Ktl-icon-tai-lieu

Vài thủ thuật OpenOffice Writer 

Được đăng lên bởi doanhnguyen53
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vài thủ thuật OpenOffice Writer 
Vài thủ thuật cho OpenOffice Writer. 
I­ Tiêu đề (Heading) 
Heading là các tiêu đề phân theo từng cấp và được đánh số tự động. Ví dụ: 

Chương I: Tiêu đề cấp 1 
I.1 Tiêu đề cấp 2 
I.1.1 Tiêu đề cấp 3 
Heading là công cụ rất tiện khi viết và đọc các văn bản dài có cấu trúc. 
I.1­Tạo Heading: 
Heading đã có sẵn trong danh sách các Style trên Format Toolbar: 

Định đặt dòng nào làm Heading thì trước hoặc 
sau khi gõ xong, để con trỏ chuột ở dòng đó (không cần bôi đen cả dòng) rồi nhấn vào mũi tên 
trỏ xuống ở ô Style hình trên (bên trái ô Font), chọn Heading trong danh sách xổ xuống. 
Heading có sẵn không đánh số ở đầu như trong ví dụ trên. Muốn đánh số tự động, nhấn vào 
menu Tools > Outline Numbering, màn hình sau xuất hiện: 

Trong màn hình trên, chọn từng cấp Heading rồi chọn Number ở dưới. Mục Separator để chọn 
ký tự phân cách số và text của Heading. Trong ví dụ trên, trước số là từ “Chương”, sau số của 
Heading 1 là dấu hai chấm và dấu cách như hiển thị trong cột bên phải. 
Số đã chọn ở trên sẽ được đánh tự động, người dùng không phải gõ. Khi xóa một heading 
hoặc di chuyển nó sang vị trí khác, số cũng tự động thay đổi. 
Để định dạng Heading theo ý muốn, nhấn vào menu Format > Styles and Formatting. Trong 
màn hình tiếp, nhấn phím phải chuột vào Heading muốn định dạng lại. Màn hình sau xuất 
hiện: 

 
Trong màn hình trên có thể thay đổi rất nhiều thứ theo ý muốn. 
I.2­Nâng cấp, hạ cấp, di chuyển Heading 
Khi con trỏ ở trong vùng một heading nào đó, toolbar sau xuất hiện: 

Nhóm bốn nút có mũi tên chỉ 
sang trái, phải dùng để nâng hoặc hạ cấp heading (ví dụ từ heading 1 xuống heading 2). Nếu 
một heading định nâng/hạ cấp có các heading cấp thấp hơn ở bên dưới thì dùng nút có hai mũi 
tên. Khi đó, ví dụ heading 1 xuống thành heading 2 và các heading 2, 3 bên dưới nó sẽ xuống 
thành heading 3,4. 
Nhóm bốn nút có mũi tên chỉ lên, xuống cho phép di chuyển một heading và tất cả phần văn 
bản bên dưới nó đến vị trí khác. Chỉ cần nhấn chuột vào heading (không cần bôi đen) rồi nhấn 

nút thích hợp. 
I.3­Đọc, di chuyển trong văn bản theo heading: 
Khi văn bản đã có heading, nhấn vào menu View > Navigator, cửa sổ sau xuất hiện: 

Nhấn chuột vào mép trên cửa sổ, rê nó xuống dưới ô Style 
đến khi thấy xuất hiện một vạch đen thẳng đứng thì nhả chuột ra. Cửa sổ Navigator sẽ có vị trí 
mới ở bên trái màn hình. Nhấn vào các dấu + bên trái Heading sẽ thấy như sau: 

Muốn di chuyển đến tiêu đề nào thì nhấn chuột vào nó ở cột bên trái. B...
VàithủthuậtOpenOfficeWriter
VàithủthuậtchoOpenOfficeWriter.
ITiêuđề(Heading)
Headinglàcáctiêuđềphântheotừngcấpvàđượcđánhsốtựđộng.Vídụ:
ChươngI:Tiêuđềcấp1
I.1Tiêuđềcấp2
I.1.1Tiêuđềcấp3
Headinglàcôngcụrấttiệnkhiviếtvàđọccácvănbảndàicócấutrúc.
I.1TạoHeading:
HeadingđãcósẵntrongdanhsáchcácStyletrênFormatToolbar:
ĐịnhđặtdòngnàolàmHeadingthìtrướchoặc
saukhigõxong,đểcontrỏchuộtởdòngđó(khôngcầnbôiđencảdòng)rồinhấnvàomũitên
trỏxuốngởôStylehìnhtrên(bêntráiôFont),chọnHeadingtrongdanhsáchxổxuống.
Headingcósẵnkhôngđánhsốởđầunhưtrongvídụtrên.Muốnđánhsốtựđộng,nhấnvào
menuTools>OutlineNumbering,mànhìnhsauxuấthiện:
Vài thủ thuật OpenOffice Writer  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vài thủ thuật OpenOffice Writer  - Người đăng: doanhnguyen53
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Vài thủ thuật OpenOffice Writer  9 10 31