Thu chi) ......................................................................... 12

4.6.

Cáo cáo sản phẩm........................................................................................... 12

5.Biểu đồ lớp ...
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
VIN CÔNG NGH THÔNG TIN&TRUYN THÔNG
──────── * ──────
BÁO CÁO MÔN PHÂN TÍCH THIT K HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
NG DNG PHÂN TÍCH THIT K UML ĐỐI VI
NGHIP VCA CA HÀNG BÁN SÁCH
Giáo viên hướng dn: TS. Nguyn Hữu Đức
Sinh viên thc hin
Bùi Hu Linh
MSSV: 20081512
Vũ Minh Duẩn
MSSV: 20080433
Nguyn Công Chiến
MSSV: 20080255
Nguyn Hoàng Long
MSSV: 20081590
Lp h thng thông tin K53
HÀ NI 5-2012
ULM Quản lý cửa hàng bán sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ULM Quản lý cửa hàng bán sách - Người đăng: Meo Manly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ULM Quản lý cửa hàng bán sách 9 10 359