Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng Công Nghệ Thông Tin

Được đăng lên bởi hieuanh82
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1-Đặt vấn đề:
Thế giới có những bước chuyển mình nhờ những thành tựu của công nghệ thông tin
(CNTT). CNTT đã góp phần quan trọng cho việc tạo ra những nhân tố năng động mới, cho
quá trình hình thành nền kinh tế tri thức và xã hội thông tin.
2-Tại sao ứ ng dụng CNTT trong dạy học diễn ra rầm rộ trong giai đoạn hiện
nay?
Nếu chúng ta không ứng dụng CNTT vào dạy và học thì đây là một thiệt thòi lớn cho
cả giáo viên và học sinh. Nhưng ứng dụng CNTT cần đúng lúc, đúng chỗ, có khoa học, gây
hứng thú cho học sinh.
Hiện nay các trường phổ thông điều trang bị phòng máy, phòng đa năng, nối mạng
Internet và tin học được giảng dạy chính thức, một số trường còn trang bị thêm thiết bị ghi
âm, chụp hình, quay phim (Camera), máy quét hình (Scanner) và một số thiết bị khác tạo cơ
sở hạ tầng CNTT cho giáo viên sử dụng vào quá trình dạy học của mình. Ở Trung tâm đã
trang bị má y vi tí nh ở tấ t cả cá c phò ng họ c có nối mạng Internet và tin học được giảng dạy
chính
thức.
Công nghệ thông tin mở ra triển vọng to lớn trong việc đổi mới các phương pháp và
hình thức dạy học. Những phương pháp dạy học theo cách tiếp cận kiến tạo, phương pháp
dạy học theo dự án, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề càng có nhiều điều kiện để ứng
dụng rộng rãi. Các hình thức dạy học như dạy học đồng loạt, dạy theo nhóm, dạy cá nhân
cũng có những đổi mới trong môi trường công nghệ thông tin và truyền thông.
Chẳng hạn, cá nhân làm việc tự lực với máy tính, với Internet, dạy học theo hình
thức lớp học phân tán qua mạng, dạy học qua cầu truyền hình.
Nếu trước kia người ta nhấn mạnh tới phương pháp dạy sao cho học sinh nhớ lâu, dễ
hiểu, thì nay phải đặt trọng tâm là hình thành và phát triển cho học sinh các phương pháp
học chủ động.
Nếu trước kia người ta thường quan tâm nhiều đến khả năng ghi nhớ kiến thức và
thực hành kỹ năng vận dụng, thì nay chú trọng đặc biệt đến phát triển năng lực sáng tạo của
học sinh. Như vậy, việc chuyển từ “lấy giáo viên làm trung tâm” sang “lấy học sinh làm
trung
tâm”
sẽ
trở
nên
dễ
dàng
hơn.
Do sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông mà mọi người đều có trong
tay nhiều công cụ hỗ trợ cho quá trình dạy học nói chung và phần mềm dạy học nói riêng.
Nhờ có sử dụng các phần mềm dạy học này mà học sinh trung bình, thậm chí học sinh trung
bình yếu cũng có thể hoạt động tốt trong môi trường học tập. Phần mềm dạy học được sử
dụng ở nhà cũng sẽ nối dài cánh tay của giáo viên tới từng gia đình học sinh thông qua hệ
thống mạng. Nhờ có máy tính điện tử mà việc thiế...
1-Đt vn đ:
!""#$%&'()'%*+, -.'
$/%01%2(3!-
2-Ti sao ng dng CNTT trong dy hc din ra rm r trong giai đon hin
nay?
41256('5)(& *7-87'
9/'(:(&;256# 474. 4<.1'&.*
24'&;
=/%"> 0%?"8/."8 ,.+)
@A%A(& B95)C2.-;+%8%?:?
*.6".$"A%./$DEA%(-;+?1/)'F
;G)#'/'(:;H56('$/%5)&I %* !
%? /(CGJ9/"8&+)@A%A(& B95)
C 2
G%%(&'7%'( >/"F"/"(
25)&"F"/"5)&A'/"K1)'."F"/"
5)&A'5/.5)&"/(9$(J 00 01 2
56%-%!/25)&5)& L7').5)A'.5)/*
M >%'%(%0
N)./ *7 ( 7 ( / C.( @A%A. 5)& A'
27"&"*/$).5)&$#%0
%1J)"F"/"5);''&;7*.5O
."9 P%&*7("/%'&;/"F"/"
& -
%1 $*0 19,12(
1Q,(K56.4%& P "/%,7;/)'
&;(K. (RS7J/'(:7 % *T;S7J&;7
% *T ;U %G : 5O 5 F
V';"/%(%0& 0%'
06<%B'$/%5)&("#05)&%:
;H56/"#05)&&;%.KC&;%
M') -+%'%&K"W#05)& B;H
56GM;U+5//'(:R &;$
+)/C H(1/'/(95)%:/C
%G : ; - F. 1 B 0 F ;' ( / 5) A' "F
"/"%0+.X#SJ-T.(*;%:%-5
9(9.*;+ -4 B;4Y()'2
4F&;$/'/ H./'(:M0 P/*
ZBG)' 01'&;') -0F%'&19,
[(((%0 !7
> /;+. /7(. /&K"./ 5($ %&F97/%
$ ?'
V' .6:+\(256%'5)&7
*'-F9J7B&K"'&;.)'%-%/'56
C F / '. & ; B 1 1C ( )' 0 1 -
1%2.;]"3"B"7Y$/%&K".%^79*
3. Nhng đ xut:
_`/'(:#)5).1)1.1(;H569 H
;U4"'/'(:%^7 B01Q,("+B"+/"F
"/"5)&C1/
_a19 H#b?%1?9.7c5A'.9.
9 L.d.&9"/"';H56.; ](';')9
;H 56 eE W'fA%W' 7 6 C # 7 Y (0 g' . (
Ứng dụng Công Nghệ Thông Tin - Trang 2
Ứng dụng Công Nghệ Thông Tin - Người đăng: hieuanh82
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Ứng dụng Công Nghệ Thông Tin 9 10 869