Ktl-icon-tai-lieu

UML

Được đăng lên bởi tran-van-huynh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1587 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đáp án
Môn: UML
Đề: 14
Câu hỏi

Điểm

Câu 1: Có bao nhiêu loại biểu đồ trong UML, nêu tóm tắt nhiệm vụ các biểu đồ

1,5
điểm

Trả lời:
Biểu đồ là biểu diễn đồ họa tập hợp các phần tử mô hình. Vẽ biểu đồ để biểu diễn hệ thống
đang xây dựng dưới các góc độ quan sát khác nhau. Có thể hiểu biểu đồ là ánh xạ của hệ thống.
Một phần tử có thể xuất hiện trong một hay nhiều biểu đồ. Về lý thuyết thì biểu đồ có thể bao
gồm tổ hợp vô số phần từ đồ họa và quan hệ vừa mô tả trên. UML cho khả năng xây dựng một
vài kiểu biểu đồ trực quan để biểu diễn các khía cạnh khác nhau của hệ thống, bao gồm biểu đồ
trường hợp sử dụng (use case diagram), biểu đồ trình tự (sequence diagram), biểu đồ cộng tác
(collaboration diagram), biểu đồ lớp (class diagram), biểu đồ biến đổi trạng thái (state transition
diagram), biểu đồ thành phần (component diagram) và biểu đồ triển khai (deployment diagram).
Câu 2: Hãy phân tích các nguyên tắc cơ bản mô hình hóa trong phát triển phần mềm

1,5
điểm

1. Việc chọn mô hình nào để tạo lập có ảnh hưởng sâu sắc đến cách giải quyết vấn đề và
cách hình thành các giải pháp.
2. Mỗi mô hình biểu diễn hệ thống với mức độ chính xác khác nhau.
3. Mô hình tốt nhất phải là mô hinh phù hợp với thế giới thực.
4. Không mô hình nào là đầy dủ. Mỗi hệ thống thường được tiếp cận thông qua tập mô hình
gần như độc lập nhau.

Câu 3:
1, Xác định các yêu cầu và xây dựng biểu đồ UC cho hệ thống

7 điểm

ATM. Khách hàng (là tác nhân) có khả năng khởi động một số UC như Rút tiền,
Gửi tiền, Chuyển tiền, Xem số dư tài khoản, Thay đổi số căn cước cá nhân (PIN) và
Thanh toán. Nhân viên ngân hàng (là tác nhân khác) có khả năng khởi động UC với
Thay đổi số căn cước cá nhân. Trường hợp sử dụng Thanh toán có mũi tên đi đến Hệ
thống tín dụng. Hệ thống ngoài có thể là tác nhân, thí dụ Hệ thống tín dụng là hệ thống ở
bên ngoài hệ thống ATM, do vậy nó là tác nhân. Mũi tên đi từ UC đến tác nhân cho biết
UC phát sinh thông tin để tác nhân sử dụng (UC trả lại thông tin cho tác nhân).

2, Luồng sự kiện chính:
Ca sử dụng bắt đầu khi người muốn thực hiện giao dịch xem số dư
• Người sử dụng sẽ đưa thẻ vào máy. Máy sẽ yêu cầu khách hàng lựa chọn ngôn ngữ Tiếng
Việt hoặc Tiếng Anh.
• Máy yêu cầu khách hàng nhập mã PIN. Khách hàng sẽ nhập mà Pin hệ thống sẽ kiểm tra
ma PIN
• Hệ thống sẽ hiển thị các chức năng như rút tiền, xem số dư
• Khách hàng sẽ lựa chọn giao dịch xem số dư
• Hệ thống sẽ hiển thị số tiền
• Nếu tiếp tục muốn giao dịch thì chọn chức năng khác
• Nếu không khách hàng sẽ thoát và nh...
Đáp án
Môn: UML
Đề: 14
Câu hỏi Điểm
Câu 1: Có bao nhiêu loại biểu đồ trong UML, nêu tóm tắt nhiệm vụ các biểu đồ
Trả lời:
Biểu đồ là biểu diễn đồ họa tập hợp các phần tử mô hình. Vẽ biểu đồ để biểu diễn hệ thống
đang xây dựng dưới các góc độ quan sát khác nhau. Có thể hiểu biểu đồ là ánh xạ của hệ thống.
Một phần tử có thể xuất hiện trong một hay nhiều biểu đồ. Về lý thuyết thì biểu đồ có thể bao
gồm tổ hợp vô số phần từ đồ họa và quan hệ vừa mô tả trên. UML cho khả năng xây dựng một
vài kiểu biểu đồ trực quan để biểu diễn các khía cạnh khác nhau của hệ thống, bao gồm biểu đồ
trường hợp sử dụng (use case diagram), biểu đồ trình tự (sequence diagram), biểu đồ cộng tác
(collaboration diagram), biểu đồ lớp (class diagram), biểu đồ biến đổi trạng thái (state transition
diagram), biểu đồ thành phần (component diagram) và biểu đồ triển khai (deployment diagram).
1,5
điểm
Câu 2: Hãy phân tích các nguyên tắc cơ bản mô hình hóa trong phát triển phần mềm
1. Việc chọn mô hình nào để tạo lập có ảnh hưởng sâu sắc đến cách giải quyết vấn đề và
cách hình thành các giải pháp.
2. Mỗi mô hình biểu diễn hệ thống với mức độ chính xác khác nhau.
3. Mô hình tốt nhất phải là mô hinh phù hợp với thế giới thực.
4. Không mô hình nào là đầy dủ. Mỗi hệ thống thường được tiếp cận thông qua tập mô hình
gần như độc lập nhau.
1,5
điểm
Câu 3:
1, Xác định các yêu cầu và xây dựng biểu đồ UC cho hệ thống
7 điểm
UML - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
UML - Người đăng: tran-van-huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
UML 9 10 747