Ktl-icon-tai-lieu

Vẽ đồ thị trong Matlab

Được đăng lên bởi minh-chien-truong
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 6929 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Vẽ đồ thị trong
Matlab

TRONG KHÔNG GIAN 2 CHIỀU


Lệnh plot
plot(x,f(x))

Với:
f(x) - hàm số cần vẽ
x – vectơ miền giá trị của hàm f

Ví dụ


Vẽ đồ thị của hàm y = sin(x)
x = 0:pi/100:2*pi;
y = sin(x);
plot(x, y)



Các tham số
plot(x,y,’linestye_marker_color’)
linestye

‘-’
‘--‘
‘:’
‘-.’

marker
‘+’

+

‘o’

‘h’/‘hexagram
’

^

‘*’
‘.’

*

v

.

>

‘s’/‘square’



<

‘d’/‘diamond’



‘p’/‘pentagram
’





color
‘r ’ (red)
‘k’ (black)
‘w’ (white)
‘y’ (yellow)
‘c’ (cyan)
‘b’ (blue)
‘g’ (green)
‘m’ (magenta
)

Ví dụ
x = 0:pi/20:2*pi;
plot(x, sin(x),’-.*r’);
hold on
plot(x, sin(x – pi/2),’--om’);
plot(x, sin(x – pi), ‘:bs’);
hold off

Tùy chỉnh màu sắc và độ lớn nét vẽ


LineWidth : độ rộng của nét vẽ, tính bằng pt.



MarkerEdgecolor: màu của đường viền
marker.



MarkerFacecolor: màu bên trong marker.



Markersize: độ lớn của marker, tính bằng pt.

Ví dụ
x = -pi:pi/10:pi;
y = tan(sin(x)) - sin(tan(x));
plot(x,y,'—rs','LineWidth',…
2,'MarkerEdgecolor',…
'k','MarkerFacecolor',…
'g', 'Markersize',10)

Lệnh hold on
Khi muốn vẽ thêm đồ thị trên đồ thị hiện có,ta sử dụng
lệnh hold on. Để tắt chế độ này,sử dụng hold off.
 Ví dụ
x = 0:pi/10:2*pi;
plot(x, sin(x),'->r')
hold on
t =0:1:7;
plot(t, 2*t,'-*b');

Xác định tọa độ




Lệnh axis
axis([xmin xmax ymin ymax])
Tùy chỉnh các kiểu trục tọa độ
• axis on/off/auto
• axis
normal/square/equal/tight
•
axis ij/xy
• grid on/off

Ví dụ

Xác định tọa độ
•
•

xlim([xmin xmax])
ylim([ymin ymax])

Xác định giới hạn của trục Ox và Oy.
 Ví dụ
x = linspace(0,3,500);
y = 1./(x - 1).^2 + 3./(x - 2).^2;
plot(x,y); grid on;
ylim([0 50]);

Xác định tọa độ
•

xticks và yticks



Ví dụ
x = -pi:.1:pi;
y = sin(x);
plot(x,y)
set(gca,'XTick',-pi:pi/2:pi)
set(gca,'XTickLabel',…
{'-pi','-pi/2','0','pi/2','pi'})

y = [0 31 6 5 9];area(y)
str = 'Jan|Feb|Mar|April|May|June';
set(gca,'xtick',1:6,...
'xticklabel',str,'xgrid','on','layer','top')
set(gca,’XTickLabel’,…
{’1’;’10’;’100’}
set(gca,’XTickLabel’,…
’1|10|100’)
set(gca,’XTickLabel’,…
[1;10;100])
set(gca,’XTickLabel’,0:2)
set(gca,’XTickLabel’,…
[’1 ’;’10 ’;’100’])

Chú thích trên đồ thị


Các lệnh





xlabel; ylabel
title
legend
text; gtext;

Ví dụ
x = -pi:.1:pi;t = -pi/4;
y = sin(x);
plot(x,y)
set(gca,'XTick',-pi:pi/2:pi)
set(gca,'XTickLabel',{'pi','pi/2','0','pi/2','pi'})
xlabel('-\pi \leq \Theta \leq \pi')
ylabel('sin(\Theta)')
title('Plot of sin(\Theta)')
text(-pi/4,sin(-pi/4),'\leftarrow
sin(\pi\div4)',...
'HorizontalAlignment','left')
legend...
Vẽ đồ thị trong
Matlab
Vẽ đồ thị trong Matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vẽ đồ thị trong Matlab - Người đăng: minh-chien-truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Vẽ đồ thị trong Matlab 9 10 324