Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng vi điều khiển

Được đăng lên bởi hoàng kim dũng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: CƠ KHÍ
Bộ môn: CƠ ĐIỆN TỬ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần
Tên học phần:
Kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển
Mã học phần:
Số tín chỉ:
4
Học phần tiên quyết:
+ Kỹ thuật số
+ Kỹ thuật lập trình hệ thống nhúng
Đào tạo trình độ:
Đại học
Giảng dạy cho ngành:
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Bộ môn quản lý:
Cơ điện tử
Phân bổ tiết giảng của học phần:
- Nghe giảng lý thuyết:
- Làm bài tập trên lớp:
- Thảo luận:
- Thực hành, thực tập:
- Tự nghiên cứu:

30
10
5
15
210

2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần cung cấp cho người học: nguyên lý hoạt động chung của vi điều
khiển, chức năng của các mô đun để học viên biết cách thức điều khiển các khối
chức năng, giao tiếp giữa chúng với nhau và với hệ thống chấp hành.
Phần thực hành: Sinh viên sử dụng bo điều khiển Atemega32 để điều khiển
đèn LED, khởi động động cơ DC.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Lựa chọn vi điều khiển
2. Mở rộng bộ nhớ
3. Đếm xung và điều khiển các thiết bị theo chu kỳ trong AVR
4. Kết nối vi điều khiển với các thiết bị tương tự trong AVR
5. Kết nối các vi điều khiển bằng giao thức RS-232, I2C trong AVR
6. Lập trình cho vi điều khiển AVR
7. Kết nối thiết bị xuất nhập dữ liệu với AVR
3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Lựa chọn vi điều khiển
Nội dung
Kiến thức
1. Kiến trúc vi xử lý và vi điều khiển
a. Hệ nhúng
b. Vi xử lý
1

Mức độ

2
2

c. Vi điều khiển
2. Đơn vị xử lý số học (ALU)
a. Các phép toán trên hệ hai
b. Thanh ghi đa mục đích
c. Các phép toán
3. Bộ nhớ.
a. Bộ nhớ chương trình.
b. Bộ nhớ dữ liệu
4. Input/Output
a. Input
b. Output
5. Đơn vị điều khiển
6. Ngắt trong vi điều khiển
a. Khái niệm
b. Cấu trúc
c. Xử lý
d. Phân loại
Thái độ
1. Cẩn thận trong quá trình lựa chọn.
2. Đánh giá được tầm quan trọng của vi điều khiển trong cuộc sống
Kỹ năng
1. Thực hiện các phép toán trên hệ hai.
2. Phân biệt vi xử lý và vi điều khiển.
3. Phân biệt các loại ngắt.
4. Chọn lựa bộ điều khiển.

2
3
3
3
3
3
4
4
3
4
4
4
4

2
2
2
3

Chủ đề 2: Mở rộng bộ nhớ
Nội dung
Kiến thức
1. ROM và RAM
a. Các nhóm tín hiệu
b. ROM
c. RAM
2. Phương pháp giải mã địa chỉ
a. Giải mã bằng các mạch NAND
b. Giải mã bằng các mạch 74138
c. Giải mã dùng ROM
3. Ghép nối bộ nhớ
a. Định địa chỉ các ô nhớ
b. Dung lượng bộ nhớ
4. Phương pháp mở rộng bộ nhớ
a. Mở rộng kích thước ô nhớ
b. Mở rộng dung lượng nhớ
Thái độ
1. Cẩn thận trong quá trình lựa chọ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa: CƠ KHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn: CƠ ĐIỆN TỬ
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần
Tên học phần: Kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển
Mã học phần:
Số tín chỉ: 4
Học phần tiên quyết: + Kỹ thuật số
+ Kỹ thuật lập trình hệ thống nhúng
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Bộ môn quản lý: Cơ điện tử
Phân bổ tiết giảng của học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 30
- Làm bài tập trên lớp: 10
- Thảo luận: 5
- Thực hành, thực tập: 15
- Tự nghiên cứu: 210
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần cung cấp cho người học: nguyên hoạt động chung của vi điều
khiển, chức ng của c đun để học viên biết cách thức điều khiển các khối
chức năng, giao tiếp giữa chúng với nhau và với hệ thống chấp hành.
Phần thực hành: Sinh viên sdụng bo điều khiển Atemega32 đđiều khiển
đèn LED, khởi động động cơ DC.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Lựa chọn vi điều khiển
2. Mở rộng bộ nhớ
3. Đếm xung và điều khiển các thiết bị theo chu kỳ trong AVR
4. Kết nối vi điều khiển với các thiết bị tương tự trong AVR
5. Kết nối các vi điều khiển bằng giao thức RS-232, I
2
C trong AVR
6. Lập trình cho vi điều khiển AVR
7. Kết nối thiết bị xuất nhập dữ liệu với AVR
3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Lựa chọn vi điều khiển
Nội dung Mức độ
Kiến thức
1. Kiến trúc vi xử lý và vi điều khiển
a. Hệ nhúng
b.Vi xử lý
2
2
1
Ứng dụng vi điều khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng vi điều khiển - Người đăng: hoàng kim dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ứng dụng vi điều khiển 9 10 902