Ktl-icon-tai-lieu

UML

Được đăng lên bởi Cau Vong
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 890 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Object-Oriented Language and Theory - Nguyen Thi Thu
Trang

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ViỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Mục tiêu
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

• Mô tả mục đích của Biểu đồ tương tác
• Có khả năng phân loại Biểu đồ tương tác
• Nắm được các thành phần chính trong biểu đồ
trình tự và biểu đồ giao tiếp
• So sánh biểu đồ tuần tự và biểu đồ giao tiếp

Bài 11. Biểu đồ tương tác
Cao Tuấn Dũng - Nguyễn Thị Thu Trang

Nội dung
1. Biểu đồ tương tác
2. Biểu đồ trình tự
3. Biểu đồ giao tiếp

Các đối tượng cần phải cộng tác
• Các đối tượng sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng
không cộng tác với nhau để giải quyết vấn đề.
▫ Mỗi đối tượng có trách nhiệm quản lý hành vi và trạng
thái của nó.
▫ Không một ai, không một đối tượng nào lại tự mình
làm được mọi việc.

• Các đối tượng tương tác với nhau như thế nào?
▫ Chúng tương tác với nhau thông qua các thông điệp.

Chapter 09 - Interaction Diagrams

Object-Oriented Language and Theory - Nguyen Thi Thu
Trang

Các đối tượng tương tác bằng thông điệp
• Một thông điệp cho biết làm thế nào mà một đối
tượng yêu cầu một đối tượng khác thực hiện
hành động.

Biểu đồ tương tác (Interaction diagram)
• Mô hình hóa phương diện động của hệ thống, mô tả
tương tác giữa các đối tượng
• Thường dùng để mô tả kịch bản của use case

Thông đi p

getCourseOfferings(forSemester)
: Car buyer
:RegistrationController

:CourseCatalogSystem

Biểu đồ tương tác là gì?

Các biểu đồ tương tác

• Thuật ngữ chung cho các biểu đồ thể hiện tương
tác giữa các đối tượng.

• Biều đồ trình tự

▫ Biểu đồ tuần tự (Sequence diagram)
▫ Biểu đồ giao tiếp (Communication diagram)

• Các biến thể chuyên dụng
▫ Biểu đồ thời gian (Timing Diagram)
▫ Biểu đồ tương tác tổng quát (Interaction Overview
Diagram)

Chapter 09 - Interaction Diagrams

▫ Một cách nhìn hướng về trình tự
thời gian tương tác giữa các đối
tượng.

Biểu đồ tuần tự

• Biểu đồ giao tiếp
▫ Một cách nhìn thông điệp giữa các
đốhướng về cấu trúc của quá trình
truyền thông điệp giữa các đối
tượng.

Biểu đồ giao tiếp

Object-Oriented Language and Theory - Nguyen Thi Thu
Trang

Biểu đồ thời gian
biểu diễn trạng thái
như các line (dòng)

Biểu đồ tương tác
• Biểu đồ thời gian
▫ Một cách nhìn về sự ràng buộc thời
gian của các thông điệp trong một
tương tác.
▫ Thường sử dụng trong các ứng dụng
thời gian thực, vì trong các ứng dụng
này yếu tố thời gian mang tính quyết
định

Biểu đồ thời gian

Biểu đồ thời gian
biểu diễn trạng thái như
các area (khu vực)

• Biểu đồ tương tác t...
Object-Oriented Language and Theory - Nguyen Thi Thu
Trang
Chapter 09 - Interaction Diagrams
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Cao Tun Dũng - Nguyn ThThu Trang
BMÔN CÔNG NGHPHN MM
ViN CÔNG NGHTHÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG
TRƯỜNG ĐI HC BÁCH KHOA HÀ NI
Bài 11. Biu đồ tương tác
Mc tiêu
Mô t mc đích ca Biu đtương tác
Có khnăng phân loi Biu đtương tác
Nm được các thành phn chính trong biu đ
trình t và biu đ giao tiếp
So sánh biu đ tun t và biu đgiao tiếp
Ni dung
1. Biu đồ tương c
2. Biu đồ trình t
3. Biu đồ giao tiếp
Các đi tượng cn phi cng tác
Các đi tượng s trnên vô nghĩa nếu chúng
không cng tác vi nhau đ gii quyết vn đ.
Mi đi tượng có trách nhim qun lý hành vi và trng
thái ca nó.
Không mt ai, không mt đi tượng nào li tmình
làm được mi vic.
Các đi tượng tương tác vi nhau như thế nào?
Chúng tương tác vi nhau thông qua các thông đip.
UML - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
UML - Người đăng: Cau Vong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
UML 9 10 874