Ktl-icon-tai-lieu

UML tổng quan

Được đăng lên bởi Hương Hk
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1939 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KHOA HTTT

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI
TƯỢNG VỚI UML
Giảng viên: ThS. Nguyễn Đình Loan Phương
Email: phuongndl@uit.edu.vn

1

Giới thiệu môn học
 Lý thuyết : 45 tiết
 Thực hành, đồ án: 30 tiết
 Thang điểm:
• Lý thuyết: 5/10
• Đồ án : 3/10
• Giữa kỳ : 2/10

2

Tài liệu tham khảo
 Giáo trình “Phân tích & thiết kế hướng đối tượng
bằng UML” và “Qui trình phát triển phần mềm
RUP” – ĐHKHTN, Dương Anh Đức
 Giáo trình “Phân tích & thiết kế hướng đối tượng
bằng UML” – ĐHKHTN, Phạm Nguyễn Cương
 …..
 Các trang WEB
• 
• 
• Các trang WEB về CASE Tools, OOAD & UML
3

Nội dung môn học

 Tổng quan về UML
 Xác định yêu cầu
 Tổng quan về phân tích thiết kế
 Mô hình hóa nghiệp vụ bằng UML

4

Giới thiệu
 Mục đích
• Giới thiệu một số nét chính về lịch sử của UML, phạm vi
và mụcđích của UML và nội dung chính của môn học

 Nội dung chính
•
•
•
•
•
•

Động cơ đối với OOA/D
UML là gì, những gì không thuộc phạm vi của UML
Lịch sử của UML
Mục đích của UML
Các khung nhìn và lược đồ UML
Nội dung của môn học

5

Phân tích thiết kế hướng đối tượng
 “Tất cả các lược đồ chỉ là những bức tranh đẹp”
 “Người sử dụng sẽ không cảm ơn những bức
tranh đẹp, những gì người sử dụng muốn là một
phần mềm chạy tốt”
 Chúng ta không thể hiểu được các hệ thống phức
tạp trong trạng thái nguyên vẹn của nó (phải chia
nhỏ, mổ xẻ mô hình )
 Những biểu tượng được chọn lựa kĩ càng có thể:
• Làm cho thông tin dễ tiếp cận ,dễ hiểu
• Đưa ra cái nhìn thấu đáo vào hệ thống
6

Phương pháp luận
 Phương pháp là tập hợp các bước cần thực
hiện để đạt được một mục đích nào đó.
 Phương pháp luận là môn khoa học chuyên
nghiên cứu về các phương pháp.
 Hầu hết các tài liệu mô tả quá trình xây dựng
phần mềm là phương pháp.
• Phương pháp luận cấu trúc
• Phương pháp luận hướng đối tượng

7

Phương pháp luận cấu trúc
 Phương pháp này còn gọi là phương pháp cổ điển
 Được nhìn nhận dưới sự phức tạp của chức năng hệ
thống máy tính
 Chức năng được phân rã theo một hệ thống cấu trúc
nhất định do người phân tích hệ thống đưa ra (cấu
trúc phân nhánh, lặp...)
 Bao gồm mô hình quá trình chức năng cũng như các
mô hình dữ liệu. Sự liên kết giữa hai mô hình dữ liệu
này còn đơn giản qua các mối liên kết và luồng thông
tin từ quá trình chức năng này sang chức năng khác
8

Ưu/khuyết điểm của phương pháp
 Phân rã được chức năng, quá trình hoạt động phần
mềm được thực hiện từng bước như thế nào, khá đơn
giản và dễ hiểu.
 Việc dựa vào cấu trúc của ...
1
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI
TƯỢNG VỚI UML
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KHOA HTTT
Giảng viên: ThS. Nguyễn Đình Loan Phương
Email: phuongndl@uit.edu.vn
UML tổng quan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
UML tổng quan - Người đăng: Hương Hk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
UML tổng quan 9 10 41