Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng Matlab trong Hệ Thống Điện

Được đăng lên bởi lucinrakka
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 971 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Matlab ứng dụng
TS. Nguyễn Đăng Toản
Khoa HTĐ-EPU
toannd@epu.edu.vn

• Giới thiệu chung
• MATLAB= MATrix LABoratory
• Đơn giản, Dễ dàng, Nhanh chóng cho việc viết
chương trình
• Vẽ trong hệ tọa độ 2D và 3D
• Các hộp chức năng

Cửa sổ chương trình

•
•
•
•
•
•

Command Window/ Cửa sổ lệnh
Command History/ Cửa sổ lệnh đã thực hiện
Help Browser/ trợ giúp
Current Directory Browser/ Thư mục hiện tại
Array Editor/ mảng
Editor/Debugger/ chỉnh sửa, gỡ lỗi

• Command window/ cửa sổ lệnh

• Command history / Các lệnh đã thực hiện

• Help Browsers / Trợ giúp

• Current Directory Browser/Thư mục hiện tại

• Editor/Debugger/ Gỡ lỗi và chỉnh sửa

Các biến của matlab / matlab variables
• Tạo và chỉnh sửa biến

• Tính giá trị biểu thức

Controlling the Appearance of Numbers/
Định dạng số

Managing the workspace/ Quản lý không
gian làm việc
•
•
•
•
•

•
•
•
•

clear : delete a variable/ xóa một biến
clear all : clear all variables/ Xóa tất cả các biến
clc: clear the screen/
close all : close all open figures/ Đóng các hình
who: details about the variables in terms of size, space
allocation, and its class / chi tiết các biến cả về vị trí, kích
thước, loại …
diary : save everything that you did into a file/ Ghi vào
file
diary off: stop saving/ tắt việc ghi vào file
… : continue a line/ Tiếp tục một dòng
Ctrl+C : While a test is running, stops the test. Khi có
một kiểm tra đang chạy, thì dừng việc kiểm tra

• Multiple Statements/ nhiều dòng lệnh

Special Characters/ Các ký tự đặc biệt
•
•
•
•
•
•
•
•

* nhân từng thành phần hoặc nhân ma trận
.* nhân từng thành phần với nhau
^ số mũ
.^ số mũ từng thành phần trong mảng/ma trận
\chia trái
: cột
… tiếp tục
== bằng, ~= khác , > lớn hơn , < nhỏ hơn

Getting help/ trợ giúp

Mathematical functions /Các hàm toán học
Abs
Angle
Cos, sin, tan, cot
cosh, sinh, tanh, coth,
acos, asin, atan, acot
exp, log, log2, log10
sqrt, mod
Real, imag, complex

Giá trị tuyệt đối, modun của số phức
Góc pha
Các hàm lượng giác
Các hàm hyperpolic
Các hàm lượng giác ngược
Các hàm số mũ, ln, log2, log10
Căn bậc 2, modun
Phần thực, phần ảo, tạo số phức

Predefined constants/ các hằng số
Hằng số
pi

Giá trị/ý nghĩa
3.1415..

I, j

I2=j2=-1

Eps

Floating-point relative precision 2−52

inf

İnfinity= vô cùng

NaN

Không phải là một số

Ví dụ:

Basic Plotting/ Vẽ hình trong matlab
• Ví dụ 1:
Y=x^2;
Plot y(x).
x=[2 4 6 8]
y=[4 16 36 64]
>>plot(x,y)
• Ví dụ 2:
x=0:0.01:4*pi;
y=sin(x).
Plot y.
• Ví dụ 3:
x=1:100;
Y=x^-1;
Plot y(x).

• Tên hình vẽ, ...
Matlab ứng dụng
TS. Nguyễn Đăng Toản
Khoa HTĐ-EPU
toannd@epu.edu.vn
Ứng dụng Matlab trong Hệ Thống Điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng Matlab trong Hệ Thống Điện - Người đăng: lucinrakka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Ứng dụng Matlab trong Hệ Thống Điện 9 10 289