Ktl-icon-tai-lieu

vdk 8051

Được đăng lên bởi dotafifa
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 3555 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU VỀ VĐK 89C51
I. GIỚI THIỆU CẤU TRÚC PHẦN CỨNG HỌ MSC-51 (8951) :
Đặc điểm và chức năng hoạt động của các IC họ MSC-51 hoàn toàn tương tự
như nhau. Ở đây giới thiệu IC8951 là một họ IC vi điều khiển do hãng Intel của Mỹ
sản xuất. Chúng có các đặc điểm chung như sau:
Các đặc điểm của 8951 được tóm tắt như sau :
8 KB EPROM bên trong.
128 Byte RAM nội.
4 Port xuất /nhập I/O 8 bit.
Giao tiếp nối tiếp.
64 KB vùng nhớ mã ngoài
64 KB vùng nhớ dữ liệu ngoại.
Xử lí Boolean (hoạt động trên bit đơn).
210 vị trí nhớ có thể định vị bit.
4 μs cho hoạt động nhân hoặc chia.

HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 80C51

Trang 1

ĐẶNG HỮU PHÚC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Sơ đồ khối của 8951:
INT1\
INT0\
SERIAL
PORT TIMER
0
TIMER 1
TIME 2

128 byte
RAM
8051\8052
INTERRUPT
CONTROL

ROM
4K: 8031
4K: 8051
EPROM
4K: 8951

128 byte
RAM

OTHER
REGISTER

TIMER 2
TIMER1
TIMER1

CPU

BUS
CONTROL

I/O PORT

SERIAL
PORT

OSCILATOR

EA\

ALE\
PSEN\

RST

HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 80C51

P0 P1 P2 P3
Address\Data

Trang 2

TXD RXD

ĐẶNG HỮU PHÚC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

II. KHẢO SÁT SƠ ĐỒ CHÂN 8951, CHỨC NĂNG TỪNG CHÂN:
1.Sơ đồ chân 8951:

U4
1
2
3
4
5
6
7
8

10MF

9

EA/VPP
P3.0/RXD ALE/PROG
PSEN
P3.1/TXD
P3.2/INT0
P3.3/INT1
P2.7/A15
P3.4/T0
P2.6/A14
P3.5/T1
P2.5/A13
P3.6/WR
P2.4/A12
P3.7/RD
P2.3/A11
P2.2/A10
XTAL2
P2.1/A9
XTAL1
P2.0/A8

Y2

18
19

GND

12M
C4 30P

C4 30P

RST

10
11
12
13
14
15
16
17

R3
10K

P0.0/AD0
P0.1/AD1
P0.2/AD2
P0.3/AD3
P0.4/AD4
P0.5/AD5
P0.6/AD6
P0.7/AD7

AT89C51

39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

20

+ C3

P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7

40

5v

VCC

5v

Sơ đồ chân IC 8951
2. Chức năng các chân của 8951:
- 8951 có tất cả 40 chân có chức năng như các đường xuất nhập. Trong đó có 24
chân có tác dụng kép (có nghĩa 1 chân có 2 chức năng), mỗi đường có thể hoạt động
như đường xuất nhập hoặc như đường điều khiển hoặc là thành phần của các bus dữ
liệu và bus địa chỉ.
a.Các Port:
Port 0 :
- Port 0 là port có 2 chức năng ở các chân 32 – 39 của 8951. Trong các thiết kế cỡ
nhỏ không dùng bộ nhớ mở rộng nó có chức năng như các đường IO. Đối với các thiết
kế cỡ lớn có bộ nhớ mở rộng, nó được kết hợp giữa bus địa chỉ và bus dữ liệu.
Port 1:

HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 80C51

Trang 3

ĐẶNG HỮU PHÚC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

- Port 1 là port IO trên các chân 1-8. Các chân được ký hiệu P1.0, P1.1,
P1.2, … có thể dùng cho giao tiếp với các thiết bị ngoài nếu cần. Port 1 không có
chức năng khác, vì vậy chúng chỉ được dùng cho giao tiếp vớ...
TRƯỜNG ĐẠI HC TRÀ VINH
CHƯƠNG I : GII THIU V VĐK 89C51
I. GII THIU CU TRÚC PHN CNG H MSC-51 (8951) :
Đặc đim và chc năng hot động ca các IC h MSC-51 hoàn toàn tương t
như nhau. đây gii thiu IC8951 là mt h IC vi điu khin do hãng Intel ca M
sn xut. Chúng có các đặc đim chung như sau:
Các đặc đim ca 8951 được tóm tt như sau :
¾ 8 KB EPROM bên trong.
¾ 128 Byte RAM ni.
¾ 4 Port xut /nhp I/O 8 bit.
¾ Giao tiếp ni tiếp.
¾ 64 KB vùng nh mã ngoài
¾ 64 KB vùng nh d liu ngoi.
¾ X lí Boolean (hot động trên bit đơn).
¾ 210 v trí nh có th định v bit.
¾ 4 μs cho hot động nhân hoc chia.
H VI ĐIU KHIN 80C51 ĐẶNG HU PHÚC
Trang 1
vdk 8051 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vdk 8051 - Người đăng: dotafifa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
vdk 8051 9 10 870