Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng của MPLS

Được đăng lên bởi minhoabui
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 558 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ứng dụng của MPLS

MPLS – VPN: OSPF và EIGRP.

ỨNG DỤNG CỦA MPLS
Bài số 3 – MPLS VPN: OSPF và EIGRP
Trong bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau khảo sát cách thức thực hiện MPLS – VPN
với hai kỹ thuật định tuyến PE – CE là Static route và RIP. Trong bài viết tuần này,
chúng ta sẽ cùng thực hiện cấu hình MPLS – VPN với giao thức định tuyến PE – CE là
OSPF và EIGRP.
Bài lab này sẽ sử dụng lại Core MPLS đã xây dựng ở bài viết trước. Giao thức định tuyến
PE – CE trong bài này sẽ là OSPF và EIGRP thay cho Static route và RIP ở bài trước. Để
tiện theo dõi, phần cấu hình MPLS Core và tạo VRF cho các khách hàng sẽ được trình
bày lại trong bài viết này.
Sơ đồ bài lab:
Customer A

Customer A

Lo0
1.1.1.1/24

R1A

.1
S2/0

Lo0
5.5.5.5/24

Lo0
2.2.2.2/24

.2
192.168.12.0/24 S2/1
192.168.12.0/24

R1B

.2
F0/1

.3
.3 R3
F0/1
F0/0

.4
S2/1

.4 R4
.4
F0/0
S2/2

MPLS

.1
S2/0

.5
S2/0

Lo0
4.4.4.4/24

192.168.34.0/24

192.168.23.0/24
R2

.2
S2/2

Lo0
3.3.3.3/24

R5A
192.168.45.0/24

192.168.45.0/24
Customer B
.5
S2/0 R5B

Lo0
1.1.1.1/24

Lo0
5.5.5.5/24

Customer B

Hình 1 – Sơ đồ bài lab.
Mô tả:
Bài lab ở hình 1 mô phỏng một kịch bản có hai khách hàng muốn thuê đường truyền
MPLS – VPN của ISP. Các router R1A và R5A là các router đấu nối của khách hàng A,
các router R1B và R5B là các router đấu nối của khách hàng B. Các router R2, R3 và R4
đóng vai trò các router MPLS của một core ISP và sẽ thực hiện tạo các đường MPLS –
VPN để đấu nối giữa các chi nhánh của các khách hàng A và B.
Khách hàng A sẽ chạy OSPF còn khách hàng B sẽ chạy EIGRP với ISP. Kết quả cuối
cùng sau khi thiết lập thành công VPN là các router chi nhánh của mỗi khách hàng sẽ
phải thấy được các subnet của nhau trong bảng định tuyến của mình, các subnet của A đi
đến nhau được (loopback 0 của R1A đi đến được loopback 0 của R5A), các subnet của B
đi đến nhau được (loopback 0 của R1B đi đến được loopback 0 của R5B).

Copyright © 2014 NTPS Training Center


1

Ứng dụng của MPLS

MPLS – VPN: OSPF và EIGRP.

Yêu cầu:




Tạo MPLS core.
Thực hiện các MPLS – VPN cho các khách hàng A và B.
Yêu cầu về định tuyến:
+ Khách hàng A chạy OSPF với nhà cung cấp dịch vụ.
+ Khách hàng B chạy EIGRP với nhà cung cấp dịch vụ.

Thực hiện:
Tạo MPLS – core:
Bước 1: Chạy một giao thức định tuyến IGP trong Core, đảm bảo mọi địa chỉ trong Core
thấy nhau. Trong bài lab này ta chọn IGP là OSPF.
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 192.168.23.0 0.0.0.255 are...
Ứng dụng của MPLS MPLS VPN: OSPF và EIGRP.
Copyright © 2014 NTPS Training Center www.ntps.edu.vn
1
ỨNG DỤNG CỦA MPLS
Bài số 3 MPLS VPN: OSPF và EIGRP
Trong bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau khảo sát cách thức thực hiện MPLS VPN
với hai kỹ thuật định tuyến PE CE Static route RIP. Trong bài viết tuần y,
chúng ta sẽ cùng thực hiện cấu hình MPLS VPN với giao thức định tuyến PE CE
OSPF và EIGRP.
Bài lab này sẽ sử dụng lại Core MPLS đã xây dựng ở bài viết trước. Giao thức định tuyến
PE CE trong bài này sẽ là OSPF và EIGRP thay cho Static route và RIP ở bài trước. Để
tiện theo dõi, phần cấu hình MPLS Core tạo VRF cho các khách hàng sẽ được trình
bày lại trong bài viết này.
Sơ đồ bài lab:
R1A
R1B
192.168.23.0/24
R2
R3
R4
R5A
R5B
192.168.34.0/24
.2
F0/1
.3
F0/0
.3
F0/1
.4
F0/0
.2
S2/1
.2
S2/2
192.168.12.0/24
.1
S2/0
.1
S2/0
192.168.12.0/24
192.168.45.0/24
192.168.45.0/24
.4
S2/1
.4
S2/2
.5
S2/0
.5
S2/0
Lo0
2.2.2.2/24
Lo0
3.3.3.3/24
Lo0
4.4.4.4/24
Lo0
1.1.1.1/24
Lo0
1.1.1.1/24
Lo0
5.5.5.5/24
Lo0
5.5.5.5/24
MPLS
Customer A
Customer B
Customer A
Customer B
Hình 1 Sơ đồ bài lab.
Mô tả:
Bài lab hình 1 phỏng một kịch bản hai khách ng muốn thuê đường truyền
MPLS VPN của ISP. Các router R1A R5A các router đu nối của khách hàng A,
các router R1B R5B các router đấu nối của khách hàng B. Các router R2, R3 R4
đóng vai trò các router MPLS của một core ISP sẽ thực hiện tạo các đường MPLS
VPN để đấu nối giữa các chi nhánh của các khách hàng A và B.
Khách hàng A sẽ chạy OSPF còn khách hàng B sẽ chạy EIGRP với ISP. Kết quả cuối
cùng sau khi thiết lập thành công VPN các router chi nhánh của mỗi khách hàng sẽ
phải thấy được các subnet của nhau trong bảng định tuyến của mình, các subnet của A đi
đến nhau được (loopback 0 của R1A đi đến được loopback 0 của R5A), các subnet của B
đi đến nhau được (loopback 0 của R1B đi đến được loopback 0 của R5B).
Ứng dụng của MPLS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng của MPLS - Người đăng: minhoabui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Ứng dụng của MPLS 9 10 651