Ktl-icon-tai-lieu

uml

Được đăng lên bởi Nguyễn Thế Long
Số trang: 171 trang   |   Lượt xem: 3726 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vững bước cùng doanh nghiệp số

Phân tích và thiết kế HTTT theo UML
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
1- Dẫn nhập:
1.1- Tính trực quan:
1.2- Mô hình trừu tượng:
1.3- Mô hình hóa trực quan:
2- Mô tả chu trình phát triển phần mềm:
2.1- Software Development – một bài toán phức tạp:
2.2- Chu Trình Phát Triển Phần Mềm (Software Development Life Cycle):
2.3- Các giai đoạn của Chu Trình Phát Triển Phần Mềm:
3- Phương pháp hướng chức năng và phương pháp hướng đối tượng:
3.1- Phương pháp hướng chức năng:
3.2- Phương pháp hướng đối tượng:
4- Ưu điểm của mô hình hướng đối tượng:
4.1- Tính tái sử dụng (Reusable)
4.2- Các giai đoạn của chu trình phát triển phần mềm với mô hình
hướng đối tượng:

Phần câu hỏi

Chương 2: NGÔN NGỮ MÔ HÌNH HOÁ THỐNG NHẤT LÀ GÌ

1- Giới thiệu UML:
1.1- Mô hình hóa hệ thống phần mềm.
1.2- Trước khi UML ra đời.
1.3- Sự ra đời của UML.

Vững bước cùng doanh nghiệp số
1.4- UML (Unifield Modeling Language).
1.5- Phương pháp và các ngôn ngữ mô hình hoá.
2- UML trong phân tích thiết kế hệ thống:
3- UML và các giai đoạn phát triển hệ thống:

Phần câu hỏi

Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ UML
1- UML và các giai đoạn của chu trình phát triển phần mềm
1.1- Giai đoạn nghiên cứu sơ bộ:
1.2- Giai đoạn phân tích:
1.3- Giai đoạn thiết kế:
1.4- Giai đoạn xây dựng:
1.5- Thử nghiệm:
2- Các thành phần của ngôn ngữ UML
3- Hướng nhìn (View)
3.1- Hướng nhìn Use case (Use case View):
3.2- Hướng nhìn logic (Logical View):
3.3- Hướng nhìn thành phần (Component View):
3.4- Hướng nhìn song song (Concurrency View):
3.5- Hướng nhìn triển khai (Deployment View):
4- Biểu đồ (diagram)
4.1- Biểu đồ Use case (Use Case Diagram):
4.2- Biểu đồ lớp (Class Diagram):
4.3- Biểu đồ đối tượng (Object Diagram):
4.4- Biểu đồ trạng thái (State Diagram):

Vững bước cùng doanh nghiệp số
4.5- Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram):
4.6- Biểu đồ cộng tác (Collaboration Diagram):
4.7- Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram):
4.8- Biểu đồ thành phần (Component Diagram):
4.9- Biểu đồ triển khai (Deployment Diagram):
5- Phần tử mô hình (model element)
6- Cơ chế chung (General Mechanism)
6.1- Trang trí (Adornment)
6.2- Ghi chú (Note)
6.3- Đặc tả (Specification)
7- Mở rộng UML
7.1- Khuôn mẫu (Stereotype)
7.2- Giá trị đính kèm (Tagged Value)
7.3- Hạn chế (Constraint)
8- Mô hình hóa với UML
9- Công cụ (Tool)
10- Tóm tắt về UML

Phần Câu hỏi

Chương 4: Mô hình hóa USE CASE
1- Giới thiệu Use Case
2- Một số ví dụ Use Case
3- Sự cần thiết phải có Use Case
4- Mô hình hóa Use Case
5- Biểu đồ Use Case
5...
Vng bước cùng doanh nghip s
Phân tích và thiết kế HTTT theo UML
Chương 1
:
TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
1- Dẫn nhập:
1.1- Tính trực quan:
1.2- Mô hình trừu tượng:
1.3- Mô hình hóa trực quan:
2- Mô tả chu trình phát triển phần mềm:
2.1- Software Development – một bài toán phức tạp:
2.2- Chu Trình Phát Triển Phần Mềm (Software Development Life Cycle):
2.3- Các giai đoạn của Chu Trình Phát Triển Phần Mềm:
3- Phương pháp hướng chức năng và phương pháp hướng đối tượng:
3.1- Phương pháp hướng chức năng:
3.2- Phương pháp hướng đối tượng:
4- Ưu điểm của mô hình hướng đối tượng:
4.1- Tính tái sử dụng (Reusable)
4.2- Các giai đoạn của chu trình phát triển phần mềm với hình
hướng đối tượng:
Phần câu hỏi
Chương 2
:
NGÔN NGỮ MÔ HÌNH HOÁ THỐNG NHẤT LÀ GÌ
1- Giới thiệu UML:
1.1- Mô hình hóa hệ thống phần mềm.
1.2- Trước khi UML ra đời.
1.3- Sự ra đời của UML.
uml - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
uml - Người đăng: Nguyễn Thế Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
171 Vietnamese
uml 9 10 226