Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng phần mềm SPSS 12.0 trong xử lý thống kê

Được đăng lên bởi Dennis Lam
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1916 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Ứng dụng phần mềm SPSS 12.0 trong xử lý thống kê
I/ GIỚI THIỆU CHUNG
1. Sơ lược về phần mềm SPSS
SPSS là tên viết tắt của cụm từ Statistical Package for the Social Sciences. Đây là một phần mềm
được sử dụng rộng dãi nhất để phân tích thống kê trong nghiên cứu khoa học tự nhiên và khoa học
xã hội nói chung. Phiên bản đầu tiên được phát hành năm 1968 do Công ty liên hợp SPSS- Chicago
Mỹ sản xuất. Đến tháng 7 năm 2007 đã có phiên bản thứ 16 (SPSS 16.0)
Môi trường làm việc của SPSS gồm hai phần: phần soạn thảo dữ liệu đầu vào (SPSS Data Editor) và
phần kết quả đầu ra (Output – SPSS Viewer). SPSS Data Editor gồm Data Viewer và V ariable
Vierer cho phép nhập số liệu đầu vào trực tiếp hoặc add file số liệu ở dạng Excel.xml, đồng thời định
dạng các biến số theo dạng số (number) hay dạng trữ (String). Output – SPSS Viewer chứa các kết
quả mong muốn sau khi chạy các phép toán tương ứng.
Tương tự như các phần mềm Genstar và Minitab, SPSS 12.0 cho phép sử lý các phép phân tích
thống kê thông thường như:
Descriptive statistics: Cross tabulation (sắp xếp thành bảng, hàng đối xứng nhau);
Frequencies (tần số, tần suất….); Descriptive (mô tả, diễn tả…); Explore (khảo sát tỉ mỉ…);
Descriptive Ratio Statistics (thống kê mô tả tỷ lệ, tỷ số….).
Bivariate statistics (thống kê hai biến số): Means (trung bình); t-test (phép thử, kiểm tra,
phân tích…); ANOVA (phân tích phương sai); Correlation (tương quan) bao gồm bivariate (hai
biến), partial (tương quan từng phần, tương quan không hoàn toàn), distances (tương quan dời dạc,
lỏng lẻo); Nonparametric tests (kiểm tra thông số giới hạn).
Prediction for numerical outcomes: Linear regression (dự đoán về kết quả bằng số dạng hồi
qui tuyến tính…)
Prediction for identifying groups: Factor analysis (phân tích nhân tố); cluster analysis (phân
tích cho đám đông) bao gồm two – step (hai bậc), K-means (số K), hierarchic (có thứ bậc).
SPSS cũng cho phép lưu và chạy lại các thuật toán giúp việc kiểm tra kết quả dễ dàng. Nhưng phần
Output – SPSS Viewer đã được thiết kế tiện lợi hơn cho người sử dụng. Mục này bao gồm các bảng
kết quả (ví dụ như bảng phân tích phương sai, bảng thống kê mô tả….) hay các đồ thị có thể được
thay đổi định dạng trực tiếp cho phù hợp với form của bài viết và có thể copy trực tiếp vào bài viết

2. Cài đặt SPSS 12.0 cho máy tính

- Double click vào biểu tượng

Setup.exe

trong thư mục SPSS 12.0 để cài đặt.

- Nhấn Next đến khi cửa sổ dưới đây xuất hiện

1

- Mở fine Licence 12.0SPSS để copy dòng số 55345 26752 51345 33006...
1
ng dng phn mm SPSS 12.0 trong x lý thng kê
I/ GII THIU CHUNG
1. Sơ lược v phn mm SPSS
SPSS là tên viết tt ca cm t Statistical Package for the Social Sciences. Đây là mt phn mm
được s dng rng dãi nht để phân ch thng kê trong nghiên cu khoa hc t nhiên và khoa hc
hi nói chung. Phiên bn đầu tiên được phát hành năm 1968 do Công ty ln hp SPSS- Chicago
M sn xut. Đến tháng 7 năm 2007 đã có phiên bn th 16 (SPSS 16.0)
Môi trườngm vic ca SPSS gm hai phn: phn son tho d liu đầu vào (SPSS Data Editor) và
phn kết qu đầu ra (Output SPSS Viewer). SPSS Data Editor gm Data Viewer Variable
Vierer cho phép nhp s liu đầu vào trc tiếp hoc add file s liu dng Excel.xml, đồng thi định
dng các biến s theo dng s (number) hay dng tr (String). Output SPSS Viewer cha các kết
qu mong mun sau khi chy các phép toán tương ng.
Tương t như các phn mm Genstar Minitab, SPSS 12.0 cho phép s các phép phân tích
thng kê thông thường như:
Descriptive statistics: Cross tabulation (sp xếp thành bng, hàng đối xng nhau);
Frequencies (tn s, tn sut….); Descriptive ( t, din t…); Explore (kho sát t m…);
Descriptive Ratio Statistics (thng kê mô t t l, t s….).
Bivariate statistics (thng hai biến s): Means (trung bình); t-test (phép th, kim tra,
phân tích…); ANOVA (phân tích phương sai); Correlation (tương quan) bao gm bivariate (hai
biến), partial (tương quan tng phn, tương quan không hoàn toàn), distances (tương quan di dc,
lng lo); Nonparametric tests (kim tra thông s gii hn).
Prediction for numerical outcomes: Linear regression (d đoán v kết qu bng s dng hi
qui tuyến tính…)
Prediction for identifying groups: Factor analysis (phân tích nhân t); cluster analysis (phân
ch cho đám đông) bao gm two – step (hai bc), K-means (s K), hierarchic (có th bc).
SPSS cũng cho phép lưu chy li các thut toán giúp vic kim tra kết qu d dàng. Nhưng phn
Output SPSS Viewer đã được thiết kế tin li hơn cho người s dng. Mc này bao gm các bng
kết qu ( d như bng phân tích phương sai, bng thng mô t….) hay c đồ th th được
thay đổi định dng trc tiếp cho phù hp vi form ca bài viết và có th copy trc tiếp vào bài viết
2. Cài đặt SPSS 12.0 cho máy tính
- Double click vào biu tượng
Setup.exe
trong thư mc SPSS 12.0 để cài đặt.
- Nhn Next đến khi ca s dưới đây xut hin
Ứng dụng phần mềm SPSS 12.0 trong xử lý thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng phần mềm SPSS 12.0 trong xử lý thống kê - Người đăng: Dennis Lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Ứng dụng phần mềm SPSS 12.0 trong xử lý thống kê 9 10 118