Ktl-icon-tai-lieu

VÀO RA DỮ LIỆU BẰNG CÁCH THĂM DÒ

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 6
VÀO RA DỮ LIỆU BẰNG CÁCH THĂM DÒ
1. Giới thiệu chung về các phương pháp điều kiển vào/ra dữ
liệu
Sau khi đã trình bày về các mạch thường dùng cho việc
phối ghép CPU với thiết ngoại vi ta sẽ tiến hành nghiên cứu các
phương thức điều khiển việc trao đổi dữ liệu. Các mạch phối
ghép vào / ra đã trình bày trước đây có thể được ứng dụng để
phục vụ cho mụch đích này.
Nói chung người ta phân biệt ra 3 phương pháp điều khiển
vào/ra dữ liệu:
• vào/ra dữ liệu điều khiển bằng cách thăm dò trạng thái
sẵn sàng của thiết bị ngoại vi.
• vào/ra dữ liệu điều khiển bằng cách ngắt bộ vi xử lý.
• vào/ra dữ liệu điều khiển bằng phần cứng phụ để thâm
nhập trực tiếp vào bộ nhớ.
Mỗi phương pháp điều khiển vào/ra dữ liệu nói trên có
những đặc điểm khác nhau và sẽ được ứng dụng trong các
hoàn cảnh khác nhau. Một trong những cách điều khiển đơn giản
nhất mà chúng ta xem xét trong chương này là phương pháp thăm
dò (polling) trạng thái sẵn sàng làm việc của thiết bị ngoại vi
trước khi thực hiện vào/ra dữ liệu. Các phương pháp điều
khiển vào ra dữ liệu khác sẽ được giới thiệu trong các chương
sau.
2. Vào/ra dữ liệu bằng phương pháp thăm dò.
Vấn đề điều khiển vào/ra dữ liệu sẽ trở thành rất đơn
giản nếu thiết bị ngoại vì lúc nào cũng sẵn sàng chờ để làm
việc với CPU. Ví dụ, bộ phận do nhiệt độ số (như là một thiết
bị vào) lắp sẵn trong một hệ thống điều khiển lúc nào cũng có
thể cung cấp số đo về nhiệt độ của đối tượng cần điều
chỉnh, còn một bộ đèn LED 7 nét (như là một thiết bị ra) dùng
để chỉ thị một giá trị nào đó của một đại lượng vật lý nhất
định trong hệ thống nói trên thì lúc nào cũng có thể biểu hiện
thông tin đó. Như vậy khi CPU muốn có thông tin về nhiệt độ của
hệ thống thì nó chỉ việc đọc cổng phối ghép với bộ đo nhiệt
độ, và nếu CPU muốn biểu diễn thông tin vừa đọc được trên
đèn LED thì nó chỉ việc đưa tín hiệu điều khiển tới đó mà không
cần phải kiểm tra xem các thiết bị này có đang sẵn sàng làm
việc hay không.

Tuy nhiên trong thực tế không phải lúc nào CPU cũng làm
việc với các đối tượng "liên tục sẵng sàng" như trên. Thông
thường khi CPU muốn làm việc với một đối tượng nào đó, trước
tiên nó phải kiểm tra xem thiết bị đó ...
CHÆÅNG 6
VAÌO RA DÆÎ LIÃÛU BÀÒNG CAÏCH THÀM DOÌ
1. Giåïi thiãûu chung vãö caïc phæång phaïp âiãöu kiãøn vaìo/ra dæî
liãûu
Sau khi âaî trçnh baìy vãö caïc maûch thæåìng duìng cho viãûc
phäúi gheïp CPU våïi thiãút ngoaûi vi ta seî tiãún haình nghiãn cæïu caïc
phæång thæïc âiãöu khiãøn viãûc trao âäøi dæî liãûu. Caïc maûch phäúi
gheïp vaìo / ra âaî trçnh baìy træåïc âáy coï thãø âæåüc æïng duûng âãø
phuûc vuû cho muûch âêch naìy.
Noïi chung ngæåìi ta phán biãût ra 3 phæång phaïp âiãöu khiãøn
vaìo/ra dæî liãûu:
vaìo/ra dæî liãûu âiãöu khiãøn bàòng caïch thàm doì traûng thaïi
sàôn saìng cuía thiãút bë ngoaûi vi.
vaìo/ra dæî liãûu âiãöu khiãøn bàòng caïch ngàõt bäü vi xæí lyï.
vaìo/ra dæî liãûu âiãöu khiãøn bàòng pháön cæïng phuû âãø thám
nháûp træûc tiãúp vaìo bäü nhåï.
Mäùi phæång phaïp âiãöu khiãøn vaìo/ra dæî liãûu noïi trãn coï
nhæîng âàûc âiãøm khaïc nhau vaì seî âæåüc æïng duûng trong caïc
hoaìn caính khaïc nhau. Mäüt trong nhæîng caïch âiãöu khiãøn âån giaín
nháút maì chuïng ta xem xeït trong chæång naìy laì phæång phaïp thàm
doì (polling) traûng thaïi sàôn saìng laìm viãûc cuía thiãút bë ngoaûi vi
træåïc khi thæûc hiãûn vaìo/ra dæî liãûu. Caïc phæång phaïp âiãöu
khiãøn vaìo ra dæî liãûu khaïc s âæåüc giåïi thiãûu trong caïc chæång
sau.
2. Vaìo/ra dæî liãûu bàòng phæång phaïp thàm doì.
Váún âãö âiãöu khiãøn vaìo/ra dæî liãûu s tråí thaình ráút âån
giaín nãúu thiãút ngoaûi luïc naìo cuîng sàôn saìng chåì âãø laìm
viãûc våïi CPU.duû, bäü pháûn do nhiãût âäü säú (nhæ laì mäüt thiãút
bë vaìo) làõp sàôn trong mäüt hãû thäúng âiãöu khiãøn luïc naìo cuîng coï
thãø cung cáúp säú âo vãö nhiãût âäü cuía âäúi åüng cáön âiãöu
chènh, coìn mäüt bäü âeìn LED 7 neït (nhæ laì üt thiãút ra) duìng
âãø chè thë mäüt giaï trë naìo âoï cuía mäüt âaûi læåüng váût l nháút
âënh trong hãû thäúng noïi trãn thç luïc naìo cuîng coï thãø biãøu hiãûn
thäng tin âoï. Nhæ váûy khi CPU muäún coï thäng tin vãö nhiãût âäü cuía
hãû thäúng thç noï chè viãûc âoüc cäøng phäúi gheïp våïi bäü âo nhiãût
âäü, vaì nãúu CPU muäún biãøu diãùn thäng tin væìa âoüc âæåüc trãn
âeìn LED thç noï chè viãûc âæa tên hiãûu âiãöu khiãøn tåïi âoï maì khäng
cáön phaíi kiãøm tra xem caïc thiãút naìy coï âang ôn saìng laìm
viãûc hay khäng.
VÀO RA DỮ LIỆU BẰNG CÁCH THĂM DÒ - Trang 2
VÀO RA DỮ LIỆU BẰNG CÁCH THĂM DÒ - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
VÀO RA DỮ LIỆU BẰNG CÁCH THĂM DÒ 9 10 607