Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng CNTT vào quản lý

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2065 lần   |   Lượt tải: 13 lần
øng dông cña CNTT trong QLNN ®èi víi
c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng CB, CC.
1. HÖ thèng CNTT.
Vai trß cña CNTT tham gia vµo ho¹t ®éng cña bé m¸y QLNN ®îc
x¸c ®Þnh, ®¸nh gi¸ theo c¸c møc tæ chøc quy m« hÖ thèng kh¸c nhau. VÒ c¬
b¶n c¸c møc sö dông CNTT trong ho¹t ®éng QLNN nh sau:
- Sö dông m¸y tÝnh ®¬n lÎ:
- Tæ chøc thµnh m¹ng m¸y tÝnh:
Tæ chøc hÖ thèng th«ng tin gåm: C¸c c¬ së d÷ liÖu phôc vô c¸c yªu cÇu
vÒ th«ng tin (phôc vô l·nh ®¹o, phôc vô c«ng t¸c b¸o c¸o, xö lý, trao ®æi);
c¸c quy tr×nh vËn hµnh, xö lý th«ng tin xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu th«ng tin
,nguyªn t¾c xö lý, gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña bé m¸y. TÊt c¶ c¸c quy tr×nh xö
lý th«ng tin trªn hÖ thèng m¹ng m¸y tÝnh ®îc thùc hiÖn th«ng qua hÖ thèng
phÇn mÒm øng dông ®îc x©y dùng trªn c¬ së hÖ thèng th«ng tin phôc vô
qu¶n lý cña bé m¸y QLNN.
- Tæ chøc thµnh hÖ thèng CNTT phôc vô QLNN.
§©y lµ møc cao, cã tÝnh hoµn thiÖn cña hÖ thèng CNTT phôc vô QLNN .
HÖ thèng CNTT ®îc x©y dùng trªn c¬ së tæ chøc cña hÖ thèng QLNN bèn
cÊp( trung ¬ng; tØnh, thµnh phè; quËn , huyÖn, thÞ x·; phêng ,x·, thÞ trÊn).
2. Quy tr×nh x©y dùng hÖ thèng CNTT.
2.1. HÖ thèng th«ng tin phôc vô QLNN t¹i Bé Néi vô víi quy m« trang thiÕt
bÞ, tæ chøc m¹ng, c¬ së d÷ liÖu (CSDL), quy tr×nh vËn hµnh th«ng qua hÖ
thèng phÇn mÒm øng dông ®îc x©y dùng xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu ho¹t ®éng
cña Vô §µo t¹o. HÖ thèng nµy ph¶i gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò tæ chøc c¸c hÖ
thèng CSDL phôc vô c¸c bµi to¸n qu¶n lý c¸c quy tr×nh, thñ tôc hµnh chÝnh
cña c¬ quan víi môc tiªu cung cÊp th«ng tin phôc vô l·nh ®¹o, phôc vô c¸c
quy tr×nh ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý, phôc vô c¸c c«ng t¸c b¸o c¸o, lu tr÷.
Nh»m ®¸p øng nhu cÇu; - Trao ®æi th«ng tin hai chiÒu gi÷a Vô §µo t¹o
víi c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng cña (Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng); - Thùc hiÖn c¸c chÕ
®é b¸o c¸o ®Þnh kú trªn m¹ng m¸y tÝnh phôc vô nhu cÇu x©y dùng b¸o c¸o
tæng hîp t¹i Vô §µo t¹o, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi phôc vô l·nh ®¹o trong
c¸c ch¬ng tr×nh chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé,
c«ng chøc trong ph¹m vi; - Thèng nhÊt c¸c chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o, th«ng
tin trao ®æi gi÷a Vô §µo t¹o c¸c thµnh viªn trong hÖ thèng trªn c¬ së ®¸p
øng kÞp thêi th«ng tin phôc vô QLNN vÒ §T, BD .

1

2.2. HÖ thèng CNTT ®îc x©y dùng bao gåm c¸c kh©u:
- §µo t¹o,
- Trang thiÕt bÞ,
- X©y dùng phÇn mÒm,
- TriÓn khai hÖ thèng ,
- B¶o hµnh, b¶o tr× hÖ thèng: phÇn mÒm vµ phÇn cøng.
Theo nhu cÇu tæ chøc hÖ thèng th«ng tin phôc vô cho ho¹t ®éng cña hÖ
thèng QLNN vÒ §T, BD; hÖ thèng trang thiÕt bÞ, hÖ thèng phÇn mÒm, c¸c
ch¬ng tr×nh ®µo t¹o phµn mÒ...
øng dông cña CNTT trong QLNN ®èi víi
c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng CB, CC.
1. HÖ thèng CNTT.
Vai trß cña CNTT tham gia vµo ho¹t ®éng cña m¸y QLNN ®îc
x¸c ®Þnh, ®¸nh gi¸ theo c¸c møc tæ chøc quy m« hÖ thèng kh¸c nhau. VÒ
b¶n c¸c møc sö dông CNTT trong ho¹t ®éng QLNN nh sau:
- Sö dông m¸y tÝnh ®¬n lÎ:
- Tæ chøc thµnh m¹ng m¸y tÝnh:
chøc thèng th«ng tin gåm: C¸c liÖu phôc c¸c yªu cÇu
th«ng tin (phôc l·nh ®¹o, phôc c«ng t¸c b¸o c¸o, lý, trao ®æi);
c¸c quy tr×nh vËn hµnh, th«ng tin xuÊt ph¸t nhu cÇu th«ng tin
,nguyªn t¾c lý, gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña m¸y. TÊt c¸c quy tr×nh
th«ng tin trªn thèng m¹ng m¸y tÝnh ®îc thùc hiÖn th«ng qua thèng
phÇn mÒm øng dông ®îc x©y dùng trªn thèng th«ng tin phôc
qu¶n lý cña bé m¸y QLNN.
- Tæ chøc thµnh hÖ thèng CNTT phôc vô QLNN.
§©y møc cao, tÝnh hoµn thiÖn cña thèng CNTT phôc QLNN .
thèng CNTT ®îc y dùng trªn chøc cña thèng QLNN bèn
cÊp( trung ¬ng; tØnh, thµnh phè; quËn , huyÖn, thÞ x·; phêng ,x·, thÞ trÊn).
2. Quy tr×nh x©y dùng hÖ thèng CNTT.
2.1. HÖ thèng th«ng tin phôc vô QLNN t¹i Bé Néi vô víi quy m« trang thiÕt
bÞ, chøc ng, liÖu (CSDL), quy tr×nh vËn hµnh th«ng qua
thèng phÇn mÒm øng dông ®îc y dùng xuÊt ph¸t nhu cÇu ho¹t ®éng
cña §µo t¹o. thèng nµy ph¶i gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò chøc c¸c
thèng CSDL phôc c¸c bµi to¸n qu¶n c¸c quy tr×nh, thñ tôc hµnh chÝnh
cña quan víi môc tiªu cung cÊp th«ng tin phôc l·nh ®¹o, phôc c¸c
quy tr×nh ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý, phôc c¸c c«ng t¸c b¸o c¸o, lu tr÷.
Nh»m ®¸p øng nhu cÇu; - Trao ®æi th«ng tin hai chiÒu gi÷a §µo t¹o
víi c¸c ®¬n chøc n¨ng cña (Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng); - Thùc hiÖn c¸c chÕ
®é b¸o c¸o ®Þnh trªn m¹ng m¸y tÝnh phôc vô nhu cÇu x©y dùng b¸o c¸o
tæng hîp t¹i Vô §µo t¹o, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi phôc vô l·nh ®¹o trong
c¸c ch¬ng tr×nh chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c ho¹ch ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé,
c«ng chøc trong ph¹m vi; - Thèng nhÊt c¸c chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o, th«ng
tin trao ®æi gi÷a §µo t¹o c¸c thµnh viªn trong thèng trªn ®¸p
øng kÞp thêi th«ng tin phôc vô QLNN vÒ §T, BD .
1
Ứng dụng CNTT vào quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng CNTT vào quản lý - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Ứng dụng CNTT vào quản lý 9 10 359