Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc sống

Được đăng lên bởi thangtanhop-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 525 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mét sè øng dông phÇn mÒm tin häc
trong tæ chøc c¸c ho¹t ®éng chung cho trÎ MG 4-5 tuæi

I, §Æt vÊn ®Ò
TrÎ mÇm non ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn m¹nh vÒ
thÓ chÊt vµ tinh thÇn , trÝ tuÖ. Lóc nµy trÎ rÊt tß mß , thÝch t×m
tßi kh¸m ph¸ mäi thø xung quanh. Nhng còng chÝnh thêi
®iÓm nµy trÎ l¹i cßn non nít cha thÓ tù m×nh t×m hiÓu vÊn ®Ò
mµ trÎ cÇn cã sù híng dÉn chØ b¶o cña ngêi lín.Trªn thùc tÕ
trÎ cã thêi gian ë trêng víi c« gi¸o 8- 9 tiÕng mçi ngµy, nªn
trÎ chÞu ¶nh hëng rÊt nhiÒu cña c« gi¸o.
TrÎ con l¹i rÊt thÝch xem phim ho¹t h×nh ,víi nh÷ng
h×nh ¶nh ngé nghÜnh mµu s¾c sÆc sì, sù linh ho¹t “®éng” cña
c¸c nh©n vËt sÏ t¹o cho trÎ sù thÝch thó , trÎ sÏ tËp trung chó
ý, giê häat ®éng sÏ cho kÕt qu¶ tèt nhÊt .
Thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2008-2009 cña Bé gi¸o
dôc - §µo t¹o : “§Èy m¹nh c«ng nghÖ th«ng tin ®a vµo ch¬ng tr×nh , gi¸o ¸n ®iÖn tö , bµi so¹n cã øng dông phÇn mÒm
’’vµo viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho trÎ….
ChÝnh v× vËy t«i ®· m¹nh d¹n ®a mét sè kiÕn thøc cña
m×nh vÒ tin häc vµo viÖc so¹n gi¸o ¸n (trªn m¸y vi tÝnh) sö
dông mét sè øng dông phÇn mÒm vµo viÖc tæ chøc c¸c ho¹t
®éng cho trÎ ë líp t«i (líp mÉu gi¸o nhì C1 - khu 1 Tiªn
T¶o -ViÖt Long) .

II, Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
1, C¬ së lÝ luËn cña vÊn ®Ò
Giai ®o¹n løa tuæi mÇm non trÎ ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ
thÓ chÊt , trÝ tuÖ tinh thÇn, trÎ ham hiÓu biÕt thÝch t×m tßi mäi
thø xung quanh. Díi sù híng dÉn cña c« gi¸o trÎ sÏ lÜnh héi
Ngêi viÕt :NguyÔn ThÞ BÝch Mþ

1

Mét sè øng dông phÇn mÒm tin häc
trong tæ chøc c¸c ho¹t ®éng chung cho trÎ MG 4-5 tuæi

kiÕn thøc ®îc chÝnh x¸c , ®Çy ®ñ h¬n .ChÝnh v× vËy mµ h×nh
thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho trÎ cµng phong phó, hÊp dÉn
cµng g©y høng thó thu hót trÎ, trÎ cµng dÔ tiÕp thu dÔ nhí l©u
quªn , nhÑ nhµng lÜnh héi kiÕn thøc.
H¬n thÕ n÷a ngµy nay øng dông tin häc vµo ®êi sèng
ngµy cµng réng r·i nªn viÖc øng dông tin häc vµo gi¶ng d¹y
lµ rÊt cÇn thiÕt vµ ®îc khuyÕn khÝch rÊt nhiÒu.
2, C¬ së thùc tiÔn cña vÊn ®Ò
Thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña Së gi¸o dôc - §µo t¹o , Phßng
®µo t¹o Sãc S¬n, trêng mÇm non ViÖt Long tiÕp tôc thùc hiÖn
®æi míi h×nh thøc gi¸o dôc cho trÎ mÇm non ®Ó trÎ ®îc ph¸t
triÓn toµn diÖn .
§Èy m¹nh ®a c«ng nghÖ th«ng tin vµo trong gi¶ng d¹y
®Ó cã nhiÒu h×nh thøc tæ chøc cho trÎ ho¹t ®éng .
NhiÖm vô ®Æt ra cho mçi gi¸o viªn lu«n ph¶i t×m tßi ,
s¸ng t¹o, tù häc hái båi dìng b¶n th©n ®Ó lu«n ®æi míi h×nh
thøc tæ chøc cho trÎ ho¹t ®éng.
Xong trªn thùc tÕ trêng mÇm non ViÖt Long , c¬ së cßn
nghÌo nµn, thiÕu thèn , tr×nh ®é cña gi¸o viªn cßn h¹n chÕ
( nhÊt lµ kiÕn thøc...
Mét sè øng dông phÇn mÒm tin häc
trong tæ chøc c¸c ho¹t ®éng chung cho trÎ MG 4-5 tuæi
I, §Æt vÊn ®Ò
TrÎ mÇm non ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn m¹nh vÒ
thÓ chÊt vµ tinh thÇn , trÝ tuÖ. Lóc nµy trÎ rÊt tß mß , thÝch t×m
tßi kh¸m ph¸ mäi thø xung quanh. Nhng còng chÝnh thêi
®iÓm nµy trÎ l¹i cßn non nít cha thÓ tù m×nh t×m hiÓu vÊn ®Ò
mµ trÎ cÇn cã sù híng dÉn chØ b¶o cña ngêi lín.Trªn thùc tÕ
trÎ cã thêi gian ë trêng víi c« gi¸o 8- 9 tiÕng mçi ngµy, nªn
trÎ chÞu ¶nh hëng rÊt nhiÒu cña c« gi¸o.
TrÎ con l¹i rÊt thÝch xem phim ho¹t h×nh ,víi nh÷ng
h×nh ¶nh ngé nghÜnh mµu s¾c sÆc sì, sù linh ho¹t “®éng” cña
c¸c nh©n vËt sÏ t¹o cho trÎ sù thÝch thó , trÎ sÏ tËp trung chó
ý, giê häat ®éng sÏ cho kÕt qu¶ tèt nhÊt .
Thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2008-2009 cña Bé gi¸o
dôc - §µo t¹o : “§Èy m¹nh c«ng nghÖ th«ng tin ®a vµo ch-
¬ng tr×nh , gi¸o ¸n ®iÖn tö , bµi so¹n cã øng dông phÇn mÒm
’’o viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho trÎ….
ChÝnh v× vËy t«i ®· m¹nh d¹n ®a mét sè kiÕn thøc cña
m×nh vÒ tin häc vµo viÖc so¹n gi¸o ¸n (trªn m¸y vi tÝnh) sö
dông mét sè øng dông phÇn mÒm vµo viÖc tæ chøc c¸c ho¹t
®éng cho trÎ ë líp t«i (líp mÉu gi¸o nhì C1 - khu 1 Tiªn
T¶o -ViÖt Long) .
II, Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
1, C¬ së lÝ luËn cña vÊn ®Ò
Giai ®o¹n løa tuæi mÇm non trÎ ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ
thÓ chÊt , trÝ tuÖ tinh thÇn, trÎ ham hiÓu biÕt thÝch t×m tßi mäi
thø xung quanh. Díi sù híng dÉn cña c« gi¸o trÎ sÏ lÜnh héi
Ngêi viÕt :NguyÔn ThÞ BÝch Mþ
1
Ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc sống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc sống - Người đăng: thangtanhop-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc sống 9 10 314