Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng điện toán đám mây

Được đăng lên bởi Venus Le
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 857 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

DƢƠNG VĂN VŨ

ỨNG DỤNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
XÂY DỰNG THƢ VIỆN ĐIỆN TỬ
TRƢỜNG CAO ĐẲNG BÌNH ĐỊNH

Chuyên ngành : Khoa học máy tính
Mã số

: 60.48.01

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

Đà Nẵng - Năm 2012

Công trình được hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thanh Bình

Phản biện 1 : PGS.TS. Lê Văn Sơn

Phản biện 2 : GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy

Luận văn đã được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn
tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày
20 tháng 01 năm 2013.

Có thể tìm hiểu luận văn tại :
Trung tâm Thông tin Học liệu, Đại học Đà Nẵng
Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng.

1

MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Thư viện điện tử là tập hợp các thiết bị tính toán, lưu trữ và
truyền thông số với nội dung và phần mềm tái tạo, thúc đẩy và mở
rộng các dịch vụ của thư viện truyền thống (thu thập, biên mục, tìm
kiếm và phổ biến thông tin). Một thư viện điện tử hoàn chỉnh phải
thực hiện tất cả các dịch vụ cơ bản của thư viện truyền thống kết hợp
với việc khai thác các lợi ích của công nghệ lưu trữ, tìm kiếm và
truyền thông số.
Điện toán đám mây là kỹ thuật công nghệ thông tin hoàn
toàn mới và được biết đến như là cuộc cách mạng thứ ba sau máy
tính và internet. Cụ thể hơn điện toán đám mây là sự phát triển của
điện toán phân tán, điện toán song song, điện toán lưới và cơ sở dữ
liệu phân tán. Nguyên tắc cơ bản của điện toán đám mây là tạo ra các
nhiệm vụ phân tán trên nhiều máy tính không phải máy nội bộ hay
máy chủ ở xa. Nói cách khác, bằng cách tập hợp số lượng lớn thông
tin và tài nguyên được lưu trữ trên máy tính cá nhân, điện thoại di
động và các thiết bị khác, điện toán đám mây có thể tích hợp chúng
và đưa chúng lên đám mây công cộng cho người dùng.
Đó chính là lý do tác giả nghiên cứu đề tài “Ứng dụng điện
toán đám mây xây dựng thư viện điện tử trường Cao đẳng Bình
Định”.
2. NỘI DUNG THỰC HIỆN
Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về điện toán đám mây, các mô
hình dịch vụ thư viện điện tử ứng dụng trên nền điện toán
đám mây.

2
Phân tích thiết kế hệ thống đưa ra giải pháp xây dựng thư
viện điện tử dựa trên công nghệ điện toán đám mây.
Triển khai xây dựng hệ thống, thử nghiệm đưa ra nhận xét
và đánh giá kết quả.
3. BỐ CỤC LUẬN VĂN
Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn
này được chia làm ba chương, tóm tắt như sau:
Chƣơng 1: Cơ sở lý thuyết
Nội dung chương này sẽ tìm hiểu về mô hình điện toán đám
mây, cách phân loại điện toán đám mây, kiến trúc tổng thể của mô
hình điện toán đ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
DƢƠNG VĂN VŨ
ỨNG DỤNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
XÂY DỰNG THƢ VIỆN ĐIỆN TỬ
TRƢỜNG CAO ĐẲNG BÌNH ĐỊNH
Chuyên ngành : Khoa học máy tính
Mã số : 60.48.01
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
Đà Nẵng - Năm 2012
Ứng dụng điện toán đám mây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng điện toán đám mây - Người đăng: Venus Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Ứng dụng điện toán đám mây 9 10 752